Studielånsavdrag | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Studielånsavdrag

Om du lyfter studielån för dina högskolestudier som leder till examen och avlägger din examen inom tidsfristen kan du få studielånsavdrag.

Studielånsavdraget är ett skatteavdrag. När du betalar av på studielånet till banken minskar den skatt du ska betala med det belopp som motsvarar studielånsavdraget. Studielånsavdraget gäller bara studerande som före 1.8.2014 inlett sina första högskolestudier som leder till examen.

Vem kan få studielånsavdrag?

Du kan få studielånsavdrag om alla följande villkor uppfylls:

 • du har inlett dina första högskolestudier som leder till examen före 1.8.2014
 • du avlägger examen inom tidsfristen och
 • du har mer än 2 500 euro i studielån.

Examina som berättigar till studielånsavdrag är

 • lägre eller högre högskoleexamen
 • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.

Du kan få studielånsavdrag bara för din första högskoleexamen som du avlägger i Finland eller utomlands och som du har börjat avlägga 1.8.2005–31.7.2019. Om du har inlett dina studier för examen 1.8.2019 eller senare kan studielånsavdrag inte beviljas.

Du kan få studielånsavdrag för en lägre högskoleexamen bara om din studierätt gäller endast en lägre högskoleexamen.

Oftast får du beslutet om studielånsavdrag automatiskt efter att du avlagt din examen. Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det.

Du kan använda vårt beräkningsprogram av studielånsavdrag för att uppskatta om du kan få studielånsavdrag.

Avlägg examen inom utsatt tid

Du kan få studielånsavdrag bara om du avlägger din examen inom tidsfristen. Tidsfristen beror på vilken examen du avlägger.

FPA räknar att din studietid inleds vid början av den termin då du tagit emot din första studieplats i vilken högskola som helst. Studierna antas börja

 • 1.1 alltid då din första studieplats är vid en utbildning som börjar på vårterminen (1.1–31.7)
 • 1.8 alltid då din första studieplats är vid en utbildning som börjar på höstterminen (1.8–31.12)

Studietiden avslutas sista dagen av den termin under vilken du avlägger din examen. Studierna beräknas vara avslutade

 • 31.7 alltid då du avlägger examen under vårterminen (1.1–31.7)
 • 31.12 alltid då du avlägger examen under höstterminen (1.8–31.12)

Också de terminer då du varit frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i din studietid.

Lägre och högre högskoleexamen eller endast högre högskoleexamen: tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examina + högst 2 läsår
Examens omfattning, spTidsfrist
3007 läsår
3307,5 läsår
3608 läsår

Om du avlägger bara högre högskoleexamen beror den utsatta tiden på den sammanlagda omfattningen av lägre och högre högskoleexamen.

Exempel

En studerande avlägger en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng. Hen kan få studielånsavdrag om hen avlägger examen på 7 läsår (120 + 180 = 300 studiepoäng, dvs. tidsfristen är 7 läsår). Den tid det tar att avlägga examen börjar räknas från början av den termin då den studerande tagit emot sin första studieplats vid någon högskola.

Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen: tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examen + högst 1 läsår
Examens omfattning, spTidsfrist
1804 läsår
2104,5 läsår
2405 läsår
2705,5 läsår

Kom ihåg att beräkningen av tiden för att avlägga en examen börjar löpa när du inleder dina första högskolestudier och att också terminer då du är frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i studietiden.

Exempel

En studerande tar emot en studieplats vid en yrkeshögskola hösten 2012.Hen anmäler sig som frånvarande läsåret 2012–2013. Läsåret 2013–2014 studerar hen vid yrkeshögskolan. Hösten 2014 börjar hen studera vid ett universitet. Hen blir färdig 20.10.2019 med en lägre och en högre högskoleexamen som tillsammans omfattar 300 studiepoäng. FPA räknar att den studerande studerat 1.8.2012 – 31.12.2019, dvs. 7,5 läsår. Den studerande kan inte få studielånsavdrag (och inte heller studielånskompensation).

Tidsfristen kan förlängas

Du kan få studielånsavdrag även om du inte avlagt din examen inom tidsfristen, ifall det finns ett godtagbart skäl för att studierna dragit ut på tiden. Godtagbara skäl är

 • bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor i minst en månad under den studietid som berättigar till studielånsavdrag
 • att ta hand om ett barn, men endast om du har haft graviditetspenning, moderskapspenning, faderskapspenning eller föräldrapenning i minst en månad under den studietid som berättigar till studielånsavdrag. Att ha hemvårdsstöd är inte ett godtagbart skäl.
 • sjukdom, men endast om du fått sjukdagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom eller rehabiliteringsstöd, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga i minst en månad under den studietid som berättigar till studielånsavdrag
 • dröjsmål i studierna på grund av coronaepidemin.

Studietid som berättigar till studielånsavdrag

En studerande avlägger en yrkeshögskoleexamen som omfattar 240 studiepoäng. Hen kan få studielånsavdrag om hen avlägger sin examen på 5 läsår. Om hen tog emot studieplatsen hösten 2013 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast för tiden 1.8.2013–31.7.2018.

Den tid man har på sig att genomföra studierna med rätt till studielånsavdrag kan förlängas

En studerande avlägger en universitetsexamen som omfattar 300 studiepoäng. Hen kan få studielånsavdrag om hen avlägger sin examen på 7 läsår. Om hen tog emot studieplatsen hösten 2013 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast under tiden 1.8.2013–31.7.2020.

Den studerande gör militärtjänst under hösten 2013 och våren 2014, så tidsfristen för studielånsavdrag kan förlängas med ett (1) läsår. Examen måste avläggas senast 31.7.2021.

Den studerande insjuknar under våren 2021 och får sjukdagpenning i minst en månad. Tidsfristen kan förlängas med 0,5 läsår. Hen kan få studielånsavdrag om hen avlägger sin examen senast 31.12.2021.

Om du gör militärtjänst eller har en förmån i minst en månad under en termin förlängs din tidsfrist med 0,5 läsår. Terminerna är 1.1–31.7 och 1.8–31.12. Om du under samma termin har flera perioder av militärtjänst eller en förmån kan din tidsfrist ändå bara förlängas med 0,5 läsår.

Om militärtjänsten eller förmånen varar minst en månad men inte en månad under en och samma termin kan tidsfristen ändå förlängas med 0,5 läsår.

När det gäller vård av barn kan den tid man har på sig att avlägga examen förlängas utan begränsningar, men endast för den tid för vilken du fått graviditetspenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. På grund av utbetalning av andra förmåner eller perioder av militärtjänstgöring kan tidsfristen förlängas med sammanlagt högst 2 läsår.

Om din studietid varit för lång skickar FPA dig ett nekande beslutsförslag om studielånsavdrag. Om du har en godtagbar orsak till den långsammare studietakten kan du be FPA behandla ditt ärende på nytt.  Det står i beslutsförslaget när du senast måste be om en ny behandling.

Exempel

En studerande som avlagt examen har fått ett negativt beslutsförslag om studielånsavdrag. En lägre och en högre högskoleexamen som omfattar totalt 300 studiepoäng borde ha avlagts på 7 läsår, men det tog 7,5 år för den studerande att avlägga dem. Den studerande har fått ett barn under sin studietid, så hon lämnar in en begäran om ny behandling. FPA kontrollerar hennes moderskaps- och föräldrapenningsperioder, som var 27.2 – 11.1. Den tid man har på sig att avlägga en examen som berättigar till studielånsavdrag kan förlängas med 1 läsår. Den studerande får studielånsavdrag.

Fördröjdes din utexaminering på grund av coronaepidemin?

Om din utexaminering fördröjdes på grund av coronaepidemin kan den tidsfrist som berättigar till studielånsavdrag förlängas.

Om du inte slutförde studierna inom den tidsfrist som berättigar till studielånsavdrag får du ett nekande beslutsförslag. Om utexamineringen fördröjdes på grund av coronaepidemin ska du lämna in en begäran om ny behandling till FPA. I din begäran om ny behandling ska du ange på vilket sätt coronaepidemin inverkade på din möjlighet att inom utsatt tid genomföra de studier som krävs för examen. I din begäran om ny behandling ska du ange

 • vilka studier som blev fördröjda
 • på vilket sätt coronaepidemin inverkade på att studierna fördröjdes.

Som en begäran om ny behandling räcker det med en fritt formulerad utredning om din situation. Du behöver inte bifoga några intyg till din begäran. Orsakerna till att studierna fördröjdes kan ha att göra med studiearrangemangen, reserestriktioner eller andra myndighetsrekommendationer eller din eller en familjemedlems hälsa eller livssituation.

Om du avlade eller kommer att avlägga högskoleexamen år 2021 eller senare och om din utexaminering blivit fördröjd på grund av coronaepidemin, kan den tidsfrist som berättigar till studielånsavdrag förlängas med 1 läsår.

Begäran om ny behandling

Om din studietid varit för lång skickar FPA dig ett nekande beslutsförslag om studielånsavdrag. Om du har en godtagbar orsak till den långsammare studietakten kan du be FPA behandla ditt ärende på nytt. Du måste begära ny behandling senast den 30:e dagen efter det att du fick beslutsförslaget. I beslutsförslaget och dess bilagor finns närmare anvisningar.

Begäran om ny behandling ska göras skriftligt, men i övrigt får den vara fritt formulerad. Du kan göra din begäran genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Alternativt kan du skicka din begäran om ny behandling per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Gör så här:

 1. Gör en begäran om ny behandling i MittFPA. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Gå till Meddelanden. Som ämnen för meddelandet ska du välja Ärenden som gäller studerande och Studielånsavdrag. Handläggningen av ditt ärende går snabbare om du väljer rätt ämnen. Välj alltså inte till exempel Överbetalningar och indrivningsärenden eller Annat ärende som ämne för ditt meddelande. Framställ inte heller din begäran om ny behandling under Överklagande.
 3. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. Du behöver inte skicka in några intyg över förmåner som FPA har betalat ut.

Din begäran om ny behandling behandlas av FPA och du får därefter ett nytt beslut i ärendet. Du kan söka ändring i detta beslut hos besvärsnämnden för studiestöd.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023