Meddela förändringar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar

Du ansvarar för att de uppgifter som du uppger stämmer. Kom ihåg att genast meddela FPA alla förändringar som kan påverka din rätt till studiestöd eller stödets belopp.

Meddela FPA exempelvis i följande situationer:

Om du studerar vid en högskola och innehållet i dina examensstudier förändras men läroanstalten samt omfattning av och nivå på examen inte förändras, behöver du inte meddela förändringen till FPA.

Meddela förändringarna i MittFPA. Du är också välkommen att ringa FPA:s servicenummer för studerande

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet OT 15r (pdf). Med blankett Annullering, avslutande eller återbetalning av studiestöd OT 16r (pdf) kan du annullera och betala tillbaka ditt studiestöd eller avbryta utbetalningen av stödet om du avbryter dina studier, utexamineras eller fullgör värnplikt.

Om du lämnar in ditt meddelande om en förändring för sent, om uppgifterna som du uppgett visar sig vara felaktiga eller om du inte har uppgett all information som påverkar beslutet är det möjligt att du har fått stöd utan grund. I så fall kommer FPA att återkräva det felbetalda beloppet.

Om du undanhållit uppgifter, lämnat felaktiga uppgifter eller låtit bli att anmäla förändringar och detta varit uppsåtligt på det sätt som avses i strafflagen, är FPA skyldig att lämna ärendet till polis- och åklagarmyndigheterna. Om du upprepade gånger lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter kan FPA avslå också dina följande ansökningar om studiestöd.

Justering av studiestödet

FPA kan justera beloppet av ditt studiestöd eller dra in stödet om dina förhållanden ändras.  Du får stödet utgående från dina nya förhållanden i regel från början av den månad då de nya förhållandena varat i minst 18 kalenderdagar.

Exempel 1

En studerande flyttar från föräldrarnas bostad till en hyresbostad i oktober och meddelar förändringar gällande studiestödet. Om flyttdagen är 1–14.10 får han studiepenning för självständigt boende från början av oktober eftersom de nya förhållandena varar minst 18 dagar i oktober. Om flyttdagen är 15–31.10 får han förhöjd studiepenning först från början av november eftersom de nya förhållandena varar kortare tid än 18 dagar i oktober.

Exempel 2

En studerande beviljas sjukdagpenning och den betalas ut från den 15 dagen i månaden. Studiestödet dras in från och med början av följande månad eftersom sjukdagpenning först under den månaden betalas ut för minst 18 dagar. Senare tar sjukdagpenningperioden slut, och den sista dagen är den 15 dagen i månaden. Den studerande kan få studiestöd från början av följande månad eftersom antalet dagar som berättigar till studiestöd först under följande månad uppgår till minst 18 dagar.

Du utexamineras eller avbryter dina studier

Om du avbryter dina studier eller utexamineras dras drar FPA in studiestödet antingen från början av den sista studiemånaden eller månaden därefter, beroende på dagen för utexamineringen eller avbrottet.

  • Om dagen för utexamineringen eller avbrottet är den 1–17 dagen i månaden drar FPA in studiestödet från början av den månaden.
  • Om dagen för utexamineringen eller avbrottet är den 18–31 dagen i månaden drar FPA in studiestödet från början av följande månad. I så fall betraktas utexamineringsmånaden som studietid vid inkomstkontrollen.

Förändrade förhållanden som varar en bestämd tid

Med förändrade förhållanden som varar en bestämd tid avses studieperioder utomlands samt perioder med arbetspraktik eller lärande i arbetet under vilka boendeförhållandena ändras.

FPA justerar ditt stöd för sådana kalendermånader under vilka de förändrade förhållandena varar minst 18 dagar. Om de förändrade förhållandena inte varar 18 dagar under den månad förändringen börjar eller upphör justerar FPA inte stödet för dessa månader.

Exempel

En studerande åker utomlands som utbytesstuderande under tiden 20.1–10.6. Under februari, mars, april och maj varar utbytesstudierna minst 18 dagar per månad. Under de månader då utbytesperioden börjar och slutar (januari och juni) varar de förändrade förhållandena inte 18 dagar. FPA justerar studiestödet bara för februari–maj. Den studerande får under februari–maj bostadstillägg för studier utomlands och större statsgaranti för studielån.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?