Vanliga frågor om utkomststödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vanliga frågor om utkomststödet

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd för enskilda personer och familjer. Det beviljas som ett stöd i sista hand för att täcka de grundutgifter som man har i livet.

Utkomststödet består av tre delar:

 • grundläggande utkomststöd
 • kompletterande utkomststöd
 • förebyggande utkomststöd

Du kan ha rätt att få grundläggande utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Hit räknas utgifter för boende, mat, hälso- och sjukvård samt kläder. Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Utkomststödet är en skattefri förmån.

Välfärdsområdets socialservice kan enligt prövning dessutom bevilja kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd.

Utkomststödet är ett stöd i sista hand. På beloppet inverkar alla dina disponibla inkomster och tillgångar, inklusive sociala förmåner (t.ex. förmåner från FPA, arbetspensionsförsäkringen eller arbetslöshetskassan).

Eftersom utkomststödet är ett stöd i sista hand betyder det att du först måste ansöka om alla andra stöd som du har rätt att få. Primära stöd från FPA är till exempel arbetslöshetsförmåner, bostadsbidrag, pensioner, studiestöd, föräldradagpenning, sjukdagpenning, hemvårdsstöd och underhållsstöd.

För att FPA ska kunna avgöra om den sökande har rätt till grundläggande utkomststöd görs en beräkning av inkomsterna, tillgångarna och utgifterna. Vilka inkomster, tillgångar och utgifter som då ska beaktas fastställs i lagen om utkomststöd.

 • Inkomster är den sökandes eller familjens disponibla nettoinkomster, det vill säga inkomsterna efter skatt samt tillgångarna. Med tillgångar avses till exempel de besparingar som man har på ett bankkonto.
 • Utgifter är de utgifter som täcks med en grunddel samt övriga grundutgifter. Grunddelen utgörs av en summa som är avsedd för nödvändiga utgifter för det dagliga uppehället.
 • Om de utgifter som beaktas är större än inkomsterna har den sökande rätt att få utkomststöd, vars storlek motsvarar skillnaden mellan dessa utgifter och inkomsterna.

Med hjälp av vår räknare kan du ta reda på om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Det grundläggande utkomststödet som beviljas av FPA täcker följande utgifter:

 • utgifter för livsmedel
 • utgifter för kläder
 • mindre hälso- och sjukvårdsutgifter
 • utgifter för personlig hygien och renlighet i hemmet
 • utgifter för användning av lokaltrafik
 • utgifter för prenumeration av en dagstidning
 • utgifter för användning av telefon och datakommunikation
 • utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet
 • andra motsvarande utgifter som hänför sig till en persons och familjs dagliga uppehälle.

Som övriga grundutgifter beaktar FPA följande utgifter till behövligt belopp:

 • boendeutgifter och utgifter för underhåll av egnahemshus
 • nödvändiga utgifter som hänför sig till flyttning
 • utgifter för användning av hushållselektricitet
 • hemförsäkringspremier
 • andra hälso- och sjukvårdsutgifter (t.ex. utgifter för receptbelagda läkemedel) än de som ingår i grunddelen
 • utgifter för småbarnspedagogik samt utgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
 • kostnader för umgänge med barn för barnets förälder eller för en vårdnadshavare som bor tillsammans med barnet till den del då barnet träffar den förälder som bor i ett annat hushåll och utgifterna grundar sig på ett avtal som har fastställts av ett kommunalt organ eller av välfärdsområdet eller på ett domstolsbeslut.
 • utgifter för att skaffa en nödvändig identitetshandling, uppehållshandling eller resehandling.
 • I utkomststödets grunddel ingår mindre utgifter för hälso- och sjukvård, såsom egenvårdsläkemedel och förbrukningsartiklar. De utgifter som ingår i utkomststödets grunddel godkänns inte separat som utgifter.
 • Som övriga grundutgifter kan främst godkännas utgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården, såsom hälsovårdscentralsavgifter och poliklinikavgifter. FPA kan godkänna den del av utgifterna som du inte får ersättning för från något annat håll, t.ex. från sjukförsäkringen eller med stöd av en frivillig försäkring. Du måste alltid visa upp verifikat (t.ex. en räkning) på sådana utgifter.
 • Självriskandelen av resekostnader för besök hos den offentliga hälso- och sjukvården, kostnader för offentlig tandvård och skäliga kostnader för glasögon kan också godkännas som hälso- och sjukvårdsutgifter.
 • Utgifter för privat hälso- och sjukvård beaktas bara då det är fråga om brådskande fall som kräver sådan vård. I praktiken förekommer sådana fall mycket sällan, eftersom den offentliga hälso- och sjukvården är tillgänglig även under jourtid.
 • Om du beviljas grundläggande utkomststöd från FPA och du också behöver receptbelagda läkemedel får du på samma gång en betalningsförbindelse som gäller på apoteket.

FPA kan bevilja en betalningsförbindelse för hyresgarantin som en del av det grundläggande utkomststödet i bland annat följande fall: skilsmässa, samboförhållande upphör, olika hälsoskäl, familjestorleken förändras, bostadslöshet eller risk för bostadslöshet, arbetsplatsen eller studieplatsen för studier som leder till en examen finns på en annan ort, byte av bostad till en förmånligare bostad på uppmaning av FPA eller kommunens socialväsende.

Grunddelen utgörs av ett fast belopp som är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet. De här utgifterna beaktas inte separat, utan de beaktas som en helhet i grunddelen. Man behöver därför inte lämna in några utredningar om utgifterna (till exempel räkningar). Till exempel kassakvitton från butiken och telefonräkningar ska man alltså inte lämna in till FPA.

Utredningar som hänför sig till övriga grundutgifter (t.ex. en kopia av ett hyresavtal eller en elräkning) ska lämnas in som bilaga till ansökan. I regel beaktar FPA övriga grundutgifter till faktiska belopp, förutsatt att de inte anses vara oskäligt stora.

Lämna inte på nytt in sådana räkningar som redan har betalats i form av utkomststöd till ditt konto. Lämna inte heller in bilagor som gäller sådana utgifter som man inte kan få grundläggande utkomststöd för. Sådana utgifter är till exempel böter, kvarskatt och delbetalningar på bilar och hushållsmaskiner.

Kom ihåg att foga alla nödvändiga bilagor till din ansökan. När alla bilagor är med säkerställer du att ansökan kan behandlas inom 7 vardagar. Om du gör din ansökan i e-tjänsten, får du till sist fram en lista på de bilagor som behövs. Bilagorna finns också uppräknade på ansökningsblanketten i pappersform.

Till ansökan

I regel betalar FPA den summa som anges på räkningen till dig, och sedan ska du själv se till att räkningen blir betald. FPA kan också på din begäran betala räkningar direkt till faktureraren, t.ex. till ett elbolag eller försäkringsbolag. Om du vill att FPA betalar dina räkningar för dig ska du på varje räkning skriva Betalas till faktureraren.

FPA betalar dina räkningar endast om det grundläggande utkomststöd som du har beviljats räcker till. Kontrollera alltid i beslutet om alla räkningar har kunnat betalas direkt till faktureraren i enlighet med din begäran.

Det går enklast att skicka in räkningarna till FPA via e-tjänsten. En tydlig bild som du tagit med telefonen duger som bilaga.

Läs mer.

FPA meddelar ett beslut om det grundläggande utkomststödet senast 7 vardagar från det att din ansökan kommit in till FPA. Då förutsätts att du till din ansökan har fogat alla de bilagor som behövs. Om ansökan är bristfällig ber FPA dig lämna in de utredningar som ytterligare behövs.

Läs mer

I regel betalar FPA ut det grundläggande utkomststödet den första bankdagen i månaden. Vi rekommenderar att du ansöker om utkomststöd cirka två veckor före början av den månad som du ansöker om utkomststöd för. Då hinner utkomststödet komma in på ditt konto genast den första bankdagen i månaden. Om FPA inte hinner betala ut ditt utkomststöd på den normala betalningsdagen, betalas det i samband med beslutet. I så fall är beloppet på ditt bankkonto inom 2 bankdagar från det att beslutet fattats.

Det lönar sig att kontrollera i beslutet från FPA om dina inkomster och utgifter har beaktats korrekt. Om du anser att FPA:s beslut är felaktigt kan du ansöka om justering eller begära omprövning av beslutet.

Om du har sådana särskilda utgifter som du inte kan få grundläggande utkomststöd för, kan du eventuellt få kompletterande eller förebyggande utkomststöd från välfärdsområdet. Ta kontakt med socialbyrån i ditt välfärdsområde.

FPA beviljar grundläggande utkomststöd och välfärdsområdet beviljar kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Läs här vilka utgifter du kan ansöka om grundläggande utkomststöd för hos FPA.

När du behöver utkomststöd:

 1. Ansök alltid först om grundläggande utkomststöd hos FPA. Du behöver ett beslut om grundläggande utkomststöd även om du ansöker enbart om kompletterande eller förebyggande utkomststöd.
 2. Om du har sådana övriga utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker och du därför behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan du ange detta i samma ansökan. På din begäran kan FPA skicka din ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd med bilagor till välfärdsområdet för handläggning.
 3. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA, ska du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd direkt hos välfärdsområdet.

Läs mer om arbetsfördelningen mellan FPA och välfärdsområdet. Svar på många frågor hittar du också på välfärdsområdets webbplats.

Utkomststödet är en familjespecifik förmån som beviljas hela familjen gemensamt. Det betyder att alla familjemedlemmars inkomster, tillgångar och utgifter inverkar på det grundläggande utkomststödets belopp. I ansökan finns det därför också frågor som gäller familjemedlemmarnas inkomster och utgifter.

Med familj avses följande personer som bor i gemensamt hushåll: föräldrar och föräldrars minderåriga barn och adoptivbarn, äkta makar, sambor och personer som lever i registrerat partnerskap.

Senast ändrad 1.1.2024