Boendeutgifter inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för boendeutgifterna för en bostad som är belägen i Finland. Du måste vid behov kunna visa upp en utredning över utgifterna för din stadigvarande bostad.

Som boendeutgifter kan följande utgifter beaktas till skäligt belopp:

 • hyran samt vattenavgifter och uppvärmningskostnader (t.ex. eluppvärmning) som betalas separat

 • ägarbostäder:

  • underhållsutgifter, det vill säga vederlaget samt vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat
  • personliga räntor på bostadslån, om lånet har tagits för anskaffning eller ombyggnad av bostad
 • nödvändiga underhållsutgifter för egnahemshus

  • uppvärmningskostnader, vattenavgifter och fastighetsspecifika utgifter (t.ex. avfallsavgift, sotningsavgift, försäkringspremier, fastighetsskatt samt tomtarrende)
  • personliga räntor på bostadslån, om lånet har tagits för anskaffning eller ombyggnad av bostad

Om du betalar hyra eller vederlag för serviceboende som kommunen har ordnat, kan hyran eller vederlaget godkännas som utgift på samma sätt som när det gäller annat slag av boende.

Andra utgifter som hänför sig till boendet och som också kan godkännas till skäligt belopp är följande:

 • utgifter för hushållselektricitet
 • hemförsäkringspremier
 • bastuavgift (1 gång/vecka).

Som boendeutgifter godkänns till exempel inte

 • avgifter för tvättstuga (íngår i grunddelen)
 • avgifter för bilplats (om inte bilplats behövs av hälsoskäl)
 • utgifter som gäller hushållsmaskiner och möbler. För den här typen av utgifter kan man ansöka om kompletterande utkomststöd hos kommunen.

Godtagbara boendeutgifter enligt familjens storlek

FPA godkänner boendeutgifterna till faktiska belopp, förutsatt att beloppen inte anses vara oskäliga. Vid skälighetsbedömningen beaktas familjens storlek och i vilken kommun bostaden finns. Om utgifterna är större än vad som motsvarar den allmänna prisnivån på orten i fråga och om utgifterna inte kan anses vara nödvändiga, kan det hända att det belopp som ska beaktas måste sänkas till en nivå som motsvarar den allmänna prisnivån på orten. Vad som anses vara skäliga boendeutgifter bedöms på samma grunder för såväl ägarbostäder som hyresbostäder.

Tabell: Gränserna för godtagbara hyresutgifter enligt kommun 2018 (pdf)
Tabell: Gränserna för godtagbara hyresutgifter enligt kommun 2019 (pdf)

Om dina hyresutgifter överstiger de gränser som anges i tabellen kan du bli ombedd att söka en förmånligare bostad. Ta kontakt med dem som erbjuder hyresbostäder i din hemkommun och ställ dig i kommunens bostadskö. När du söker en hyresbostad får du inte ange några omotiverade villkor (t.ex. vad gäller bostadsområde eller bekvämligheter). Du måste också söka en hyresbostad hos de privata aktörer som erbjuder hyresbostäder. Du har i regel 3–6 månader på dig att hitta en förmånligare bostad. Till dess beaktar FPA boendeutgifterna enligt de faktiska beloppen.

FPA kan även fortsättningsvis godkänna utgifterna till faktiska belopp om de utredningar som du lämnat in visar att det inte kan erbjudas en bostad med skäliga boendeutgifter på orten i fråga. FPA kan godkänna utgifterna till faktiska belopp också i sådana fall där det finns särskilda och motiverade grunder för kostnader som är högre än den skäliga nivån. En särskild grund kan till exempel vara en umgängesförälders behov av utrymme då han eller hon har sitt barn hos sig, samt olika faktorer som hänför sig till hälsotillståndet. En utredning om de särskilda grunderna ska alltid lämnas in (t.ex. en utredning om hälsotillståndet eller en utredning som en yrkesutbildad person inom socialvården gjort om den aktuella situationen).

Om det till familjen hör en person med funktionsnedsättning som på grund av olika hjälpmedel eller en vårdare har ett särskilt stort behov av utrymme, kan boendeutgifterna beaktas som om ytterligare en person hörde till familjen.

De skälighetsgränser som gäller för hyresboende gäller också för dem som bor på hyra i egnahemshus. Om hyresgästen utöver hyran betalar separat för uppvärmningen eller om boendet medför andra utgifter, görs en uppskattning av hur skäliga de sammanräknade kostnaderna är i relation till den norm för hyresbostäder som FPA har fastställt.

Fördelningen av boendekostnaderna då flera familjer bor i samma hushåll

Enligt de bestämmelser som gäller utkomststödet kan personer som bor i samma bostad anses höra till olika familjer. Om varje hyresgäst har ett eget hyresavtal kommer den hyra som man avtalat om i hyresavtalet att beaktas som utgift för den som söker utkomststöd, om kostnaderna är skäliga. Som inkomst beaktas det allmänna bostadsbidrag som beviljats den sökande.

Om personer som hör till olika utkomstödsfamiljer har ett gemensamt hyresavtal delas hyran och övriga boendeutgifter i lika stora delar mellan de personer som bor i bostaden. Det allmänna bostadsbidrag som har beviljats hushållet fördelas enligt antalet personer (vuxna och barn) som bor i bostaden. Om de sökande ändå uppger att boendeutgifterna fördelas på något annat sätt, ska de lämna in en utredning om detta till FPA. Utgående från utredningen kan boendeutgifterna beaktas också enligt de verkliga kostnaderna.

Läs mer