För vilka utgifter kan man få grundläggande utkomststöd?

Grundläggande utkomststöd kan beviljas en person eller familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Det grundläggande utkomststödet består av en grunddel och en del som gäller övriga grundutgifter.

Grunddel

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet, till exempel för mat och kläder.

Grunddelen är avsedd att täcka följande utgifter:

 • utgifter för kost
 • utgifter för kläder
 • mindre hälso- och sjukvårdsutgifter (t.ex. egenvårdsläkemedel)
 • utgifter för personlig hygien och renlighet i hemmet
 • utgifter för användning av lokaltrafik
 • utgifter för prenumeration på en dagstidning
 • utgifter för användning av telefon och datakommunikation
 • utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet
 • andra motsvarande utgifter som hänför sig till en persons och familjs dagliga uppehälle.

De här utgifterna beaktas således inte separat, utan de beaktas som en helhet i grunddelen. Du behöver alltså inte visa upp någon verifikation (t.ex. kvitton och räkningar) på de utgifter som ingår i grunddelen. Vid beräkningen av utkomststödsbeloppet beaktas en egen grunddel för varje familjemedlem. Se exempel på beräkning av grundläggande utkomststöd.

Beloppet av grunddelen för personer som bor ensamma är 514,82 euro år 2022.
Läs mer om beloppet av grunddelen.

Övriga grundutgifter

Som övriga grundutgifter beaktas följande utgifter till skäligt belopp:

Du måste vid behov kunna visa upp utredningar över de utgifter som hör till övriga grundutgifter (t.ex. ett hyreskontrakt eller en räkning). I regel beaktar FPA utgifterna till faktiska belopp, förutsatt att beloppen inte kan anses vara oskäliga. Räkningar beaktas enligt den ursprungliga förfallodagen, inte exempelvis enligt förfallodagen för en betalningspåminnelse.

I samband med utkomststödet beaktas inte sådana utgifter som du redan får ersättning för via något annat system eller genom någon annan förmån (t.ex. glasögon från ett försäkringsbolag).

Så här räknas det grundläggande utkomststödet ut

Rätten till grundläggande utkomststöd avgörs genom att man gör en bedömning av den sökandes behov av stöd enligt lagen om utkomststöd och genom en beräkning av den sökandes inkomster och utgifter.

 1. Som inkomster beaktas vid beräkningen den sökandes eller familjens disponibla inkomster efter skatt samt disponibla tillgångar. Läs mer.

 2. Som utgifter beaktas de utgifter som ingår i grunddelen samt övriga nödvändiga grundutgifter.

 3. Om de utgifter som beaktas vid beräkningen är större än inkomsterna får den sökande skillnaden mellan utgifterna och inkomsterna i utkomststöd.

I regel beviljar FPA ändå grundläggande utkomststöd för 1‒2 månader åt gången. Efter det kan du vid behov ansöka om fortsatt stöd. Om det ser ut som att dina inkomster eller din livssituation inte kommer att förändras, kan du ansöka om stöd för flera månader på en och samma gång. FPA bedömer utgående från din situation för hur lång tid du kan få stöd. Vid behov ber FPA dig lämna ytterligare uppgifter. Om dina inkomster eller din livssituation förändras, kom ihåg att meddela FPA.

Grundläggande utkomststöd kan beviljas för en kortare tid än en månad. Då beräknas utkomststödets belopp per dag så att grunddelen för hela månaden divideras med 30.

Med hjälp av vår räknare kan du ta reda på om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Exempel på en beräkning av grundläggande utkomststöd

Sanna är arbetslös och ensamförsörjare till två barn över 10 år. Familjen bor i Sibbo. Sanna har inga besparingar eller andra tillgångar. Sanna ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA eftersom familjens ekonomi är mycket ansträngd.

Familjens inkomster är följande:
• arbetsmarknadsstöd + barnförhöjning 679,20 euro
• barnbidrag + ensamförsörjartillägg 326,32 euro
• bostadsbidrag 611,20 euro
• underhållsstöd 345,18 euro

Familjens utgifter är följande:
• hyra 810 euro
• vattenavgift 45 euro
• grunddel enligt familjens storlek 1 281,89 euro (ensamförsörjare 586,89 euro + första barnet över 10 år 360,37 euro + andra barnet över 10 år 334,63 euro)

Inkomster totalt 1 961,90 euro – utgifter totalt 2 136,89 euro = –174,99 euro

Sannas familj beviljas 174,99 euro i grundläggande utkomststöd.
Utkomststödet är en skattefri förmån.

Siffrorna i exemplet är enligt nivån för år 2022.

Läs mer