Helheten av utkomststödet

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd för enskilda personer och familjer. Det beviljas som ett stöd i sista hand för att täcka de grundutgifter som man har i livet.

En person eller en familj som bor eller vistas i Finland kan få utkomststöd om inkomsterna och tillgångarna inte räcker till för nödvändiga utgifter, såsom utgifter för mat och boende.  Som inkomster räknas i princip alla disponibla inkomster och tillgångar.

Det är meningen att utkomststödet ska vara en förmån som betalas för en kort tid. Syftet med utkomststödet är att hjälpa personer och familjer att komma över tillfälliga ekonomiska svårigheter, att förhindra att sådana svårigheter uppkommer och att främja personernas och familjernas möjligheter att klara sig på egen hand.

Utkomststödet består av tre delar

Utkomststödet består av tre del delar:

 • det grundläggande utkomststödet
 • det kompletterande utkomststödet
 • det förebyggande utkomststödet

Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Så här ansöker du om utkomststöd.

För att FPA ska kunna avgöra om den sökande har rätt till grundläggande utkomststöd görs en beräkning av inkomsterna, tillgångarna och utgifterna. Som inkomster beaktas alla de disponibla nettoinkomster och tillgångar som den sökande eller familjen har. Med nettoinkomster avses inkomsterna efter skatt.

Läs mer: För vilka utgifter kan man få utkomststöd?

På Åland handhas utkomststödet i sin helhet av Kommunernas socialtjänst (KST) från 1.1.2021.  Läs mer: Utkomststöd hos KST

Kolla om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd

Med hjälp av vår räknare kan du ta reda på om har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Till räknaren

Kompletterande och förebyggande utkomststöd från kommunen

Om du har särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker kan kommunens socialbyrå bevilja kompletterande eller förebyggande utkomststöd enligt prövning.

Kompletterande utkomststöd

Kommunen behandlar din ansökan om kompletterande utkomststöd.

Kompletterande utkomststöd kan beviljas

 • för boendeutgifter som du inte kan få grundläggande utkomststöd för

 • för utgifter som beror på dina eller din familjs särskilda behov eller förhållanden. Utgifterna ska anses vara nödvändiga för att trygga försörjningen eller främja förmågan att klara sig på egen hand.

Förebyggande utkomststöd

Kommunen kan ytterligare bevilja förebyggande utkomststöd, ofta i samband med socialarbetet. Kommunen beviljar förebyggande utkomststöd enligt prövning. Avsikten med det förebyggande utkomststödet är att främja enskilda personers eller familjers sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga marginalisering och långvarigt beroende av utkomststöd.

Förebyggande utkomststöd kan beviljas bland annat för att

 • trygga boendet
 • lindra svårigheter som beror på plötsligt försämrad ekonomi
 • på andra sätt främja enskilda personers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand.

Kommunens socialbyrå ger närmare information om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

FPA eller kommunen?

 1. Ansök alltid först om grundläggande utkomststöd hos FPA. Du behöver ett beslut om grundläggande utkomststöd även om du ansöker enbart om kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

 2. Om du har sådana övriga utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker och du därför behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan du ange detta i samma ansökan. På din begäran kan FPA skicka din ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd med bilagor till kommunen för handläggning.

 3. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA ska du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen.

FPA och kommunen samarbetar vid behov

Om du eller din familj behöver få diskutera olika frågor som har att göra med det grundläggande utkomststödet kan du ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända dig till något av FPA:s serviceställen. Vid behov kan kundrådgivaren boka en tid åt dig. Du kan också själv boka tid för kundservice.

Har du eller din familj behov av ett personligt samtal med någon sakkunnig inom socialvården? I så fall kan FPA på din begäran förmedla uppgifter om din situation till socialbyrån i den kommun där du bor. Du kan också själv kontakta kommunens socialbyrå.

FPA kan skicka dina uppgifter till kommunens socialbyrå för bedömning av behovet av stöd från socialvården, för utredning av behovet av barnskydd eller för utredning av behovet av stöd när det gäller äldre personer. I fråga om personer under 29 år kan dessutom kontakt- och identifieringsuppgifter lämnas ut till hemkommunen med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet, om FPA bedömer att den unga behöver stöd för att få tillgång till service eller annat stöd.

FPA får uppgifter som behövs för att kunna avgöra ansökningar om grundläggande utkomststöd direkt från kommunens socialvårdsmyndigheter.

Sådana allmänna uppgifter om utkomststödet som är nödvändiga för statistikföringen har FPA rätt att lämna ut till Institutet för hälsa och välfärd.

Brådskande fall

Om du är i akut behov av utkomststöd ska du kontakta något av FPA:s serviceställen eller ringa servicenumret 020 692 227. Ansökningar som bedöms vara brådskande handläggs senast den andra vardagen efter det att ansökan kom in. Om du behöver utkomststöd till exempel när FPA inte har öppet, kan kommunen efter egen prövning bevilja dig förebyggande utkomststöd innan du har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA.