Hälso- och sjukvårdsutgifter inom det grundläggande utkomststödet

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för hälso- och sjukvårdsutgifter.

Mindre hälso- och sjukvårdsutgifter ingår i utkomststödets grunddel och godkänns därför inte separat som utgifter. Sådana utgifter är till exempel egenvårdsläkemedel, bassalvor, vitaminer och plåster som man köper utan recept.

Utöver de hälso- och sjukvårdsutgifter som ingår i grunddelen kan vissa hälso- och sjukvårdsutgifter även godkännas som övriga grundutgifter:

Klientavgifter inom hälso- och sjukvård

När det gäller det grundläggande utkomststödet kan FPA beakta sådana klientavgifter inom hälso- och sjukvården som tas ut då man använder offentliga hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Klientavgifter som du har betalat kan beaktas som utgifter när FPA räknar ut beloppet av det grundläggande utkomststödet. Klientavgifter som har betalats som utkomststöd räknas inte in i den årliga självriskandelen för offentlig hälso- och sjukvård, det vill säga det så kallade avgiftstaket. Om kommunen har ordnat en tjänst med servicesedel, kan som utgift för den tjänst som köpts med servicesedeln beaktas det belopp som tjänsten skulle ha kostat om kommunen själv hade producerat tjänsten, dvs. beloppet av klientavgiften inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Av klientavgifterna inom den offentliga hälso- och sjukvården kan man godkänna till exempel följande:

  • avgifter för läkarbesök och tandvård (t.ex. hälsovårdscentralavgifter)
  • avgifter för tillfällig hemsjukvård eller för hembesök som görs av annan personal inom hälso- och sjukvården
  • poliklinikavgifter 
  • patientavgifter för sjukhusvård
  • avgifter för läkarintyg som anknyter till vården
  • avgifter för fysioterapi inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Dessutom kan man godkänna självriskandelarna för sådan psykoterapi som ersätts som FPA-rehabilitering, klientavgifterna hos Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) och hälsovårdsavgiftens andel av studentkårernas obligatoriska medlemsavgifter.

Utgifter för privat hälso- och sjukvård kan beaktas endast i undantagsfall.

Resekostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården

Du kan få grundläggande utkomststöd för resekostnader som orsakas av resor till offentlig hälso- och sjukvård eller till rehabilitering, förutsatt att resorna berättigar till FPA-ersättning. FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för självriskandelen för resorna.

Du kan få en betalningsförbindelse för en resa till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården om du inte klarar av att betala resan själv och om de övriga villkoren för beviljande av grundläggande utkomststöd är uppfyllda. FPA beaktar resor enligt det billigaste färdsättet, men tar hänsyn till din sjukdom och ditt aktuella hälsotillstånd.

Du kan också få en betalningsförbindelse för självriskandelen för sådana taxiresor som FPA ersätter. Då förutsätts ett giltigt intyg på att du har ett långvarigt behov av taxiresor och att din årliga självriskandel (takbeloppet för resekostnader) inte har överskridits.

Beställ taxin via beställningscentralen och uppge redan i samband med beställningen att du har en betalningsförbindelse för självriskandelen.

Vård av mun och tänder

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd för utgifter som gäller vård av mun och tänder. En förutsättning är att vården ges inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Glasögon

FPA kan bevilja utkomststöd för inköp av glasögon.

FPA har konkurrensutsatt optikbutiker och ingått avtal om priser som är synnerligen fördelaktiga i jämförelse med den allmänna prisnivån. Du kan få en betalningsförbindelse från FPA för inköp av glasögon i en av de här optikbutikerna. FPA betalar ersättning i form av utkomststöd endast till det belopp som glasögonen skulle kosta om de köps mot betalningsförbindelse.

Du kan också köpa dyrare glasögon i optikbutiken, men du måste då själv betala den del som överstiger det avtalade priset. Om du köper glasögon utan betalningsförbindelse eller någon annanstans än i den affär som anges i betalningsförbindelsen, kan kostnaderna beaktas högst till det belopp som glasögonen hade kostat med betalningsförbindelsen. Glasögon kan dock inte beaktas oftare än med 3 års mellanrum utan särskild orsak.

Ange i punkten Övriga upplysningar i din ansökan att du behöver en betalningsförbindelse.

Läs mer