Snabbguide för läkare: patientens arbetsoförmåga | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Snabbguide för läkare: patientens arbetsoförmåga

I den här snabbguiden ser du vad läkaren ska beakta när patientens arbetsoförmåga blir långvarig.

När du skriver ett läkarintyg eller läkarutlåtande ska du komma ihåg att också beakta

Se videon Kun työkyvyttömyys pitkittyy, sairauspäivärahakauden tarkistuspisteet tulevat avuksi (på finska), längd 9 min 33 sek, textad på finska (Youtube)Stordiorna som visas i videon (pdf, på finska).

Arbetsoförmågan börjar

Skriv ett läkarintyg A

Skriv ett läkarintyg A när arbetsoförmågan konstateras.

FPA-kunden behöver läkarintyg A som bilaga till ansökan om sjukdagpenning när arbetsoförmågan har varat en kortare tid än 2 månader. A-intyget kan från 1.4.2023 också bifogas ansökan om partiell sjukdagpenning, om partiell sjukdagpenning söks för en kortare tid än 2 månader.

FPA kan betala sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning efter självrisktiden. Självrisktiden är i regel den dag man insjuknar och de följande 9 vardagarna. Som vardag räknas även lördagar och dagar före helg.

Ansökan om partiell sjukdagpenning

Det lönar sig att ansöka om partiell sjukdagpenning genast när arbetstagaren och arbetsgivaren har avtalat om deltidsarbete. Också för företagare lönar det sig att ansöka om partiell sjukdagpenning så fort som möjligt. Den retroaktiva ansökningstiden är två månader från den dag från vilken man vill börja få partiell sjukdagpenning.

30 dagar

Arbetsgivarens anmälan till företagshälsovården

Arbetsgivaren anmäler sjukfrånvaron till företagshälsovården när sjukfrånvaron har varat i 30 dagar.

60 dagar

Skriv ett läkarutlåtande B för sjukdagpenning

Skriv ett läkarutlåtande B för sjukdagpenning till patienten senast när hen har fått sjukdagpenning för 60 dagar och sjukdomen fortsätter.

Ansökan om sjukdagpenning

Patienten eller hens arbetsgivare ska ansöka om sjukdagpenning inom 2 månader från det att arbetsoförmågan började.

Skriv ett läkarutlåtande B för partiell sjukdagpenning 

Skriv ett läkarutlåtande B till patienten senast när partiell sjukdagpenning söks för en längre tid än 2 månader.

FPA utreder behovet av rehabilitering

FPA utreder behovet av medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering senast när sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning har betalats för sammanlagt 60 dagar. FPA kontaktar vid behov patienten.

90 dagar

Arbetstagaren behöver ett utlåtande av företagshälsovården

FPA-kunden behöver ett utlåtande från företagshälsovården om möjligheten att fortsätta i arbetet när FPA har betalat kunden sjukdagpenning för 90 dagar. FPA kan avbryta utbetalningen av sjukdagpenning om kunden inte har ett utlåtande av företagshälsovården efter 90 dagar.

Notera att ett utlåtande av företagshälsovården gäller endast arbetstagare. Företagare, studerande, arbetslösa och personer som sköter eget hushåll behöver inte lämna in något utlåtande av företagshälsovården till FPA.

150 dagar

Maximitid för partiell sjukdagpenning

FPA kan betala partiell sjukdagpenning för högst 150 vardagar. I maximitiden inräknas alla dagar under de två föregående åren för vilka partiell sjukdagpenning har beviljats.
 

När kan man få partiell sjukdagpenning på nytt?

När maximitiden har uppnåtts kan FPA på nytt betala partiell sjukdagpenning på grund av samma sjukdom först när kunden har varit arbetsför i minst 12 månader. Om det är fråga om en ny sjukdom förutsätts inte att personen har varit arbetsför i minst 12 månader.

FPA utreder utifrån ansökan om det är fråga om samma sjukdom eller en ny sjukdom.
 

Tilläggsdagar för partiell sjukdagpenning

FPA kan betala partiell sjukdagpenning på grund av samma sjukdom för ytterligare högst 50 tilläggsdagar om kunden efter maximitiden för partiell sjukdagpenning återgår till arbetet och arbetar utan avbrott i minst 30 dagar.
 

Utlåtande av företagshälsovården till arbetstagaren

Företagshälsovården ska vid behov ge ett utlåtande om möjligheterna att fortsätta i arbetet också före 150 och 230 sjukdagpenningsdagar. Också dessa utlåtanden som getts efter 90 dagar ska lämnas in till FPA.

Notera att ett utlåtande av företagshälsovården gäller endast arbetstagare. Företagare, studerande, arbetslösa och personer som sköter eget hushåll behöver inte lämna in något utlåtande av företagshälsovården till FPA.

FPA kontaktar patienten

FPA kontaktar patienten för att berätta om rehabiliteringsmöjligheterna och ansökan om sjukpension när patienten har fått sjukdagpenning i 150 dagar.
 

230 dagar

Utlåtande av företagshälsovården till arbetstagaren

Företagshälsovården ska vid behov ge ett utlåtande om möjligheterna att fortsätta i arbetet också före 150 och 230 sjukdagpenningsdagar. Också dessa utlåtanden som getts efter 90 dagar ska lämnas in till FPA.

Notera att ett utlåtande av företagshälsovården gäller endast arbetstagare. Företagare, studerande, arbetslösa och personer som sköter eget hushåll behöver inte lämna in något utlåtande av företagshälsovården till FPA.

300 dagar

Maximitiden för sjukdagpenning

FPA kan betala sjukdagpenning för högst 300 dagar, dvs. ungefär ett år. I maximitiden inräknas alla dagar under de två föregående åren för vilka sjukdagpenning har beviljats.

När kan man få sjukdagpenning på nytt?

När maximitiden har uppnåtts kan kunden på nytt få sjukdagpenning på grund av samma sjukdom först när hen har varit arbetsför i ett år.

Om det är fråga om en ny sjukdom förutsätts inte att personen varit arbetsför i minst 12 månader.

Tilläggsdagar

Skriv ett nytt läkarutlåtande B

Om patienten återvänder till sitt arbete efter att ha fått sjukdagpenning för maximitiden och arbetar minst 30 dagar utan avbrott, kan hen få sjukdagpenning på grund av samma sjukdom för ytterligare 50 dagar.  

Skriv ett nytt läkarutlåtande B för sjukdagpenning till patienten.

När arbetsoförmågan blir långvarig

Läkarutlåtande B för rehabiliteringsstöd eller sjukpension/invalidpension

Om arbetsoförmågan fortsätter kan patienten få rehabiliteringsstöd eller sjukpension/invalidpension från FPA eller arbetspensionsanstalten. Rehabiliteringsstödet är en tidsbegränsad sjukpension. Skriv ett läkarutlåtande B till patienten som bilaga till ansökan om rehabiliteringsstöd eller sjukpension/invalidpension.

Bedömning av arbetsförmågan

Kom ihåg att definitionen av arbetsoförmåga är olika beroende på om FPA bedömer rätten till sjukdagpenning eller rätten till sjukpension. För sjukdagpenningen bedöms den yrkesrelaterade arbetsoförmågan. För rehabiliteringsstödet eller sjukpensionen bedöms den s.k. allmänna arbetsoförmågan.

Arbetslöshetsförmåner också ett alternativ

Om maximitiden för sjukdagpenningen uppnås innan patientens pensionsansökan har behandlats eller om patienten inte har rätt till rehabiliteringsstöd eller sjukpension/invalidpension, kan patienten ansöka om arbetslöshetsförmåner. Patienten ska anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster för att kunna få arbetslöshetsförmåner.

Kom ihåg möjligheterna till rehabilitering

Kom alltid ihåg att bedöma om patienten kunde ha nytta av rehabilitering. Skriv vid behov ett läkarutlåtande B för rehabilitering.

Innan ett beslut om sjukpension/invalidpension eller rehabiliteringsstöd meddelas utreder också FPA eller arbetspensionsanstalten möjligheterna till rehabilitering. Utöver yrkesinriktad rehabilitering kan man vid FPA också bedöma behovet av medicinsk rehabilitering.

Senast ändrad 9.10.2023