För vilka utgifter kan man få grundläggande utkomststöd?

Grundläggande utkomststöd kan beviljas en person eller en familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna.

Man kan få grundläggande utkomststöd för

 • utgifter som täcks med grunddelen
 • övriga grundutgifter.

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet. De här utgifterna beaktas således inte separat, utan de ingår som en helhet i grunddelen. Du behöver alltså inte visa upp någon verifikation (t.ex. kvitton och räkningar) på de utgifter som täcks med grunddelen.

Beloppet av grunddelen för personer som bor ensamma är 491,21 euro år 2018.
Läs mer om beloppet av grunddelen.

 1. Med grundelen täcks följande utgifter:
  • utgifter för livsmedel
  • utgifter för kläder
  • mindre hälso- och sjukvårdsutgifter (t.ex. egenvårdsläkemedel)
  • utgifter för personlig hygien och renlighet i hemmet
  • utgifter för användning av lokaltrafik
  • utgifter för prenumeration på en dagstidning
  • utgifter för användning av telefon och datakommunikation
  • utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet
  • andra motsvarande utgifter som hänför sig till en persons och familjs dagliga uppehälle.
 2. Som övriga grundutgifter beaktas följande utgifter till skäligt belopp:

Du måste vid behov kunna visa upp en utredning över de utgifter som hör till övriga grundutgifter (t.ex. ett hyreskontrakt eller en räkning). I regel beaktar FPA utgifterna till faktiska belopp, förutsatt att de inte kan anses vara oskäliga.

Utkomststöd är en förmån som beviljas i sista hand. Det innebär att utkomststödet inte kan täcka sådana utgifter som du redan får ersättning för genom något annat system eller genom någon annan förmån.

Så här räknas det grundläggande utkomststödet ut

Rätten till grundläggande utkomststöd avgörs genom att man gör en bedömning av den sökandes behov av stöd enligt lagen om utkomststöd och genom en beräkning av den sökandes inkomster och utgifter.

 1. Inkomster är den sökandes eller familjens disponibla inkomster efter skatt samt disponibla tillgångar.
 2. Utgifter är de utgifter som täcks med en grunddel samt övriga nödvändiga grundutgifter.
 3. Om de utgifter som beaktas i beräkningen är större än inkomsterna får den sökande skillnaden mellan utgifterna och inkomsterna i utkomststöd.

Kolla med hjälp av räknaren om du har möjlighet att få utkomststöd.

Exempel på en beräkning av grundläggande utkomststöd

Sanna är en arbetslös ensamförsörjare med två barn över 10 år. De bor i Sibbo. Sanna har inga besparingar eller andra tillgångar. Sanna ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA eftersom familjens ekonomi är mycket ansträngd.

Familjens inkomster är följande:
• arbetsmarknadsstöd + barnförhöjning 641,28 euro
• barnbidrag + ensamförsörjartillägg 306,32 euro
• bostadbidrag 578,40 euro
• underhållsstöd 312,78 euro

Familjens utgifter är följande:
• hyra 810 euro
• vattenavgift 45 euro
• grunddel enligt familjens storlek 1 203,47 euro (ensamförsörjare 540,33 euro + första barnet över 10 år 343,85 euro + andra barnet över 10 år 319,29 euro)

Inkomster totalt 1 838,78 euro – utgifter totalt 2 058,47 euro = –219,69 euro

Sannas familj beviljas 219,69 euro i grundläggande utkomststöd.
Utkomststödet är en skattefri förmån.

Siffrorna i exemplet är enligt nivån för år 2018.

Läs mer