Rehabiliteringsstöd och sjukpension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringsstöd och sjukpension

Om din arbetsförmåga är försämrad på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning under en lång tid, minst ett år, kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension. I regel kan dessa fömåner beviljas först när den sökande har fått sjukdagpenning i ca ett år. 

Rehabiliteringsstödet är en tidsbegränsad sjukpension

Sjukpensionen kan antingen ha beviljats för viss tid eller fortsätta tills vidare. Sjukpension som beviljats för viss tid kallas rehabiliteringsstöd. Målet med rehabiliteringsstödet är att du ska kunna återgå i arbete eller studier. Om din arbetsförmåga inte återställs under vården eller rehabiliteringen kan du ha rätt till sjukpension (invalidpension) som fortsätter tills vidare.  

Rehabiliteringsstöd och sjukpension (invalidpension) betalas av arbetspensionsanstalterna och FPA

  • Rehabiliteringsstöd och sjukpension (invalidpension) kan betalas antingen av en arbetspensionsanstalt, av FPA eller av båda. 
  • När rehabiliteringsstöd eller invalidpension betalas av en arbetspensionsanstalt, betalas det i form av arbetspension. Arbetspension betalas på basis av förvärvsarbete eller företagarverksamhet.
  • Arbetspensionsantalten kan bevilja invalidpension till personer som fyllt 17 år men som inte ännu har nått åldern för ålderspension.
  • Mer information om din invalidpension får du på din arbetspensionsanstalts webbplats. Om du inte vet vilken din arbetspensionsanstalt är kan du kontrollera det på webbplatsen arbetspension.fi.
  • Om din arbetspension är liten eller du inte har tjänat in någon arbetspension alls kan du få sjukpension i form av folkpension från FPA. 
  • Du kan få rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA om du är 16–64 år gammal. Läs mer om när du kan få rehabiliteringsstöd eller sjukpension med stöd av folkpensionslagen.
  • Sök arbetspension och folkpension med samma ansökan. Så här ansöker du om rehabiliteringsstöd eller sjukpension.
  • När pensionstagaren fyller 65 år övergår sjukpensionen i ålderspension
  • Om dina övriga pensioner är mycket små betalar FPA dessutom garantipension. Syftet med garantipensionen är att trygga en minimipension för personer som är bosatta i Finland.

Vad ska man göra när arbetsförmågan är försämrad?

Om arbetsoförmågan varar kortare tid än ett år kan du få sjukdagpenning från FPA. Sjukdagpenning betalas vanligtvis för högst 300 vardagar, det vill säga för ungefär ett år.

När du har fått sjukdagpenning i 150 vardagar får du ett brev från FPA med information om hur arbetsförmågan kan stödjas och försörjningen tryggas.

Kontakta en läkare när du vill utreda dina möjligheter till rehabilitering. Om läkaren anser att du kunde ha nytta av rehabilitering, skriver han eller hon ett läkarutlåtande där du rekommenderas rehabilitering. Rehabilitering ordnas av arbetspensionsanstalterna, FPA och försäkringsbolagen. Du kan fråga din läkare eller FPA till vilken rehabilitering du kan söka.

Om du rekommenderas FPA-rehabilitering kan du bekanta dig med de rehabiliteringsalternativ som erbjuds. Möjliga alternativ är till exempel en yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, utbildning, en rehabiliteringskurs eller psykoterapi. 

Om din arbetsoförmåga blir långvarig kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension. Det rehabiliteringsstöd eller den sjukpension (invalidpension) som arbetspensionsanstalten och FPA betalar börjar vanligtvis cirka ett år efter att arbetsoförmågan har börjat. 

Arbetspensionens belopp inverkar på var du kan ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension. Arbetspension tjänas in genom arbete och företagsverksamhet. Arbetspensionen betalas av arbetspensionsanstalterna. Om du inte har tjänat in tillräckligt med arbetspension ska du ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension från FPA.

Om du beslutar att söka rehabiliteringsstöd eller sjukpension (invalidpension) ska du observera att det tar i genomsnitt 2–3 månader att handlägga ansökan. FPA kan betala stöd retroaktivt för högst 6 månader. Så här ansöker du om rehabiliteringsstöd eller sjukpension.

Om din arbetsförmåga inte återställs under vården eller rehabiliteringen kan du ha rätt till sjukpension (invalidpension). 

Om din arbetsförmåga är tillräcklig så att du klarar av att arbeta deltid eller utföra lättare uppgifter, kan du ansöka om delinvalidpension  från arbetspensionsanstalten. Delinvalidpension kan inte beviljas från FPA. 
 
Obs.! Om du har tjänat in arbetspension kan du med samma elektroniska ansökan i e-tjänsten MittFPA också ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension från en arbetspensionsanstalt samt pension från ett annat EU- eller EES-land, Storbritannien, Schweiz eller från ett annat land som har en överenskommelse om social trygghet med Finland.

Om du ansöker om rehabiliteringsstöd eller sjukpension (invalidpension) och rätten till sjukdagpenning upphör innan du får ett beslut eller ansökan om pension avslås, kan du ansöka om en arbetslöshetsförmån för att trygga din försörjning. 

Om du inte lyckas återgå till arbetet ska du anmäla dig som arbetssökande hos AN-tjänsterna den första vardagen efter att din rätt till sjukdagpenning upphört. Anmälan kan inte göras retroaktivt. Du kan anmäla dig som arbetssökande även om du är i ett anställningsförhållande, om arbetsgivaren inte kan erbjuda dig ett arbete som motsvarar din arbetsförmåga.
Sök heltidsarbete. Om du har delinvalidpension kan du söka deltidsarbete.

Ansök om arbetslöshetsförmånen antingen hos FPA eller hos arbetslöshetskassan. Om du är i ett anställningsförhållande ska du bifoga ett intyg från din arbetsgivare. Av intyget ska framgå att arbetsgivaren inte kan erbjuda dig ett arbete som motsvarar din arbetsförmåga.

Arbetslöshetsförmånen tryggar din försörjning också när utbetalningen av rehabiliteringsstödet har upphört men din ansökan om fortsatt stöd inte ännu har behandlats. Också i det fallet ska du anmäla dig som arbetssökande i tid.

Hur bedömer FPA arbetsförmågan?

Sjukdom och arbetsoförmåga är inte samma sak. Även om du har en diagnostiserad sjukdom är du inte nödvändigtvis arbetsoförmögen på det sätt som avses i folkpensionslagen. Rehabiliteringsstöd eller sjukpension beviljas alltså inte nödvändigtvis, även om du har ett läkarutlåtande om arbetsoförmågan. De kan beviljas endast utifrån sådan arbetsoförmåga som uppfyller definitionen av arbetsoförmåga i folkpensionslagen.

FPA:s förmånshandläggare och sakkunnigläkare bedömer din återstående arbets- och funktionsförmåga utifrån ett läkarutlåtande och uppgifterna i ansökan. Sakkunnigläkarna är specialister inom försäkringsmedicin. De bedömer utgående från den behandlande läkarens utlåtande personens arbets- och funktionsförmåga samt om kriterierna för arbetsoförmåga enligt lagstiftningen uppfylls.

Av läkarutlåtandet och ansökan ska det således framgå hur din sjukdom försämrar din arbetsförmåga och vilka möjligheterna att rehabiliteras är. Den återstående arbetsförmågan jämförs även mot annat lämpligt arbete. I samband med avgörandet beaktas också din ålder, ditt yrke, din utbildning samt att dina rehabiliteringsmöjligheter har retts ut. Om du har fyllt 60 år och du har lång arbetslivserfarenhet bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ditt arbete. 

Om din arbetsförmåga återställs, eller när du fyller 65 år

Din arbetsförmåga och din rätt till rehabiliteringsstöd eller sjukpension bedöms på nytt om din arbetsförmåga återställs, om du blir bättre, eller om du studerar till ett nytt yrke.

Om du har sjukpension från FPA, omvandlas den utan ansökan till ålderspension när du fyller 65 år. Pensionen omvandlas till ålderspension från början av månaden efter din födelsedag.

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024