Grundläggande utkomststöd till företagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd till företagare

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på dina möjligheter att få förmåner som är primära för företagare. Sådana är till exempel startpeng för blivande företagare eller en arbetslöshetsförmån som betalas till personer som har företagandet som bisyssla. Närmare information om arbetslöshetsförmåner för företagare får du hos AN-tjänster eller hos FPA.

Vid bedömningen av ditt behov av grundläggande utkomststöd beaktar FPA de särdrag som kännetecknar din företagsverksamhet.

Bifoga därför blanketten Företagares inkomstutredning TO4r (pdf) till din ansökan om utkomststöd.

Det är inte meningen att utkomststödet ska vara ett skydd mot de ekonomiska risker som hör till företagande eller att det ska täcka utgifterna för företagsverksamheten.

Olönsam företagsverksamhet

Om du ansöker om utkomststöd i egenskap av företagare kommer FPA att reda ut lönsamheten i ditt företag.

Företagsverksamheten anses vara lönsam om du har möjlighet att få ungefär lika stora inkomster av företagsverksamheten som du skulle få som arbetslös. Om din företagsverksamhet är klart olönsam ger FPA dig tid så att du kan ordna upp din situation och trygga din försörjning. 

Om du fortsätter med din olönsamma företagsverksamhet kan det hända att FPA måste sänka beloppet av det grundläggande utkomststödets grunddel. I sådana fall informerar FPA kommunen om situationen och uppmanar dig att kontakta kommunens socialväsende. Där gör man upp en plan för hur du ska kunna klara dig så självständigt som möjligt och hur man bäst ska kunna hjälpa och stödja dig.

Läs mer