Läkarintyg A | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkarintyg A

Länkar till innehållet på den här sidan:

När behöver en kund ett läkarintyg A?

Kunden behöver ett läkarintyg A (SV 6r) när hen ansöker om

 • sjukdagpenning och arbetsoförmågan har varat en kortare tid än 2 månader
 • partiell sjukdagpenning för mindre än 2 månader
 • donationsdagpenning.

Ett läkarintyg A kan också användas vid ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom. 

Skriv dock ett läkarutlåtande B redan i sjukdomens initialskede om

 • sjukdomen är svår
 • sjukdomens inverkan på funktions- eller arbetsförmågan är svår att bedöma eller det finns risk för att sjukdomen blir långvarig
 • patienten skulle ha nytta av rehabilitering
 • en patient som har flera arbeten ansöker om partiell sjukdagpenning
 • patienten ansöker om partiell sjukdagpenning efter rehabiliteringsstödet.

Så här bedömer du patientens arbetsförmåga

När man skriver ett intyg om sjukfrånvaro krävs det alltid att arbetsoförmågan sammanhänger med någon av följande:

 • en diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning
 • en befogad misstanke om sjukdom eller funktionsnedsättning.

När du bedömer arbetsförmågan ska du relatera patientens funktionsförmåga till de krav som arbetet ställer. Beakta huruvida det på arbetsplatsen är möjligt att anpassa arbetet så att det motsvarar patientens arbetsförmåga.

Kom också ihåg partiell sjukdagpenning och bedöm patientens möjligheter att återgå till sitt arbete på deltid utan att hens hälsa eller tillfrisknande äventyras. Läs mer om partiell sjukdagpenning (Privatpersoner).

Vid behov kan du i läkarintyg A under Ytterligare information skriva en rekommendation om arbetsarrangemangen eller om konsultation med företagsläkaren.

Så här skriver du ett läkarintyg A för sjukdagpenning

Anteckna följande i intyget:

 • ICD-10-koden för den sjukdom eller funktionsnedsättning som du har konstaterat och som påverkar arbetsförmågan
 • symtomkoden, om orsaken till nedsatt arbetsförmåga är någon annan än en sjukdom eller funktionsnedsättning
 • patientens yrke, nuvarande arbetsuppgift och arbetsgivare
 • din uppskattning av hur länge arbetsoförmågan varar
 • din syn på huruvida patienten behöver rehabilitering
 • åtgärden, om en åtgärd har utförts (anteckna under Ytterligare information).

Beakta dessutom följande:

 • Du kan inte skriva ett intyg om arbetsoförmåga på förhand så att arbetsoförmågan börjar först i framtiden.
 • Du kan skriva ett intyg i efterhand bara om du själv har konstaterat arbetsoförmågan tidigare eller om du någon annanstans ifrån har fått en tillförlitlig utredning om arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Ange under Ytterligare information varför du skriver intyget i efterhand.
 • Om du förlänger den tid då patienten är arbetsoförmögen genom att skriva ett nytt intyg på grund av samma sjukdom, får det inte bli någon mellandag mellan perioderna med arbetsoförmåga. Anteckna under Ytterligare information att den föregående sjukdomen fortsätter.

Läs mer om sjukdagpenning (Privatpersoner).

Utlåtande från företagshälsovården

FPA-kunden behöver utlåtandet av företagsläkaren eller ett utlåtande av en annan läkare som känner till arbetsförhållandena senast när hen har fått sjukdagpenning för 90 dagar. 

Vid behov ska företagshälsovården också bedöma arbetstagarens återstående arbetsförmåga och skriva ett nytt utlåtande innan kunden har fått sjukdagpenning i 150 och 230 dagar. 

Om situationen är klar och det inte finns något behov för att göra upp ett läkarutlåtande B för andra ändamål ska du använda läkarintyg A för att skriva utlåtandet från företagshälsovården.

 • Välj under Intygets ändamål alternativet Företagshälsovårdens utlåtande om möjligheterna att fortsätta i arbetet.
 • Skriv ditt utlåtande i punkterna Bedömning av återstående arbetsförmåga och Utredning om möjligheterna att fortsätta arbeta.

Olycksfall i arbetet, yrkessjukdom eller trafikskada

Om patientens arbetsoförmåga beror på arbetsolycksfall, yrkessjukdom eller trafikskada, ska hen i första hand ansöka om ersättning hos sitt eget försäkringsbolag. Patienten behöver då ett läkarutlåtande eller läkarintyg för försäkringsbolaget. 

Om arbetsoförmågan beror på ett olycksfall i militärtjänst ska patienten ansöka om stöd hos Statskontoret och skicka intyget eller utlåtandet till Statskontoret.

Använd läkarutlåtande B om du samtidigt bedömer åtgärder som stöder en återgång i arbete.

Så här skriver du ett läkarintyg A för partiell sjukdagpenning

Företagsläkaren eller en annan läkare som känner till kundens arbetsförhållanden gör upp ett läkarintyg A för partiell sjukdagpenning. Ett A-intyg räcker i allmänhet om partiell sjukdagpenning söks för en kortare tid än 2 månader. Med ett A-intyg kan man ansöka om partiell sjukdagpenning även i sådana fall där den sjukdagpenningsperiod som föregår den har varit lång eller man tidigare har lämnat in ett B-utlåtande för sjukdagpenningen.

Det kommer att publiceras en ny version av det elektroniska A-intyget. Innan du får tillgång till den ska du komma ihåg följande när du skriver ett intyg: 

 • Välj Annat vid punkten Intygets ändamål och anteckna ”partiell sjukdagpenning” som precisering.
 • Ange med ICD-kod den sjukdom eller funktionsnedsättning som du har konstaterat och som påverkar arbetsförmågan.
 • Anteckna patientens yrke, nuvarande arbetsuppgift och arbetsgivare.
 • Anteckna på avsett ställe din uppskattning av hur länge arbetsoförmågan varar.
 • Skriv in under Ytterligare information ”Jag föreslår att patienten beviljas partiell sjukdagpenning för tiden dd.mm.åååå–dd.mm.åååå. Deltidsarbete (40–60 %) äventyrar inte hälsan eller tillfrisknandet.” Observera att den period som du föreslår måste infalla under tiden av arbetsoförmåga.

Läs mer om partiell sjukdagpenning (Privatpersoner).

Så här skriver du ett läkarintyg A för dagpenning vid smittsam sjukdom

För ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom behöver kunden ett beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering. Beslutet fattas av den smittskyddsansvariga läkaren i välfärdsområdet.

För FPA räcker det med en kopia av beslutet. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom (Privatpersoner).

Alternativt kan du anteckna uppgifterna i beslutet på ett läkarintyg A:

 1. Välj Annat vid punkten Intygets ändamål och anteckna ”dagpenning vid smittsam sjukdom” som precisering.
 2. Anteckna diagnos, giltighetstid för beslutet och motiveringarna till frånvaron.
 3. Av din underskrift ska framgå att du är en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Så här skriver du ett läkarintyg A för donationsdagpenning

Kunden behöver läkarintyg A när hen ansöker om donationsdagpenning hos FPA. Läs mer om donationsdagpenning (Privatpersoner). 

Anteckna i intyget

 • vilket organ eller vilken vävnad som ska doneras
 • datum för undersökningen, om det är fråga om en undersökning av den som donerar organet eller vävnaden
 • datum för avlägsnandet av organet eller vävnaden, om det är fråga om donation
 • tiden av arbetsoförmåga till följd av undersökningen eller donationen.

Läs mer

 

Senast ändrad 20.2.2024