Läkarintyg D | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarintyg D för specialvårdspenning

Kunden behöver läkarintyg D (SV 10r) som bilaga vid ansökan om specialvårdspenning hos FPA.

Specialvårdspenning är en ersättning för inkomstbortfall. Den betalas i en situation där en vårdnadshavare inte kan arbeta eftersom hen måste delta i vården eller rehabiliteringen av ett barn under 16 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning.

Intyget skrivs av barnets behandlande läkare.

Svåra sjukdomar

FPA betalar specialvårdspenning på grund av ett barns svåra sjukdom för den tid då barnet vårdas hemma samt vid sjukhus- och poliklinikvård av ett barn i åldern 7–15 år endast om barnets svåra sjukdom är i ett snabbt avancerande eller krävande behandlingsskede.
Som svåra sjukdomar eller funktionsnedsättningar betraktas:

 • leukemier eller andra maligna tumörer
 • svåra hjärtfel
 • svåra olycksfall och brännskador
 • svårbalanserad diabetes och inledningsskedet vid diabetesbehandling
 • svåra psykiska störningar
 • svår utvecklingsstörning
 • svår bronkialastma
 • svår ledgångsreumatism
 • andra sjukdomar, funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd som i fråga om svårighetsgrad kan jämföras med de ovan nämnda sjukdomarna.

Så här skriver du läkarintyg D för specialvårdspenning
 

 • Om barnet är i åldern 7–15 år ska du konstatera och beskriva den svåra sjukdomen eller någon annan sjukdom eller funktionsnedsättning som i fråga om svårighetsgrad kan jämföras med de sjukdomar som nämns ovan.
 • I fråga om sjukhusvård för ett barn under 7 år räcker det med att du konstaterar att förälderns deltagande är nödvändigt. Sjukdomen behöver inte vara svår och behandlingen inte vara i ett krävande skede.
 • Ange de dagar då det är nödvändigt att vårdnadshavaren eller föräldern deltar i vården eller rehabiliteringen på heltid. Då barnet är intaget på sjukhus kan förmånen betalas till båda föräldrarna samtidigt.
 • Om barnet är i åldern 7–15 år ska du konstatera och beskriva den svåra sjukdomen samt den behandling som getts och behovet av fortsatt behandling.
 • I fråga om poliklinikvård för ett barn under 7 år räcker det med att du konstaterar att förälderns deltagande är nödvändigt. Sjukdomen behöver inte vara svår och behandlingen inte vara i ett krävande skede.
 • Ange de dagar då det är nödvändigt att föräldern eller vårdnadshavaren deltar i vården eller rehabiliteringen på heltid. Då barnet är i poliklinikvård kan förmånen betalas till båda föräldrarna.
 • Om barnet är i åldern 0–15 år ska du konstatera och beskriva den svåra sjukdomen hos barnet.
 • Beskriv det snabbt avancerande eller krävande behandlingsskede som förutsätter att en förälder eller vårdnadshavare deltar i vården.
 • Motivera nödvändigheten i att föräldern eller vårdnadshavaren deltar i vården på heltid och hur länge detta är nödvändigt. Då barnet vårdas hemma kan förmånen bara betalas till den ena föräldern, med undantag för vård i livets slutskede.
 • Om barnet är i åldern 0–15 år ska du konstatera och beskriva den svåra sjukdomen hos barnet.
 • Beskriv och motivera det snabbt avancerande eller krävande behandlingsskede som förutsätter att en förälder eller vårdnadshavare håller sig beredd.
 • Anteckna försöksperiodens uppskattade längd.
 • Rehabilitering som berättigar till specialvårdspenning kan utöver sjukhusrehabilitering vara
  • en rehabiliteringskurs
  • en anpassningskurs
  • uppgörande av en rehabiliteringsplan
  • inköp av protes, hjälpmedel eller motsvarande utrustning som kompenserar en nedsatt kroppslig funktion.
 • Dessa ovannämnda rehabiliteringsformer förutsätter inte en svår sjukdom.
 • Rehabiliteringspenning är ett alternativ till specialvårdspenning.

Så här skriver du ett läkarintyg D då maximitiden för specialvårdspenning har överskridits

FPA kan betala specialvårdspenning under en längre tid än maximitiden om det finns ett särskilt terapeutiskt skäl eller vägande medicinska grunder för det. Specialvårdspenning betalas för poliklinik- eller sjukhusvård eller rehabilitering på grund av en och samma sjukdom för högst 60 vardagar. 

För att tilläggsdagar ska kunna beviljas måste läkaren motivera varför vården i anslutning till sjukdomen eller ett oväntat förvärrande av sjukdomen förutsätter att en förälder fortfarande är ständigt närvarande.

 • Om barnet är i åldern 0–15 år ska du konstatera och beskriva den svåra sjukdomen hos barnet.
 • Beskriv det snabbt avancerande eller krävande behandlingsskede som förutsätter att en förälder eller vårdnadshavare deltar i vården.
 • Motivera nödvändigheten i att föräldern deltar i vården på heltid och hur länge detta är nödvändigt för att kontinuiteten i vården ska kunna tryggas (särskilt terapeutiskt skäl).
 • Om barnet är i åldern 7–15 år ska du konstatera och beskriva den svåra sjukdomen samt den behandling som getts och behovet av fortsatta åtgärder.
 • Ange också de dagar då det är nödvändigt att föräldern eller vårdnadshavaren deltar i vården på heltid.
 • Motivera därtill det vägande medicinska skälet, dvs. något av följande:
  • livsfarligt tillstånd som förutsätter oavbruten tillsyn över barnet, t.ex. isolering på grund av infektionsrisk under immunsuppressiv behandling
  • eftervård av svåra olycksfall och brännskador
  • vård i livets slutskede
  • vård av barn som kräver dialysbehandling, då vården förutsätter att barnet står under oavbruten tillsyn och att en förälder hela tiden är närvarande
  • någon annan motsvarande vägande medicinsk grund.

Vad tycker du om sidan?