Grundläggande utkomststöd till pensionärer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd till pensionärer

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på dina möjligheter att få förmåner som är primära för pensionärer. Sådana är till exempel pensioner, bostadsbidrag för pensionstagare och vårdbidrag för pensionstagare som betalas av FPA. Primära förmåner är också arbetspensioner och utländska pensioner.

Om din pension och dina övriga förmåner inte räcker till för de utgifter som du har för din bostad och ditt dagliga uppehälle kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. Vårdbidrag för pensionstagare beaktas inte som inkomst i samband med det grundläggande utkomststödet.

Utkomststödet är en skattefri förmån, och det inverkar inte minskande på till exempel bostadsbidraget.

Gemenskapsboende och tjänster som tillhandahålls i det egna hemmet

För gemenskapsboende och tjänster som tillhandahålls i det egna hemmet tar välfärdsområdet ut en inkomstbaserad månadsavgift som bestäms utifrån antalet timmar av service som angetts i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

Månadsavgiften inkluderar förutom vården även sådana tjänster som tillhandahålls fortgående och regelbundet i enlighet med klientplanen och som anknyter till vården och omsorgen. Avgiften inkluderar inte boendekostnader och läkemedelsutgifter. En separat avgift tas eventuellt ut för måltider och trygghetstjänster.

En del av klientavgifterna (t.ex. utgifter för hälso- och sjukvård, såsom läkarbesök) kan beaktas som utgifter i samband med det grundläggande utkomststödet, om välfärdsområdet inte har beviljat dig betalningsbefrielse eller en sänkning av avgifterna. Välfärdsområdet ger närmare information om villkoren för betalningsbefrielse.

Beslut om service- och klientavgifter ska fogas till ansökan om grundläggande utkomststöd. Om de specifikationer som behövs av innehållet i servicen inte framgår av beslutet om klientavgift ska du dessutom lämna in en utredning av vilken framgår tjänsternas andelar av avgiftsbeloppet i euro eller procent.

Serviceboende med heldygnsomsorg

För serviceboende med heldygnsomsorg tar välfärdsområdet ut en inkomstrelaterad klientavgift som täcker den service som klienten får i sin helhet, inklusive till exempel måltider.

När klientavgiften beräknas lämnas för klienten ett belopp för personligt bruk som ska uppgå till minst 182 euro i månaden. Med det beloppet ska klienten betala till exempel eventuella självriskandelar för transporter, kläder, personlig hygien, telefonkostnader och andra eventuella utgifter som inte ingår i servicen.

Kunden kan vid behov ansöka om grundläggande utkomststöd. För kunder i serviceboende med heldygnsomsorg är det belopp som motsvarar det grundläggande utkomststödets grunddel minimibeloppet för personligt bruk på 182 euro. FPA beaktar det här beloppet som utgift i utkomststödskalkylen. Som inkomst beaktas det belopp som i beslutet om klientavgift har reserverats för den sökandes personliga bruk (minst 182 euro).

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024