Apoteksmeddelande 12-2022: Repetition av principerna för läkemedelsutbytet och användningen av substitutionskoderna | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Repetition av principerna för läkemedelsutbytet och användningen av substitutionskoderna

Publicerad 8.12.2022

Apoteksmeddelande 12/2022

När ett apotek lämnar ut ett läkemedel som ordinerats på recept ska det byta ut läkemedlet mot ett sådant allmänt tillgängligt utbytbart läkemedel som är billigast eller vars pris i förhållande till det billigaste läkemedlets pris avviker med högst 0,50 euro.

  • Denna grundprincip för utbyte av läkemedel fastställs i läkemedelslagen (57 b §) och är också ett villkor för direktersättning.

Om ett apotek inte byter ut ett läkemedel mot ett preparat med det lägsta priset eller ett preparat vars pris i förhållande till det billigaste preparatet avviker med högst 0,50 euro ska detta motiveras med en situationsenlig kod. Koden förmedlas automatiskt till FPA i samband med expedieringen av receptet. Beräkningen av ersättningen och därmed den självrisk som kunden betalar är beroende av den kod som apoteket väljer, dvs. av motiveringen. Det är därför viktigt att apoteket väljer rätt substitutionskod.

Substitutionskoden ”Förmånligast för kunden, när man beaktar preparatets ersättningsstatus och kundens ersättningsrättigheter”

Den nyaste substitutionskoden (”H”) togs i bruk 1.5.2022, och det gavs ut ett apoteksmeddelande (5/2022) med information om detta. Koden infördes eftersom det i en substitutionsgrupp kan ingå preparat som hör till olika ersättningsklasser, och eftersom preparat som hör till samma ersättningsklass kan vara ersättningsgilla utifrån olika ersättningsnummer.

Med det preparat som är förmånligast för kunden avses det preparat i substitutionsgruppen som kostar minst för honom eller henne, när man beaktar kundens ersättningsnummer och ersättningsstatus för de utbytbara läkemedlen (se exemplen i apoteksmeddelande 5/2022). Om det för kunden förmånligaste preparatet i den aktuella substitutionsgruppen saknas i apotekets lager ska man beställa preparatet åt kunden om han eller hon så önskar.

Vid den tillsyn som görs av FPA har det konstaterats att apoteken använder den nya substitutionskoden ”H” på ett felaktigt sätt. FPA har också tagit emot respons om detta av kunderna.

Koden har använts i strid med anvisningarna både i början av referensprisperioden och under perioden bland annat vid expedieringen av vanliga preparat som berättigar till grundersättning men som är dyrare än referenspriset. Om kunden motsätter sig utbyte av ett preparat som är dyrare än referenspriset till ett förmånligare preparat i enlighet med reglerna för utbyte av läkemedel tillämpar apoteket kundens (köparens) bytesförbud och kunden betalar själv den andel som överstiger referenspriset.

För det här redogörs i detalj i det ovan nämnda apoteksmeddelandet (5/2022). Det lönar sig också att på nytt läsa texten under Gör så här.

FPA följer upp användningen av substitutionskoder på apoteken och skickar i fortsättningen ett rättelseförslag (dvs. ett hörande till apoteket) om koden har använts i fel situation. Varje felaktig användning av substitutionskoderna är en grund för rättelse av ersättningen. Det lönar sig också att på nytt läsa det apoteksmeddelande där det fanns information om användningen av koden för riksomfattande problem med tillgången på läkemedel.

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 6.3.2024