Belopp och utbetalning av folkpension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Belopp och utbetalning av folkpension

År 2024 är folkpensionens fulla belopp för ensamstående 775,70 euro/månad.

Om du är gift eller samboende eller lever i registrerat partnerskap är beloppet 692,54 euro/månad.

Den förtida ålderspensionen är alltid lägre. Den minskar med 0,4 % för varje månad som pensionen tas ut i förtid.

Du kan få full folkpension endast om du inte alls har några arbetspensioner eller om det totala beloppet av dina arbetspensioner före skatt är högst 65,62 euro/månad. Om beloppet av dina arbetspensioner är högre minskar folkpensionen eller så får du ingen folkpension alls.

Folkpensionens fulla belopp och inkomstgränser som inverkar på pensionen (euro/månad, bruttoinkomst)
FamiljeförhållandenFolkpensionens fulla beloppInkomstgräns som ger rätt till full folkpensionInkomstgräns som inte ger rätt till folkpension
Ensamstående775,7065,621 601,21
I parförhållande*692,5465,621 434,88

*Äktenskap, samboförhållande och registrerat partnerskap

 • Det finns inget beräkningsprogram för att räkna ut folkpensionen. Om du vill kan du själv räkna ut beloppet eller be FPA om en uppskattning. Ring servicenumret.
 • Du kan dessutom få barnförhöjning om du har barn som är under 16 år.
 • Folkpensionen är skattepliktig inkomst, (se pensionsinkomst- och skattetabellen).

Den tid som du har bott utomlands kan minska din folkpension om du har bott i Finland mindre än 80 % av den tid som förflutit från det att du fyllt 16 år till det att pensionen börjar. Kontrollera med FPA:s center för internationella ärenden hur den tid som du bott utomlands inverkar på din pension.

Om folkpensionen är mindre än 7,90 euro/månad, betalas den inte ut.

Hur inverkar andra pensioner och inkomster på beloppet av folkpension?

Du kan få folkpension om dina övriga pensioner och ersättningar inte överskrider inkomstgränsen för folkpension. Nästan alla lagstadgade arbetspensioner och övriga fortlöpande ersättningar inverkar på folkpensionen. De beaktas utan avdrag för skatt, dvs. till bruttobelopp. I regel minskar också de pensioner och ersättningar som du får från utlandet din folkpension. Däremot inverkar inte övriga inkomster och förmögenhet på folkpension som betalas ut som ålderspension. Inte heller makens, makans eller sambons inkomster inverkar på pensionen. Däremot inverkar dina egna inkomster på sjukpension.

Pensionsinkomster som minskar folkpensionen är:

 • pensioner och familjepensioner som grundar sig på anställning eller tjänst, företagar- eller förtroendemannaverksamhet samt avtal om familje- eller närståendevård
 • olycksfallspension eller rehabiliteringspenning, familjepension, livränta och försörjningspension från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen
 • invalidpension, familjepension och ersättning för inkomstbortfall - ett år efter att skadan inträffade, i enlighet med trafikförsäkringslagen
 • försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • grundbeloppet av avträdelsestöd.

Folkpensionsbeloppet minskas inte av t.ex.

 • arbetspension som tjänats in för studier eller barnavård
 • arbetspension som tjänats in genom arbete som utförts efter 63 års ålder under perioden 1.1.2005–31.12.2016
 • engångsförhöjning av invalidpension.

Om du tagit ut din arbetspension i förtid före pensionsåldern, minskar arbetspensionen din folkpension med hela det belopp som du skulle ha fått vid den normala ålderspensionsåldern. Arbetspensionen beaktas således till ett större belopp än vad som betalas ut.

Om du ansöker om folkpension och vill att den börjar betalas innan arbetspensionen börjar, minskas folkpensionen av din framtida arbetspension i form av en s.k. förväntad arbetspension, även om du ännu inte får den. Sänkningen gäller dock inte för mottagare av sjukpension eller rehabiliteringsstöd.

Personer i institutionsvård har rätt till disponibla medel

FPA betalar folkpension och t.ex. fronttillägg och vårdbidrag för pensionstagare till personer i långvarig institutionsvård. Av personer i långvarig institutionsvård kan kommunen ta ut en avgift som bestäms utifrån pensionstagarens inkomster. En person ska dock ha 15 % av inkomsterna eller minst en viss summa i månaden till sitt eget förfogande. Disponibla medel vid långvarig institutionsvård (stm.fi).

Folkpensionsindexet bestämmer folkpensionens belopp

FPA justerar årligen folkpensionen med index. Justeringen kan antingen höja eller minska pensionen. Pensionsmottagaren behöver inte göra något på grund av indexförhöjningen, utan FPA ändrar beloppet automatiskt.

Utbetalning av folkpension

FPA betalar alltid ut folkpension (ålderspension eller sjukpension) eller rehabiliteringsstöd den 7 dagen i månaden. Om bankerna har stängt på utbetalningsdagen, betalas pensionen ut närmast föregående bankdag. FPA meddelar uppgift om utbetald pension till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Många arbetspensionsanstalter betalar ut arbetspensionen i början av månaden. Kontrollera med din egen arbetspensionsanstalt när din arbetspension betalas ut.

Betalning utomlands

Om du bor utomlands ska du skriftligen meddela din banks IBAN-kontonummer och BIC-kod till Centret för internationella ärenden eller till någon annan enhet inom FPA. Utan kontonummer kan pensionen inte betalas ut.

Läs mer

Senast ändrad 16.4.2024