Vanliga frågor om utkomststödet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

I regel handlägger FPA ansökan om utkomststöd inom 7 vardagar från det att ansökan och alla de bilagor som behövs har kommit in till FPA. I handläggningstiden inräknas vardagar (mån–fre). Tidsfristen räknas från den första vardagen efter den dag då ansökan inkom. Helgdagar som infaller under perioden förlänger handläggningstiden.

Om ansökan inkommer via MittFPA under veckoslutet (lö-sö) räknas följande vardag, dvs. måndag, som ankomstdag. Handläggningstiden räknas från följande vardag, dvs. tisdag. Handläggningstiden räknas på samma sätt vid helgdagar som infaller på vardagar.

Om ansökan inkommer t.ex. på en måndag ska beslut i ärendet meddelas senast på onsdagen veckan därpå, om inga helger eller därmed jämförbara dagar infaller under perioden.

Om ett beslut inte kan meddelas på grund av bristfällig ansökan ber FPA kunden lämna in de tilläggsutredningar som behövs senast den sjunde vardagen efter det att ansökan kommit in. FPA meddelar ett beslut senast den sjunde vardagen efter att alla de tilläggsutredningar som behövs för att kunna avgöra ärendet har kommit in.

Om kunden inte har lämnat in tilläggsutredningen inom utsatt tid eller angett en godtagbar orsak till förseningen, meddelas beslut senast den sjunde vardagen efter att tidsfristen har löpt ut.

Utkomststöd kan beviljas retroaktivt endast i undantagsfall och av särskilda skäl. Sådana situationer är till exempel

  • hot om vräkning
  • skilsmässa i familjen
  • sjukhusvistelse.

Kunden måste också motivera i ansökan varför han eller hon ansöker om utkomststöd retroaktivt. En ansökan som inkommer försenad över en vecka efter ansökningsmånadens slut betraktas som en retroaktiv ansökan.

Det lönar sig att uppmana kunden att lämna in bilagor via MittFPA. Bilagorna kan skannas eller fotograferas. Bilagorna kan också lämnas in på något av FPA:s serviceställen eller skickas per post. Kundens namn och personbeteckning ska anges på varje bilaga. Bilagor som lämnats in på ett serviceställe eller per post visas i FPA:s system med en viss fördröjning, i motsats till bilagor som lämnats in via MittFPA.

Man kan ansöka om att ett beslut om utkomststöd ska justeras genom att kontakta FPA till exempel via MittFPA, per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Om det är fråga om ett uppenbart fel som uppstått redan när beslutet fattades, justeras FPA beslutet. Beslutet kan också justeras om det sker förändringar i kundens förhållanden eller i behovet av stöd efter att beslutet meddelats.

Man kan också söka ändring i ett beslut genom att göra en begäran om omprövning. Det går snabbare att rätta eller justera ett beslut än att göra en begäran om omprövning. Målet är att beslut ska rättas eller justeras inom 7 vardagar. Den målsatta handläggningstiden för en begäran om omprövning är 90 kalenderdagar. Begäran om omprövning kan göras på nätet eller formuleras fritt. Fritt formulerade besvärsskrifter ska skickas per post till FPA.

Så här söker du ändring i ett beslut om grundläggande utkomststöd (Privatpersoner).

Om kunden får ett positivt beslut om utkomststöd får han eller hon i regel automatiskt en betalningsförbindelse för läkemedel på apoteket.

För andra utgifter kan man ansöka om en betalningsförbindelse genom att i ansökan om utkomststöd ange för vilken utgift man ansöker om en betalningsförbindelse. Kunden måste motivera i ansökan på vilka grunder han eller hon ansöker om en betalningsförbindelse. FPA bedömer huruvida betalningsförbindelsen kan beviljas.

Vilka bilagor som behövs varierar beroende på vilken typ av utgift det är fråga om och på kundens situation. Om kunden har handlingar som hänför sig utgifterna, ska de fogas till ansökan. Exempelvis till en ansökan om hyresgaranti ska bifogas ett hyresavtal eller, om ett hyresavtal ännu inte har ingåtts, ett erbjudande om hyresbostad. För en betalningsförbindelse för glasögon krävs inga bilagor. I fråga om resekostnader i anslutning till hälso- och sjukvård behövs som bilaga en sjukhuskallelse eller motsvarande utredning om besöket, till exempel ett rehabiliteringsbeslut. Vid behov begär FPA ytterligare uppgifter av kunden.

Se för vilka utgifter man kan få utkomststöd.

Räkningar kan lämnas in också efter det att FPA har meddelat kunden ett beslut om grundläggande utkomststöd. Det finns ingen tidsfrist för när räkningar kan lämnas in i efterhand. En räkning kan beaktas som utgift om kunden har fått ett positivt eller negativt beslut om utkomststöd för den månad under vilken räkningen har förfallit till betalning.

Läs mer om att lämna in räkningar i samband med grundläggande utkomststöd.

Man kan fråga om kundens situation genom att ringa servicenumret för myndigheter. För det behöver du i regel en fullmakt av kunden. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.

Om kundens situation är sådan att han eller hon inte kan vänta på ett beslut under den normala handläggningstiden på 7 vardagar, kan FPA vid behov handlägga ansökan som brådskande. Brådskande situationer är till exempel om kunden inte längre har någon mat eller om hans eller hennes läkemedel tagit slut. FPA bedömer alltid från fall till fall om villkoren för brådskande handläggning uppfylls. I brådskande situationer ska man alltid kontakta FPA per telefon eller besöka ett serviceställe.

Utkomststödets belopp är skillnaden mellan de utgifter som godkänns inom ramen för utkomststödet och den sökandes eller familjens disponibla inkomster och tillgångar. FPA gör en beräkning för att fastställa beloppet.

Ett inkomstöverskott innebär att kundens inkomster är större än de utgifter som godkänns. Om kunden ansöker om utkomststöd på nytt, kan överskottet överföras till följande månads inkomster, såvida beloppet inte är litet och det är skäligt att överföra det. Gränsen för vad som betraktas som ett litet belopp är 50 euro för personer som bor ensamma och 100 euro för personer med familj. FPA bedömer från fall till fall huruvida överskottet överförs till följande månad.

I samband med utkomststödet godkänner FPA boendeutgifterna till faktiska belopp, förutsatt att beloppen inte anses vara oskäliga. Vid skälighetsbedömningen beaktas till exempel familjens storlek och i vilken kommun bostaden finns. Om utgifterna är större än vad som motsvarar den allmänna prisnivån på orten i fråga och om utgifterna inte kan anses vara nödvändiga, kan det hända att det belopp som ska beaktas måste sänkas till en nivå som motsvarar den allmänna prisnivån på orten.

Läs mer om boendeutgifter i samband med det grundläggande utkomststödet.

Senast ändrad 29.5.2023

Vad tycker du om sidan?