Olika aktörer vid läkemedelsexpedieringen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

FPA och övriga aktörer vid läkemedelsexpedieringen

Förskrivningen och expedieringen av läkemedel bildar en säker och ändamålsenlig helhet med hänsyn till läkemedelsanvändaren, läkemedelsförskrivaren, apoteket och hälso- och sjukvården. Folkpensionsanstalten (FPA) kompletterar helheten genom att betala ut ersättningar för läkemedel som är nödvändiga enligt sjukförsäkringslagen.  

Vem kan förskriva läkemedel?

Läkare, tandläkare och sjukskötare med begränsad rätt att förskriva läkemedel är sådana yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som kan skriva ut recept. Också medicine och odontologie studerande kan skriva recept, men endast till de patienter som de sköter när de arbetar i läkaruppgifter.

Läkemedelsförskrivare får förskriva läkemedel bara till personer som de har försäkrat sig om att behöver medicinering – antingen genom att själva undersöka patienterna eller på något annat tillförlitligt sätt. Förskrivning och förnyande av recept förutsätter att läkemedelsförskrivaren personligen har undersökt patienten inom det senaste året. Läkemedelsförskrivaren ska anteckna alla de recept han eller hon förskrivit eller förnyat i patientens journalhandlingar.

I Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1088/2010) finns bestämmelser om förskrivningen av läkemedel.

Läkare och tandläkare kan i FPA:s e-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer se statistiska uppgifter om de läkemedel som de förskrivit. Bekanta dig med FPA:s e-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer (Samarbetspartner).

Ett recept utfärdas i regel elektroniskt. Läkemedel kan endast i undantagsfall ordineras skriftligt eller per telefon. Elektroniska recept lagras i en riksomfattande centraliserad databas (Receptcentret) som underhålls av FPA. Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och de anteckningar om expediering som apoteken infört på dem. Vilket apotek som helst kan expediera ett elektroniskt recept.

En kund kan kontrollera sina elektroniska recept och de anteckningar som apoteket gjort på dem i e-tjänsten MittKanta (kanta.fi).

Valviras roll

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljar rätt att utöva yrken inom hälso- och sjukvården (valvira.fi). Valvira underhåller ett riksomfattande register över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. I den offentliga informationstjänsten, JulkiTerhikki, kan man söka uppgifter om hälso- och sjukvårdsutbildade personers yrkesbehörighet (valvira.fi). Regionförvaltningsverken och Valvira övervakar läkemedelsförskrivarnas yrkesverksamhet.

Fimeas roll

Läkemedel får säljas till allmänheten endast på apotek, filialapotek och serviceställen för apotek samt via apotekens webbtjänster. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) är tillstånds- och tillsynsmyndighet för apoteken. Bland annat beviljar Fimea apotek och legitimerade provisorer tillstånd och övervakar apotekens verksamhet. Fimea ger också apoteken anvisningar om expedieringen av läkemedel (Föreskrift 2/2016).

Vid expedieringen av läkemedel på apotek ska man kontrollera att receptet och andra handlingar som gäller expedieringen av receptet är riktiga. 

FPA:s roll

Enligt sjukförsäkringslagen (15 kap. 9 §) ska FPA och apoteken avtala om, att de ersättningar för läkemedelskostnader som kunderna har rätt till, dras av från läkemedelspriset på apoteket. På det här sättet kan kunderna skaffa sig nödvändiga läkemedel så smidigt som möjligt. Då en kund köper ett läkemedel kontrollerar apoteket kundens rätt till ersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Apoteket behöver kundens tillstånd för att kunna göra en förfrågan om direktersättningsuppgifter. Samtidigt försäkrar man sig om att övriga villkor för ersättning av läkemedelskostnaderna uppfylls. När ett läkemedel lämnas ut till kunden med ersättning förmedlas uppgifter om köpet i realtid från apoteket till FPA. 

I MittFpa kan kunden följa summan av de självriskbelopp han eller hon har betalat för ersättningsgilla läkemedel.

De uppgifter om läkemedelsinköp som apoteken förmedlar kontrolleras dagligen vid FPA. Syftet med kontrollen är att försäkra sig om att kunderna har fått de läkemedelsersättningar de har rätt till i enlighet med sjukförsäkringslagen. Samtidigt kontrolleras att apoteket har följt avtalet om direktersättning. Så här försäkrar man sig om att kunderna och apoteken är i en jämlik situation i hela landet. På basis av kontrollen kan man vid behov skicka en begäran om ytterligare utredning till apoteket och/eller kunden.

FPA betalar ersättningar enligt sjukförsäkringslagen till apoteken en gång i månaden på basis av de uppgifter apoteken skickar in. För att läkemedelsersättningarna ska betalas till apoteken måste man vid expedieringen av läkemedlen ha följt avtalet om direktersättning och de anvisningar som getts med stöd av avtalet samt andra myndighetsbestämmelser om expediering av läkemedel.

Senast ändrad 22.12.2023

Vad tycker du om sidan?