Vanliga frågor om moderskapsförpackningen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om moderskapsförpackningen

I slutet av 1930-talet orsakade barndödligheten och den sjunkande nativiteten oro. Man ville att gravida kvinnor skulle bli omfattade av hälso- och sjukvården i tid, och här fungerade moderskapsunderstödet som incitament. Lagen om moderskapsunderstöd stiftades år 1937, och följande år beviljades de första moderskapsunderstöden. Till en början understöddes mindrebemedlade familjer genom moderskapsunderstödet, men från och med 1949 har moderskapsunderstödet beviljats till alla mammor. Det har alltid varit möjligt att välja att ta moderskapsunderstödet i form av ett penningbelopp eller en moderskapsförpackning.

Läs mer om moderskapsunderstödets historia.

Moderskapsförpackningen har alltid innehållit förnödenheter för både mamma och barn. Under de första åren innehöll förpackningen förutom kläder och förnödenheter även symönster och tyger så att man kunde sy själv. Under de senaste åren har man särskilt fokuserat på kvaliteten på och ansvarsfullheten hos produkterna i moderskapsförpackningen och att produkterna kan användas mångsidigt.

FPA har ansvarat för moderskapsunderstödet sedan 1994.

En blivande mamma som är bosatt i Finland kan ansöka om moderskapsunderstöd när graviditeten har varat minst 154 dagar och om hon senast den 18:de graviditetsveckan har genomgått hälsoundersökning på en läkares mottagning eller på en rådgivning. Också adoptivföräldrar har rätt till moderskapsunderstöd.

En utomlands bosatt finländare kan få moderskapsunderstöd om hennes stadigvarande boningsort är i Finland. Moderskapsförpackningen skickas dock inte utomlands, utan den skickas endast till adresser i Finland.

Moderskapsunderstödet beviljas till gravida personer. Syftet med moderskapsunderstödet är att främja den gravida personens och barnets hälsa och välmående.                       

Moderskapsförpackningens namn finns inskrivet i lagen om moderskapsunderstöd, och därför kan endast riksdagen ändra namnet. FPA gjorde en medborgarenkät om moderskapsförpackningens eventuella nya namn år 2018. Nästan 60 % av dem som svarade på enkäten ville hålla kvar namnet moderskapsförpackning.

Läs mer om lagen om moderskapsunderstöd (Finlex.fi).

Moderskapsförpackningens värde är 170 euro. FPA kan inte sälja moderskapsförpackningen eftersom den inte är en kommersiell vara. Enligt lagen om moderskapsunderstöd är moderskapsförpackningen en social förmån.

Läs mer om lagen om moderskapsunderstöd (Finlex.fi).

Anslag reserveras årligen för moderskapsunderstödet i statsbudgeten. Statens medel kommer å sin sida till största delen via beskattningen.

Innehållet i moderskapsförpackningen byts årligen. Tidpunkten för bytet påverkas av hur många barn som fötts föregående år: föregående års förpackningar delas alltid först ut innan man börjar dela ut den nya förpackningen.

Produkterna i moderskapsförpackningen konkurrensutsätts årligen eftersom företagen inte kan förbinda sig till ett visst pris för flera år i taget. Produkterna väljs av ett moderskapsunderstödsråd. I rådet ingår sakkunniga från FPA, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), mödrarådgivningen vid Vanda och Kervo välfärdsområde, Institutet för hälsa och välfärd (THL) samt social- och hälsovårdsministeriet.

Vid valet av produkter för moderskapsförpackningen beaktas också kundresponsen. FPA följer aktivt responsen och kanaler på sociala medier samt samlar in respons på förpackningarna genom enkäter. Responsen gås noggrant igenom och presenteras för moderskapsunderstödsrådet. Rådet beaktar responsen när den nya moderskapsförpackningen planeras och produkterna väljs. Genom omröstningar har kunderna påverkat valet av mönster på produkterna.

Läs mer om upphandlingen av produkter för moderskapsförpackningen.

I 2024 års förpackning finns 39 produkter, det vill säga en produkt mera än i 2023 års förpackning. Antalet produkter varierar något från år till år.

I 2024 års förpackning ingår sju produkter som är tillverkade i Finland, och också själva lådan är inhemsk. Även om alla produkter inte är inhemska, är största delen av producenterna för närvarande från Finland. Enligt upphandlingslagen får man inte gynna producenter eller produkter utgående från tillverkningsland eller hemland.

Det går inte att förutse hur många flickor och pojkar det föds, eller sommar- och vinterbarn. Det går inte heller att på förhand veta den exakta åtgången på moderskapsförpackningen. Om det fanns olika förpackningar, skulle anskaffningen av produkterna och postandet av förpackningen till kunderna kräva betydligt mera resurser. FPA har tills vidare beslutat att hålla kvar den traditionella förpackningen som passar alla.

Användningen av kondom är en bra preventivmetod före eftergranskningen eftersom den skyddar mot infektioner efter förlossningen. Användningen av kondom rekommenderas också under amningstiden. Därför har moderskapsunderstödsrådet beslutat att ta med kondomer i moderskapsförpackningen.
 

Beslut om innehållet i moderskapsförpackningen fattas årligen när man bereder anbudsförfarandet för produkterna i moderskapsförpackningen. Det kan alltså hända att något år ingår inte kondomer i moderskapsförpackningen. Vid valet av produkter beaktar moderskapsunderstödsrådet kundernas, producenternas och olika sakkunnigas synpunkter och önskemål.

Lådan framställs av wellpapp som tillverkats av returfiber. Storleken är 700 x 428 x 270 mm. Moderskapsförpackningen väger cirka 8 kg.

Vid konkurrensutsättningen av moderskapsförpackningen ställer FPA många olika krav som gäller bland annat kemikalier och produktsäkerhet. Anbudsgivarna ska lämna in officiella handlingar till FPA gällande alla kraven. Vid upphandlingen av produkterna har man till exempel gynnat produkter av ekologisk bomull och vid konkurrensutsättningen har man kunnat få tilläggspoäng för dem.

Anbudsgivaren måste intyga att företagets arbetstagare uppfyller den internationella arbetsorganisationens (International Labour Organization, ILO) bestämmelser om minimiålder. FPA försäkrar sig också om att arbetstagarna i företagen som tillverkar produkterna får organisera sig. Dessutom krävs en kvalitetsrevisionsrapport från en opartisk aktör för produkter som tillverkats i så kallade riskländer. 

Läs mer om ansvarsfullheten i FPA:s upphandlingar.

Priset på produkterna kan stiga i och med att ansvarsfullheten beaktas bättre även om till exempel återvunnet material inte nödvändigtvis är dyrt. Produkten kan alltså vara både förmånlig och ansvarsfullt tillverkad.

I de enkäter om moderskapsförpackningen som gjorts har det framkommit att kunderna är beredda att pruta på antalet produkter om man på det sättet kan förbättra förpackningens ansvarsfullhet. Kunderna önskar att produkterna är hållbara och kan användas länge. I moderskapsförpackningen ingår redan nu till exempel förlängningsdelar med vilka man kan förlänga klädplaggets livslängd när barnet växer.

Läs mer om FPA:s ansvarsarbete.

 

Senast ändrad 16.4.2024