Sjukvård i Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sjukvård i Finland

Den som har hemkommun i Finland får sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. För vården betalar du samma klientavgift som kommuninvånare betalar. Ditt medborgarskap eller från vilket land du kommer har ingen betydelse. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten) gör en anteckning om hemkommunen.

Du får ersättning för privata hälso- och sjukvårdstjänster och för kostnaderna för läkemedelsinköp och resor i samband med sjukvård om du är sjukförsäkrad i Finland. Ersättning ska sökas hos FPA.

Den som inte har hemkommun i Finland eller inte är sjukförsäkrad i Finland kan dock på någon annan grund ha rätt till vård eller ersättningar. Du kan kontrollera din rätt till sjukvård och ersättningar hos FPA.

Stadigvarande bosatta i Finland

Den som bor stadigvarande i Finland har i regel hemkommun här. Du får all nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om du är stadigvarande bosatt i Finland men du har inte hemkommun här, ska du kontrollera din rätt till sjukvård hos FPA.

Den som omfattas av den finländska sjukförsäkringen får ett FPA-kort. Du får ersättning för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan också få ersättning för kostnaderna för läkemedelsinköp och resor i samband med sjukvård.

Tillfällig vistelse i Finland

Den som vistas tillfälligt i Finland och som inte har hemkommun här får medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården om personen har ett europeiskt sjukvårdskort. Om du kommer från ett annat nordiskt land, kan du även uppvisa en officiell identitetshandling eller passet. Om du kommer från Storbritannien eller från Nordirland, kan du uppvisa det europeiska sjukvårdskortet, ”Citizens Rights” –kortet eller GHIC-kortet.

Om du har kommit till Finland tillfälligt från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, har du endast rätt till brådskande sjukvård. Kostnaderna för vården kan tas ut av dig i efterhand. Du har inte rätt till ersättning för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster. Du får inte heller ersättning för kostnaderna för läkemedelsinköp och resor i samband med sjukvård.

Personer som arbetar i Finland

Om du kommer till Finland från ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland för att arbeta har du rätt till tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården under den tid som du är arbetspensionsförsäkrad, olycksfallsförsäkrad eller arbetslöshetsförsäkrad i Finland. Om du inte har hemkommun i Finland beviljar FPA:s center för internationella ärenden dig ett intyg som du kan visa upp för att få vård. Intyget kallas Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Om du kommer från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland be FPA utreda din rätt till sjukvård.

Om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen utifrån ditt arbete får du ett FPA-kort. Då kan du få ersättning för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan också få ersättning för kostnaderna för läkemedelsinköp och resor i samband med sjukvård. Arbetstagare som endast är arbetspensions- eller olycksfallsförsäkrade har inte rätt till ersättning.

Arbetstagare som arbetar i Finland men bor i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland har rätt till nödvändig sjukvård i både Finland och bosättningslandet.

Arbetstagare utstationerade till Finland och diplomater

Utstationerade arbetstagare och diplomater som flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland för kortare tid än ett år får medicinskt nödvändig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården om personen har ett europeiskt sjukvårdskort.

Om du flyttar till Finland för mer än ett år ska du till FPA lämna in ett intyg över rätt till vård (E106 eller S1) som arbetsgivarlandet beviljat. Något intyg över rätt till vård (E106 eller S1) behövs inte om ditt arbetsgivarland är ett annat nordiskt land, Storbritannien eller Nordirland. Du får all den vård du behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Du kan också få ersättning för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan även söka ersättning för kostnaderna för läkemedelsinköp och resor i samband med sjukvård.

Sjömän och gränsarbetare

Gränsarbetare som arbetar i Finland men som bor i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland omfattas av den finländska sjukförsäkringen. Det samma gäller för sjömän som arbetar ombord på ett fartyg som för finsk flagg. Du har rätt till nödvändig sjukvård både i Finland och i bosättningslandet. Du betalar motsvarande avgift för vården som den lokala befolkningen betalar.

Eftersom du är sjukförsäkrad i Finland har du rätt till ersättning för kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedelsinköp och resekostnader i samband med sjukvård. Finland beviljar det europeiska sjukvårdskortet.

Studerande och forskare

Om du flyttar till Finland för att studera, får du sjukvårdstjänster inom studerandehälsovården. Studerandehälsovårdstjänster erbjuds av kommunen där du studerar, av en aktör som kommunen anlitar eller av SHVS (Studenternas hälsovårdsstiftelse).

Studerande och forskare som har hemkommun i Finland har rätt att anlita alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster.

Studerande och forskare som kommer från ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och som vistas tillfälligt i Finland har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården om de har ett europeiskt sjukvårdskort.

Även studerande från Australien som tillfälligt vistas i Finland har rätt till medicinskt nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Rätten till vård påvisas med ett australiskt pass eller ett pass som beviljats av något annat land men av vilket det framgår att den studerande har obegränsad rätt att bo i Australien.

Om du kommer som forskare från Quebec i Kanada och du har ett uppehållstillstånd för forskare, kan du om villkoren uppfylls bli sjukförsäkrad i Finland och få ett FPA-kort. Du får dessutom ersättning från FPA för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster, för läkemedelsinköp och för resor i samband med sjukvård. För att få dessa förmåner ska du till FPA lämna in ett närvarointyg från den finska läroanstalten och det intyg som Quebec beviljat (Q/SF4). Dessa registreras hos FPA. Efter registreringen beviljar FPA dig ett intyg med vilket du påvisar din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intyget heter Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Om du vistas i Finland över 90 dagar behöver du också uppehållstillstånd. Dessutom har du rätt till den vård du behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om du inte har hemkommun i Finland beviljar FPA ett intyg med vilket du kan påvisa din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intyget heter Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland.

Om du kommer för att studera från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien, Nordirland, Australien eller Quebec i Kanada och du har ett uppehållstillstånd som ger dig rätt att arbeta och du har ett gällande anställningsförhållande, har du rätt till tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården så länge du arbetar vid sidan av dina studier i Finland. Om du inte har hemkommun i Finland beviljar FPA ett intyg med vilket du kan påvisa din rätt till den offentliga hälso- och sjukvården. Intyget heter Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Om du blir sjukförsäkrad på grundval av ditt arbete kan du få sjukvårdsersättningar från FPA.

Om du kommer för att studera eller forska från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien, Nordirland, Australien eller Quebec i Kanada och du inte har något av ovannämnda uppehållstillstånd, har du endast rätt till brådskande sjukvård. Om du inte har uppehållstillstånd uppbärs de faktiska vårdkostnaderna av dig.

Familjemedlemmar

Familjemedlemmar som flyttar till Finland har samma rätt till vård som den familjemedlem som arbetar i Finland eller får pension.

Om en person som utifrån arbete i Finland omfattas av sjukförsäkringen har en familjemedlem i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland ansvarar Finland för familjemedlemmens sjukvårdskostnader. Ett villkor är att familjemedlemmen inte på grund av arbete, företagsverksamhet eller av någon annan orsak är sjukförsäkrad i bosättningslandet.

En familjemedlem som är bosatt utomlands får från FPA ett intyg om rätt till vård (S1), som ska registreras vid den lokala sjukförsäkringsinrättningen. FPA beviljar familjemedlemmen också ett europeiskt sjukvårdskort.

Om familjemedlemmen vistas i Finland har han eller hon rätt till den offentliga hälso- och sjukvården och betalar samma klientavgift som kommuninvånare för vården. FPA beviljar familjemedlemmen ett intyg som denne kan visa upp för att få vård. Intyget heter Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland.

Pensionstagare

Om du flyttar stadigvarande till Finland, omfattas du av den finländska sjukförsäkringen och en hemkommun registreras för dig här. Om du flyttar från ett EU- eller EES-land eller Schweiz och du får pension från något annat land än Finland, ska du lämna in ett intyg E121/S1 till FPA för registrering. Intyget beviljas av det land som betalar din pension. Efter registreringen beviljar FPA dig dokumentet Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Visa upp dokumentet när du besöker den offentliga hälso- och sjukvården. Sjukvårdskostnaderna faktureras hos det land som beviljat intyget.

Du får all nödvändig sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du får ersättning för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster. Du får också ersättning för läkemedelsinköp och resekostnader i samband med sjukvård.

Om du kommer från ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och du vistas tillfälligt i Finland, får du medicinskt nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort. Du får ersättning för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan också söka ersättning för kostnaderna för läkemedelsinköp och resor i samband med sjukvård.

Om du kommer till Finland tillfälligt från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland har du endast rätt till brådskande sjukvård. Kostnaderna för vården kan tas ut av dig i sin helhet.

Asylsökande och flyktingar

För asylsökanden ordnas hälso- och sjukvårdstjänster av flyktingförläggningarna, som upprätthålls av staten, kommunerna och Finlands Röda Kors. Tjänsterna ordnas av den flyktingförläggning där du är registrerad. FPA ansvarar inte för dina sjukvårdskostnader.

Kvotflyktingar omfattas av den finländska sociala tryggheten räknat från flyttningen till Finland. Om din hemkommun är i Finland får du sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Om du är sjukförsäkrad i Finland får du ett FPA-kort. Då kan du få ersättning för kostnaderna för privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021