Moderskapsunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Moderskapsförpackning eller en penningsumma

Om du får barn kan du ansöka om moderskapsunderstöd hos FPA. Du kan välja att få moderskapsunderstödet antingen i form av en moderskapsförpackning eller i pengar.

Förseningar i leveransen av moderskapsförpackningar

Det har förekommit förseningar i leveransen av moderskapsförpackningar. Orsaken till leveransstörningarna har utretts och åtgärdats. Förpackningarna levereras till kunderna så snart som möjligt. Vi beklagar förseningarna.

Kan jag få moderskapsunderstöd?

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd om du är gravid och

  • du har genomgått en hälsoundersökning hos en läkare eller på rådgivningen senast under den 18:e graviditetsveckan och
  • du har fått ett intyg från rådgivningen eller av din läkare över att din graviditet har varat minst 154 dagar (cirka fem månader).

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd också vid adoption när adoptionstjänstorganet har utsett ett barn för placering hos dig. 

Du kan beviljas moderskapsunderstöd om du är stadigvarande bosatt i Finland. Du kan också ha rätt till moderskapsunderstöd om du har kommit till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz för att arbeta här eller om du är familjemedlem till en person som kommit hit för att arbeta.

Du kan få moderskapsunderstöd om du är stadigvarande bosatt eller arbetar i Finland. Till exempel asylsökande eller finländare som är stadigvarande bosatta utomlands har inte rätt till moderskapsunderstöd.

I vissa situationer kan du ha rätt till moderskapsunderstöd även om du arbetar i ett annat land eller du har kommit till Finland som familjemedlem till en person som arbetar i Finland. Ta reda på om du har rätt till understödet om

  • du är familjemedlem till en arbetstagare som kommit från ett EU- eller EES-land eller Schweiz och du är stadigvarande bosatt i Finland

  • du är sjöman som bor stadigvarande i Finland och arbetar på ett fartyg som för ett annat EU-lands eller ett EES-lands flagg

  • du arbetar i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz, men du bor stadigvarande i Finland.

Om du flyttar utomlands tillfälligt, dvs. för en kortare tid än 6 månader, har du i regel rätt till moderskapsunderstöd.

Tidsgränsen på 6 månader är inte absolut om du vistas i ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz som en engångsföreteelse och tillfälligt. Om du fortfarande bor stadigvarande i Finland kan du få moderskapsunderstöd.

Din flytt anses vara stadigvarande om du flyttar utomlands för att stanna eller om du vistas längre än 6 månader i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz. I så fall kan du i regel inte få moderskapsunderstöd.

Du kan få moderskapsunderstöd också då du till exempel är utsänd arbetstagare, studerande eller statstjänsteman. I sådana fall kan vistelsen utomlands fortgå i mer än 6 månader. Familjemedlemmar kan också ha rätt till moderskapsunderstöd.

FPA skickar inte moderskapsförpackningen till utlandet. Om du bor utomlands och vill ha moderskapsförpackningen ska du befullmäktiga någon som hämtar förpackningen på Matkahuolto och levrar den till dig utomlands. I så fall ansvarar du själv för arrangemangen och kostnaderna som orsakas av att förpackningen skickas utomlands.

Moderskapsförpackning eller en penningsumma

Du kan välja om du vill ha moderskapsunderstödet i form av en moderskapsförpackning eller i pengar.

Moderskapsförpackningen innehåller babykläder och olika barnavårdsprodukter. Innehållet i moderskapsförpackningen förnyas varje år, men det sker inga större förändringar i urvalet av produkter.

Ta dig en titt på moderskapsförpackningen år 2024.

Förpackningar av den nya modellen börjar delas ut när förpackningarna från föregående år har tagit slut. FPA kan inte sälja moderskapsförpackningen eftersom den inte är en kommersiell produkt.

Moderskapsunderstödet i pengar är
170 euro

Penningsumman motsvarar moderskapsförpackningens värde. Det tas inte ut någon skatt på moderskapsunderstödet.

Flerlingsfamiljer får flerdubbelt moderskapsunderstöd. Om en familj får flera barn på samma gång höjs moderskapsunderstödet så att man för det andra barnet får två understöd, för det tredje barnet tre understöd osv. Exempelvis berättigar tvillingar till sammanlagt tre understöd och trillingar till sammanlagt sex understöd.

Man kan välja mellan att få understödet i form av moderskapsförpackningar, pengar eller som en kombination av dessa. Den som får tvillingar kan till exempel välja att få två moderskapsförpackningar och det tredje understödet i form av pengar.

På motsvarande sätt har den som adopterar flera barn på samma gång rätt till flerdubbla moderskapsunderstöd.

Så här ansöker du om moderskapsunderstöd

  1. Ansök om moderskapsunderstöd i MittFPA. På samma gång kan du också ansöka om graviditetspenning och barnbidrag.
  2. Fotografera de bilagor som behövs och skicka in dem i MittFPA. Det står i blanketten vilka bilagor du behöver.
  3. I MittFPA kan du se när din ansökan har avgjorts. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också beslutet hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut blanketten Föräldraförmåner SV 15r (pdf). Skicka ansökan och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du bor på Åland ska du ansöka om moderskapsunderstöd hos kommunernas socialtjänst (kst.ax).

Ansök om moderskapsunderstöd

Logga in i MittFPA

Kom ihåg följande när du ansöker om moderskapsunderstöd

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd när graviditeten har varat 154 dagar (ca fem månader) och du har fått ett graviditetsintyg av en läkare eller från rådgivningen. Ansök om moderskapsunderstöd senast två månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Om du adopterar ett barn kan du ansöka om moderskapsunderstöd redan när barnet har utsetts för placering hos dig. Ansök om moderskapsunderstöd inom två månader från det att du fått barnet i din vård.

Du behöver ett intyg av din läkare eller från rådgivningen som visar att du har genomgått en hälsoundersökning före utgången av den fjärde graviditetsmånaden och att graviditeten har varat minst 154 dagar. Om du har lämnat in ett graviditetsintyg redan i samband med din ansökan om graviditetspenning behöver du inte lämna in intyget på nytt.

Om du adopterar ett barn ska du lämna in intyg SV 94r, Intyg över att barn utsetts för adoption eller adoptivbarn tagits i vård (pdf).

Vi skickar moderskapsförpackningen till dig via Matkahuolto inom två veckor från det att den beviljats.

Du får en ankomstavi per sms eller per e-post. Om du inte har fått någon ankomstavi inom ungefär tre veckor från det att du fick beslutet eller om förpackningen av någon orsak har returnerats till avsändaren kan du ringa vår kundtjänst.

Ditt postnummer avgör var moderskapsförpackningen ska avhämtas. Avhämtningsplatsen kan inte ändras.

Om du väljer att få moderskapsunderstödet i form av pengar betalas det in på ditt bankkonto.

Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i dina förhållanden, så att förmånen kan betalas ut rätt. Förändringar kan meddelas i MittFPA eller per telefon.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Fråga chatbotten eller ring FPA:s kundtjänst.

020 692 206
020 692 206

Aktuellt

Föräldrar berättar: "Moderskaps förpackningen ger trygghet och ro"

Cirka 36 000 spädbarnsfamiljer väljer varje år moderskapsförpackningen som moderskapsunderstöd istället för penningbeloppet på 170 euro. Tre mammor berättar om sina egna erfarenheter kring moderskapsförpackningen.

Läs artikeln (mittiallt.fi)

Senast ändrad 18.6.2024