Moderskapsunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Moderskapsunderstöd

Syftet med moderskapsunderstödet är att stödja skötseln av och omvårdnaden om barnet. Du kan välja om du vill ha moderskapsunderstödet i form av

  • ett penningbelopp
  • en moderskapsförpackning.

Det tas inte ut någon skatt på moderskapsunderstödet.

Kan du få moderskapsunderstöd?

Ett villkor för att du ska få moderskapsunderstöd är att du genomgått en hälsoundersökning hos en läkare eller på rådgivningen före utgången av den fjärde graviditetsmånaden, det vill säga senast under den 18:e graviditetsveckan.

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd när

  • din graviditet har varat minst 154 dagar, det vill säga cirka 5 månader
  • du har fått ett graviditetsintyg om detta av din läkare eller från rådgivningen.

Graviditetsintyget behövs som bilaga till ansökan. Ansök om understödet senast två månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Du kan beviljas moderskapsunderstöd om du är stadigvarande bosatt i Finland. Du kan också få moderskapsunderstöd om du har kommit från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz till Finland för att arbeta här eller är familjemedlem till en person som kommit till Finland för att arbeta. I sådana fall krävs dessutom att du omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Läs hur du ansöker om moderskapsunderstöd.

Moderskapsunderstöd i pengar

Du kan ta moderskapsunderstödet som ett skattefritt penningbelopp som betalas allt i ett.

Moderskapsunderstödet är 170 euro.

Penningbeloppet kan vara ett bra och ansvarsfullt alternativ till exempel om du har fått en moderskapsförpackning tidigare och du fortfarande har produkterna.

Moderskapsförpackning

Du kan ta moderskapsunderstödet i form av en moderskapsförpackning som innehåller barnkläder och vårdprodukter.

Läs mer om moderskapsförpackningarna:

FPA kan inte sälja moderskapsförpackningen eftersom den inte är en kommersiell vara. Förpackningen är en social trygghetsförmån som grundar sig på lagen om moderskapsunderstöd. De produkter som ingår har konkurrensutsatts enligt EU-lagstiftningen.

Innehållet i förpackningen förnyas årligen bland annat utifrån den kundrespons som FPA får. Produkterna är ungefär samma från år till år, men till exempel färgerna och motiven varierar och även helt nya produkter kan tas med i sortimentet.

Moderskapsförpackningen 2024

Den föregående moderskapsförpackningen delas ut tills lagret tar slut och först därefter står den nya förpackningen i tur. Tidpunkten för när den nya moderskapsförpackningen börjar delas ut beror på antalet ansökningar om moderskapsunderstöd.

 

Olika familjekonstellationer

Du kan få moderskapsunderstöd för ett adoptivbarn som är under 18 år. Du kan välja moderskapsförpackningen eller ett skattefritt penningbelopp på 170 euro.

Om du adopterar flera barn på en gång ökar antalet understöd. Om du exempelvis adopterar 2 barn får du 3 understöd. En förutsättning för moderskapsunderstöd är att du är stadigvarande bosatt i Finland och att adoptionstjänsten har utsett barnet för placering hos dig.

Ansök om moderskapsunderstöd inom 2 månader från det att du fått barnet i din vård. Du kan ansöka om understöd redan i det skedet då barnet har blivit utsett för placering hos di

Flerlingsfamiljer får extra moderskapsunderstöd. Om du får flera barn på samma gång höjs moderskapsunderstödet så att du för det andra barnet får 2 understöd, för det tredje barnet 3 understöd osv. För tvillingar får du alltså sammanlagt 3 understöd och för trillingar sammanlagt 6 understöd.

Du kan välja om du vill få understödet i form av moderskapsförpackningar, pengar eller som en kombination av dessa. Är det fråga om tvillingar kan familjen exempelvis välja 2 moderskapsförpackningar och 1 understöd i form av pengar.

Familjeformen inverkar inte på moderskapsunderstödet.

Familjeformen inverkar inte på moderskapspenningen.

Familjeformen inverkar inte på moderskapsunderstödet. 

Senast ändrad 15.2.2024

Vad tycker du om sidan?