Anvisningar för serviceproducenter som registrerat sig | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisningar för serviceproducenter som registrerat sig

Bekanta dig med anvisningarna för serviceproducenter som har ett gällande avtal med FPA.

Meddelande av klientkapacitet

Du kan meddela klientkapaciteten för följande kalenderår 1.1–31.10. Om du inte meddelar klientkapaciteten senast 31.10 antecknas den kapacitet som gäller 30.10 innevarande år automatiskt som klientkapacitet för följande år. I så fall förbinder du dig att tillhandahålla rehabilitering för detta antal klienter. Du kan höja klientkapaciteten när som helst.

Meddela förändringar

Du kan ändra följande uppgifter på sidan Avtal och registreringar:

 • serviceproducentens kontaktspråk
 • namn på och kontaktinformation för den person som ansvarar för avtalet
 • namn på och kontaktinformation för kontaktpersonen för rehabiliteringstjänsten
 • fakturerarens namn och FO-nummer
  • FPA kan beakta de ändrade uppgifterna i samband med följande faktura.
 • klientkapaciteten per år (det är endast möjligt att höja kapaciteten)
 • uppgifter som klienterna ser (t.ex. kötiden).

Du kan ändra följande uppgifter på sidan Uppgifter om verksamhetsstället:

 • verksamhetsställets kontaktinformation
  • telefonnummer
  • postadress (ändring av verksamhetsställets besöksadress kräver godkännande av FPA)
  • e-postadress
  • webbadress

Förändringarna kräver granskning och godkännande av FPA i följande fall:

 • företagsformen ändras
 • det sker ett företagsarrangemang eller företagsköp
 • gruppens sammansättning förändras
 • det sker förändringar i underleveranserna
 • det sker förändringar i rehabiliteringslokalerna
 • rehabiliteringslokalerna flyttar till ett annat område
 • rehabiliteringslokalerna renoveras
 • det sker förändringar i personalen.

Ändringar i dessa uppgifter ska skickas till FPA på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi.

Underrätta FPA om en förändring i företagsformen minst 3 månader före förändringen.

Meddela följande uppgifter:

 • serviceproducentens och verksamhetsställets namn
 • vilket eller vilka avtal förändringen gäller
  • specificera avtalet eller avtalen per verksamhetsställe
 • när ändringen träder i kraft
 • förändras företagets verksamhet på något annat sätt än ändring av FO-numret, t.ex. ändring av företagets namn.

För att en ändring under avtalsperioden ska kunna godkännas och träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand. 

Skicka uppgifterna till FPA på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi. Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Underrätta FPA om företagsarrangemang och företagsköp minst 3 månader före förändringen.

Meddela följande uppgifter:

 • Är det fråga om ett företagsköp eller företagsarrangemang?
 • Vilket eller vilka avtal gäller företagsköpet eller företagsarrangemanget?
  • Specificera avtalet eller avtalen per verksamhetsställe
 • Fortsätter det sålda företagets verksamhet efter företagsköpet eller företagsarrangemanget?

För att en ändring under avtalsperioden ska träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand.

Skicka uppgifterna till FPA på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi. Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Underrätta FPA om gruppen får en ny medlem eller om en medlem lämnar gruppen. Meddela förändringen till FPA 3 månader innan den genomförs.

Meddela följande uppgifter:

 • vilket/vilka avtal förändringen i fråga om gruppmedlemmen gäller
  • Specificera avtalet/avtalen per verksamhetsställe
 • vilken del av avtalet har den medlem som lämnar gruppen producerat och hur ordnas den del av tjänsten som den medlem som lämnar gruppen har producerat i fortsättningen
 • Om gruppen får en ny medlem, ska uppgifterna om medlemmen (namn och FO-nummer) och vilken del av tjänsten den nya medlemmen kommer att genomföra anmälas.

För att en ändring under avtalsperioden ska kunna godkännas och träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand. 

Skicka uppgifterna till FPA på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi. Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Underrätta FPA om förändringar i underleveranserna minst 3 månader före förändringen.

Meddela följande uppgifter:

 • vilket/vilka avtal förändringen i fråga om underleverans gäller
  • Specificera avtalet/avtalen per verksamhetsställe
 • vilken del av rehabiliteringstjänsten har den underleverantör som slutar som underleverantör producerat och hur ordnas den del av tjänsten som den här underleverantören har producerat i fortsättningen
 • Om det kommer en ny underleverantör, ska uppgifterna om underleverantören (namn och FO-nummer) och vilken del av rehabiliteringstjänsten som underleverantören kommer att genomföra anmälas.

För att en ändring under avtalsperioden ska kunna godkännas och träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand. 

Skicka uppgifterna till FPA på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi. Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Om du flyttar till nya verksamhetslokaler ska du säga upp avtalet för det gamla verksamhetsstället i registreringssystemet. Uppsägningstiden är 60 dagar. Läs mer om uppsägning under Uppsägning av avtalet.
Registrera uppgifterna om det nya verksamhetsstället i registreringssystemet och försäkra dig om att de nya verksamhetslokalerna uppfyller alla registreringsvillkor. Läs mer: Så här registrerar du dig.

Om du genomför tjänster som registreras områdesvis och ditt företags verksamhet flyttas till ett annat registreringsområde ska du säga upp avtalet för det gamla verksamhetsstället i registreringssystemet. Uppsägningstiden är 60 dagar. Läs mer om uppsägning under Uppsägning av avtalet.
Registrera det nya verksamhetsstället i registreringssystemet och försäkra dig om att de nya verksamhetslokalerna uppfyller alla registreringsvillkor. Läs mer: Så här registrerar du dig
 

Underrätta FPA om renoveringen av lokalerna minst 3 månader innan renoveringen börjar.

Meddela följande uppgifter:

 • Vilket eller vilka avtal gäller förändringen?
  • Specificera avtalet eller avtalen per verksamhetsställe
 • När börjar och slutar renoverings- eller ändringsarbetena?
 • Hur inverkar renoveringen på genomförandet av rehabiliteringstjänsterna?
 • Uppfyller de tillfälliga lokalerna kraven på lokaler enligt servicebeskrivningen?

Informera klienterna på förhand om sådana ändringsarbeten som inverkar på genomförandet av klienternas rehabilitering.

För att en ändring under avtalsperioden ska kunna godkännas och träda i kraft krävs det alltid att FPA godkänner den på förhand. 

Skicka uppgifterna till FPA på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi. Därefter kontaktar FPA dig skriftligen och meddelar huruvida förändringen godkänns.

Som serviceproducent ansvarar du för att den personal som genomför rehabiliteringen motsvarar det som anges i FPA:s servicebeskrivning för rehabilitering.

Om det sker förändringar i personalen och personalen därför inte uppfyller kraven i servicebeskrivningen ska du omedelbart underrätta FPA om det.

Meddela följande uppgifter:

 • vilket eller vilka avtal förändringen gäller
 • specificera avtalet eller avtalen per verksamhetsställe
 • utredning om förändringen i personalen, t.ex. hurdana förändringar det sker i personalen och till vilken del personalen inte längre uppfyller kraven enligt servicebeskrivningen. 

Skicka uppgifterna till FPA på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi. FPA kontaktar dig efter det här för att komma överens om fortsatta åtgärder.

Uppsägning av avtalet

Du kan säga upp avtalet i registreringssystemet. Uppsägningstiden är 60 dagar.

 • Välj det verksamhetsställe vars avtal du vill säga upp.
 • Välj på sidan Avtal och registreringar det avtal som du vill säga upp. Välj Säg upp avtalet.
  • Ange från vilket datum uppsägningen ska gälla.
 • Välj Sänd.
 • Du får en bekräftelse på uppsägningen per e-post när FPA mottagit din anmälan.
 • Vid behov kan FPA begära ytterligare uppgifter.

Skicka uppgifterna till FPA på adressen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi.

Fakturering

Fakturera kostnaderna för tjänsten i enlighet med avtalet och de priser som anges i prisbilagan. 

Kostnaderna för tjänsten ska faktureras inom 2 månader från det att rehabiliteringen tillhandahölls. Kontrollera till vilken adress du kan skicka rehabiliteringsredovisningarna. Om du undantagsvis lämnar in din faktura för sent ska du ange orsaken till förseningen.

Om klientens rehabilitering har inkluderat besök eller uppföljningsdagar, kan serviceproducenten fakturera kostnaderna för dessa i en eller i flera poster senast två månader efter det sista besöket eller mötet.

Ta inte ut någon klientavgift, självriskandel eller annan tilläggsavgift av klienten för rehabilitering som genomförs i enlighet med servicebeskrivningen.

FPA betalar räkningen senast 30 dagar efter att den kommit. FPA ersätter kostnaderna endast för genomförd rehabilitering. Om rehabiliteringen avbryts ersätter FPA serviceproducenten för rehabiliteringskostnaderna fram till avbrottet.

Använd vid faktureringen FPA:s blankett Redovisning av rehabiliteringskostnader KU 206r (pdf) och den klientspecifika rehabiliteringsräkningen KU 201r (pdf)

Du kan fakturera kostnaderna för den första sjukdagen om

 • kostnader har uppstått för rehabiliteringen när klienten insjuknar plötsligt under rehabiliteringen
 • klienten insjuknar kvällen innan rehabiliteringen börjar eller på morgonen den dag rehabiliteringen börjar.

Kostnaderna för sjukdagar efter detta kan inte faktureras.

Ange Akut insjuknande som grund i fältet Faktureringsgrund på faktureringsblanketten Rehabiliteringsräkning KU 201r (pdf).

Priserna enligt avtalet justeras enligt förändringen i konsumentprisindex och förtjänstnivåindex vid den tidpunkt som anges i avtalet. När priserna ändras till följd av indexjusteringen publicerar FPA en ny prisbilaga på webbsidan för rehabiliteringstjänsten i fråga.

Prisförändringarna gäller rehabilitering som genomförs den dag som prisförändringen träder i kraft eller senare.

Behandling av klienternas uppgifter

Utvärdering av rehabiliteringens effekter

I servicebeskrivningen för rehabilitering anges om utvärderingen och rapporteringen av rehabiliteringens effekter gäller tjänsten i fråga.  Vid utvärderingen av FPA-rehabiliteringens effekter jämför man mätresultaten i slutfasen av klientens rehabilitering med situationen i den inledande fasen av rehabiliteringen.

Läs mer

Under eller senast efter rehabiliteringen skickar FPA ut en enkät där klienterna kan ge respons på hur klientorienterad rehabiliteringen varit. FPA skickar klienten ett sms med en länk till den webbadress där enkäten kan besvaras. Klienterna besvarar enkäten anonymt. Klienten får i följebrevet till rehabiliteringsbeslutet information om möjligheten att ge respons om rehabiliteringen.

Uppmuntra klienterna att ge respons. 

Läs mer i tjänsten för sökning av serviceproducent om hur responsen samlas in och om hur de insamlade uppgifterna presenteras (pdf).

Tolkning i samband med rehabilitering

FPA ordnar tolkning till och från främmande språk samt tolktjänster för personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada.

Läs anvisningarna om tolkning i samband med rehabilitering.

Senast ändrad 11.1.2024

Vad tycker du om sidan?