Dosdispensering

Vid dosdispensering av läkemedel uppdelar apoteket i engångsdoser de läkemedel i tablett- och kapselform som kunden använder regelbundet. Uppdelningen kan utföras maskinellt eller manuellt. Apoteket expedierar läkemedlen uppdelade i dospåsar eller dosetter, i regel i satser som motsvarar två veckors behandling.

Dosdispensering bidrar till en ändamålsenlig läkemedelsbehandling och till patientsäkerheten. Den som låter dosdispensera sina läkemedel får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och det blir inte stora mängder läkemedel över om läkemedelsbehandlingen avslutas eller ändras.

Ersättning för dosdispenserade läkemedel

Ersättning betalas för dosdispenserade läkemedel efter att hela initialsjälvrisken på 50 euro är betald. För läkemedel som ger rätt till högre specialersättning och läkemedel som ger rätt till tilläggsersättning tas det ut en avvikande läkemedelsspecifik självrisk för varje påbörjad behandlingsvecka. Avvikande läkemedelsspecifik självrisk tas alltid ut för minst en behandlingsvecka.

Ersättningsklass Ersättning Självrisk
Ersättningsklasser för dosdispenserade läkemedel
Grundersättning 40 % 60 %
Lägre specialersättning 65 % 35 %
Högre specialersättning 100 % 0,38 euro/påbörjad behandlingsvecka
Tilläggsersättning 100 % 0,21 euro/påbörjad behandlingsvecka

Apoteket tar ut en expeditionsavgift på 2,39 euro i samband med expedieringen av läkemedel. I samband med dosdispensering är expeditionsavgiften ändå 0,20 euro/behandlingsvecka, eftersom dosdispenserade läkemedel lämnas ut till kunden i flera satser. Om de expedierade läkemedlen är ersättningsgilla får kunden ersättning också för expeditionsavgiften.

Ersättning för dosdispenseringsarvode

Apoteken prissätter sina dosdispenseringstjänster självständigt.

Villkor för ersättning

En kund som fyllt 75 år kan få ersättning för dosdispenseringsarvodet om

  • han eller hon när dosdispenseringen inleds använder minst sex ersättningsgilla läkemedel som lämpar sig för dosdispensering
  • en läkare har kontrollerat att kunden inte använder onödiga eller överlappande läkemedel eller läkemedel med oönskade interaktioner
  • läkaren har bedömt att en övergång till dosdispensering är nödvändig och antecknat ”dosdispensering” i patientens recept.

FPA kan inte betala ersättning för dosdispenseringsarvodet till personer som omfattas av läkemedelsdispensering som ordnas av kommunen.

Ersättningens storlek

Av det dosdispenseringsarvode som apoteket har tagit ut ersätter FPA 40 procent. Ersättningen är dock högst 1,26 euro per vecka. I allmänhet får man ersättningen som direktersättning på apoteket.

Den självrisk som kunden ska betala räknas inte in vare sig i initialsjälvrisken eller i årssjälvrisken (takbeloppet) för läkemedelskostnader. Det betalas inte heller någon tilläggsersättning för den.

Läs mer