Vem kan få grundläggande utkomststöd? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem kan få grundläggande utkomststöd?

Grundläggande utkomststöd kan beviljas enskilda personer eller familjer som bor eller vistas stadigvarande i Finland då deras inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna.

Det grundläggande utkomststödet är avsett för personer som inte klarar sig trots att de har förvärvsarbete, utövar företagsverksamhet, har olika förmåner eller andra inkomster och tillgångar. Det är också avsett för dem som inte kan försörjas av en underhållsskyldig. Om den underhållsskyldiga avsiktligt har försummat försörjningen av stödtagaren, kan stödet eller en del av det återkrävas av den underhållsskyldiga.

Den försörjning som den underhållsskyldiga betalar är en primär inkomstkälla i förhållande till det grundläggande utkomststödet. Gifta makar och parter i ett registrerat partnerskap är skyldiga att försörja varandra. Försörjningsskyldigheten upphör när skilsmässan träder i kraft eller det registrerade partnerskapet upplöses. Föräldrar är skyldiga att försörja sitt barn tills barnet fyller 18 år.

Lagändring gällande de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststöd

Lagändringen medför inga stora förändringar i den nuvarande praxisen. Främst förtydligar lagändringen godkännandet av boendeutgifter genom bestämmelser på lagnivå och förordningsnivå. Till vissa delar medför ändringen emellertid en skärpning av de grunder på vilka en kunds boendeutgifter kan godtas trots att de överstiger normen. Lagändringen träder i kraft 1.4.2024.

Läs mer

Hur andra förmåner inverkar 

Det grundläggande utkomststödet är ett stöd som beviljas i sista hand. Alla dina disponibla inkomster och tillgångar inverkar på beloppet. Sociala förmåner räknas också som inkomster.

Att det grundläggande utkomststödet beviljas i sista hand betyder att du enligt bästa förmåga måste försörja dig och din familj och att du först ska ansöka om alla andra förmåner som du kan ha rätt att få. Sådana primära förmåner från FPA är till exempel arbetslöshetsförmåner, bostadsbidrag, pensioner, studiestöd, föräldradagpenningar, sjukdagpenning, barnavårdsstöd och underhållsstöd.

Det är ändå möjligt för dig att ansöka om grundläggande utkomststöd även om du ännu inte har hunnit få något beslut på din ansökan om en primär förmån, eller ännu inte ens har lämnat in någon ansökan om en primär förmån. Grundläggande utkomststöd kan beviljas i förskott mot en förmån som man vet att du kommer att få senare. I så fall dras det beviljade grundläggande utkomststödet av från den primära förmånen.

Hela familjens inkomster, tillgångar och utgifter inverkar på stödet

Alla familjemedlemmars inkomster, tillgångar och utgifter inverkar på det grundläggande utkomststödets belopp.

Med familj avses följande personer som bor i gemensamt hushåll: föräldrar och föräldrars minderåriga barn och adoptivbarn, äkta makar, samt två personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden.

Personer som bor i samma bostad utgör inte alltid en familj

Personer som bor i samma bostad kan utgöra ett gemensamt hushåll men inte nödvändigtvis en familj. Då ska de ansöka om utkomststöd var för sig. Till exempel vuxna syskon eller vänner som bor tillsammans utgör var för sig en familj och ska därför ansöka om grundläggande utkomststöd med en egen ansökan även om de bor i gemensamt hushåll. Deras inkomster, tillgångar och utgifter betraktas som separata helheter.

För personer som bor i ett gemensamt hushåll är utkomststödets grunddel 85 procent av grunddelen för dem som bor ensamma, eftersom levnadskostnaderna per person i ett gemensamt hushåll är lägre än för personer som bor ensamma. Läs mer om grunddelens belopp.

Myndiga barn

Myndiga barn anses inte ingå i samma familj som föräldrarna, även om de bor i samma bostad. Ett myndigt barn ska ansöka om grundläggande utkomststöd med en egen ansökan.

Minderåriga barn

Minderåriga barn som inte bor tillsammans med sina föräldrar kan ansöka om grundläggande utkomststöd med en egen ansökan. Då ett minderårigt barn ansöker om utkomststöd reder FPA ut föräldrarnas inkomster och tillgångar samt vilka möjligheter föräldrarna har att fullgöra sin underhållsskyldighet.

Läs mer