Dosdispensering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Dosdispensering

Vid dosdispensering av läkemedel delar apoteket eller sjukhusapoteket upp de läkemedel som du använder regelbundet i engångsdoser.

Du får vanligtvis på en gång medicin för 2 veckor. Då blir det inte stora mängder läkemedel över om din läkemedelsbehandling ändras.

Dosdispenseringen av läkemedel börjar när läkaren har kommit överens om den tillsammans med dig.

Hur dosdispenserade läkemedel ersätts

FPA betalar ersättning för dosdispenserade läkemedel på samma sätt som för andra läkemedel.

Läs mer om läkemedelsersättningarnas storlek

Om ditt läkemedel hör till den högre specialersättningsklassen eller om du har överskridit årssjälvrisken, betalar du en avvikande läkemedelsspecifik självrisk.

Apoteket lägger till en expeditionsavgift på priset för varje läkemedel. För dosdispenserade läkemedel är avgiften 0,20 euro/vecka. Om du får ersättning för ditt läkemedel får du ersättning också för expeditionsavgiften.

Ersättning för dosdispenseringsarvodet och expeditionsavgiften

FPA kan betala ersättning för dosdispenseringsarvodet om

  • du har fyllt 75 år
  • du när dosdispenseringen börjar använder minst 6 läkemedel som lämpar sig för dosdispensering och som hör till ersättningssystemet
  • en läkare har kontrollerat att du inte har läkemedel som inte bör användas samtidigt eller onödiga överlappande läkemedel
  • läkaren har bedömt att dosdispensering är nödvändig och har antecknat ”dosdispensering” i ditt recept

Apoteken prissätter dosdispenseringen självständigt.

Av det dosdispenseringsarvode som apoteket tar ut ersätter FPA 40 %. Ersättningen är ändå högst 1,26 euro per vecka. I regel får du ersättningen som direktersättning på apoteket.

Den andel av dosdispenseringsarvodet som du ska betala räknas inte in vare sig i initialsjälvrisken eller i årssjälvrisken för läkemedelskostnader. FPA betalar inte heller någon tilläggsersättning för din andel av dosdispenseringsarvodet.

FPA betalar inte ersättning för dosdispensering som ordnas av välfärdsområdet.

Senast ändrad 14.2.2024

Vad tycker du om sidan?