Hur andra förmåner inverkar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Förhållande till andra förmåner

Sjukdagpenningen kan inverka på andra förmåner och ersättningar. Sjukdagpenningen kan

 • vara din primära förmån. I en sådan situation betalas en annan förmån endast om det återstår något att betala ut av den efter att man dragit av sjukdagpenningens belopp.
 • hindra beviljandet av en annan förmån. I en sådan situation beviljas inte en annan förmån eller den dras in från och med att sjukdagpenningen börjar.

Även andra förmåner och ersättningar kan inverka på sjukdagpenningen. En annan förmån eller ersättning kan

 • hindra beviljandet av sjukdagpenning. I en sådan situation kan sjukdagpenning inte beviljas eller den dras in från och med den dag en annan förmån börjar.
 • vara primär. I en sådan situation betalas sjukdagpenningen bara till den del som den överstiger en annan förmån eller ersättning.

Pensioner

 • Delinvalidpension:
  • Inverkar på beloppet av sjukdagpenningen.
  • Pensionen dras av från sjukdagpenningen. Året då pensionen började och de inkomster som används som grund för dagpenningen inverkar på hur pensionen minskar.
 • Ålderspension, förtida ålderspension, arbetslöshetspension, deltidspension eller garantipension:
  • I regel inte rätt till sjukdagpenning.
  • Personen är ändå berättigad till sjukdagpenning om han eller hon är under 68 år och under tiden i pension har arbetat omedelbart före arbetsoförmågan inträdde. Då fastställs dagpenningen utifrån arbetsinkomsterna under pensionstiden.
 • Full sjukpension från FPA eller full invalidpension från arbetspensionsanstalten:
  • Inte rätt till sjukdagpenning.
  • Personen är ändå berättigad till sjukdagpenning om han eller hon är under 68 år och under tiden med pension har arbetat omedelbart innan arbetsoförmågan inträdde eller om folkpension har beviljats på grundval av att kunden är blind eller rörelsehindrad. Då fastställs dagpenningen utifrån arbetsinkomsterna under pensionstiden. 

Rehabiliteringsförmåner

 • FPA:s rehabiliteringspenning, rehabiliteringspenning som betalas ut av arbetspensionsanstalten, partiell rehabiliteringspenning, rehabiliteringsunderstöd enligt prövning:
  • Inte rätt till sjukdagpenning.
 • Ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstid från ett försäkringsbolag med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i militärtjänst:
  • Inte rätt till sjukdagpenning.

Övriga dagpenningförmåner

 • Föräldrapenning:
  • Betalas inte samtidigt som sjukdagpenning.
 • Arbetslöshetsförmåner:
  • Inte rätt till arbetslöshetsförmåner från och med den dag då man får sjukdagpenning.
  • Den som övergår från en arbetslöshetsförmån till sjukdagpenning får arbetslöshetsförmån under sjukdagpenningens självrisktid. Det blir alltså inget avbrott i betalningarna.
 • Studieförmåner:
  • Studiestödet dras av från sjukdagpenningen tills sjukdagpenning beviljas för mer än 18 dagar per kalendermånad. Studiestödet dras in när antalet studiedagar är mindre än 18 under en kalendermånad.

Övriga ersättningar

Från sjukdagpenningen avdras förmåner som med stöd av någon annan lag betalas för samma tid och på grund av samma arbetsoförmåga, t.ex. olycksfall i arbetet och yrkessjukdom, trafikskada eller militärolycksfall.

Om din arbetsoförmåga beror på ett sådant olycksfall som nämns ovan ska du ansöka om ersättning för förlorad inkomst hos försäkringsbolaget.  Om det är fråga om ett olycksfall i militärtjänsten ska du söka ersättning från Statskontoret. Om behandlingen av din ansökan dröjer hos försäkringsbolaget kan du ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Då måste du begära ett dröjsmålsintyg från försäkringsbolaget så att FPA kan behandla din ansökan om sjukdagpenning.

 

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?