Grundläggande utkomststöd till utlänningar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Grundläggande utkomststöd i internationella situationer

Utgångspunkten är att också utlänningar i första hand är skyldiga att försörja sig själva. Utlänningar som stadigvarande vistas i Finland har rätt till grundläggande utkomststöd på samma villkor som andra som vistas stadigvarande i Finland. Läs mer om vem kan få grundläggande utkomststöd.

FPA bedömer från fall till fall vistelsens karaktär utifrån en helhetsbedömning. En person som vistas i Finland har ändå oavsett vistelsens karaktär vid behov rätt att i brådskande situationer få stöd för att den nödvändiga ekonomiska försörjningen ska tryggas.

Alla dina disponibla inkomster och tillgångar inverkar i princip på det grundläggande utkomststödets belopp. Med hjälp av vår räknare kan du ta reda på om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Asylsökande

Om du är asylsökande och omfattas av mottagningstjänsterna har du inte rätt att få grundläggande utkomststöd. Staten svarar för din försörjning och erbjuder övriga tjänster i form av mottagningstjänster. Läs mer på Migrationsverkets webbplats (migri.fi).

Tillfällig vistelse i landet

Om du vistas tillfälligt i Finland har du i regel rätt att få endast brådskande och nödvändigt utkomststöd (till exempel för mat och nödvändiga receptbelagda läkemedel). Stödet beviljas i form av betalningsförbindelser. Du måste dock först ta reda på om du kan få hjälp med penningfrågor och hemresan på något annat sätt, till exempel genom överföring av pengar, med hjälp av din försäkring eller genom att kontakta ditt hemlands beskickning. Välfärdsområdets socialservice hjälper till med att ordna tillfällig inkvartering i brådskande fall. 

Om du är i akut behov av grundläggande utkomststöd kan du vända dig till FPA-serviceställen eller ringa vårt servicenummer.

Vistelse både i Finland och utomlands

Om du vistas stadigvarande i Finland och du har grundläggande utkomststöd, kan du bibehålla full rätt till stödet också under korta utlandsresor som varar högst 7 dagar. Meddela FPA omedelbart om din vistelse utomlands varar längre än 7 dagar. Kostnader som uppkommit utomlands beaktas inte vid bedömningen av rätten till grundläggande utkomststöd. Om du vistas utomlands tillfälligt kan skäliga boendekostnader som uppkommit i Finland beaktas för högst tre månader.

Om du vistas delvis i Finland och delvis utomlands kan du få grundläggande utkomststöd endast för sådana utgifter som godkänns i samband med det grundläggande utkomststödet och som har uppkommit under din vistelse i Finland.

Läs mer

Senast ändrad 25.1.2024