Barndagvård och eftermiddagsverksamhet för skolelever inom det grundläggande utkomststödet

Vid bedömningen av om grundläggande utkomststöd ska beviljas kan FPA som övriga grundutgifter beakta utgifter för kommunal barndagvård och utgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever.

Först ska du hos kommunen ansöka om nedsättning av avgiften eller om befrielse från avgiften. Det grundläggande utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand för att man ska klara av dessa avgifter. Innan du har beviljats nedsättning eller befrielse kan du få grundläggande utkomststöd för dagvårdsavgifterna samt för avgifterna för morgon- och eftermiddagsvård i högst 2 månader.

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för kostnaderna för privat vård endast i undantagsfall och på särskilda grunder. Det kan till exempel vara fråga om en situation där behovet av utkomststöd uppskattas vara kortvarigt. Den som ansöker om utkomststöd för kostnaderna för privat vård uppmanas i regel att ansöka om en kommunal dagvårdsplats.