När du inleder dina studier eller utexamineras

Vid inkomstkontrollen jämförs varje stödtagares inkomster för hela året (1.1 - 31.12) med årsinkomstgränsen för hela året. Om dina inkomster inte överskrider årsinkomstgränsen skickar FPA inget beslutsförslag om återkrav till dig. Om dina inkomster överskrider årsinkomstgränsen får du ett beslutsförslag.

Du får ett beslutsförslag även om du inlett dina studier, utexaminerats eller använt dina sista stödmånader under det år som inkomstkontrollen gäller. Det beror på att FPA inte kan veta om dina inkomster är från studietiden eller från annan tid. Då är det fördelaktigt för dig att lämna in en begäran om ny behandling där du utreder när du studerat och när du haft inkomsterna.

Det lönar sig att göra en begäran om ny behandling i följande situationer:

 • Du har inlett dina studier mitt i ett år och du har haft inkomster innan du inledde studierna.
 • Du har utexaminerats mitt i ett år och du har haft inkomster efter utexamineringen.
 • Du har förbrukat den maximala studiestödstiden.

Tidpunkten för inkomsterna fastställs utgående från betalningsdagen. Överlåtelsevinster hänförs dock vanligen till dagen för köpet.

Om du inte redogör för när du fått inkomsten hänförs den till studietid. Om betalningstidpunkten för inkomsten inte kan fastställas (t.ex. inkomst av näringsverksamhet) fördelas den jämnt på kalenderårets 12 månader.

Det är således bra att spara intygen över antagningen och utexamineringen samt lönekvitton och intyg över andra inkomster under året som du inledde dina studier eller utexaminerades.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av begäran om ny behandling.

Hur beaktas inkomster under det år studierna inleddes eller året för utexamineringen åren 2020 och 2021?

Av inkomster som du haft före den månad studierna inleddes eller efter den månad studierna avslutades beaktas inte den del som överstiger 2 078 euro i medeltal per månad.

Om dina inkomster för hela kalenderåret överstiger årsinkomstgränsen måste du se till att inkomsterna du har under studietiden håller sig inom följande formel.

 • 696 euro x antalet stödmånader under studietiden + 2 078 euro x antalet studiemånader utan studiestöd (+ 232 euro)

Om dina inkomster under studietiden inte överskrider beloppet får inkomsterna före den månad studierna inleddes eller efter den månad du utexaminerades vara hur stora som helst. Uppskatta slutresultatet för inkomstkontrollen med beräkningsprogrammet.

Exempel

En studerande utexamineras 31.5.2020 och har fått studiestöd från januari till maj, dvs. under 5 månader. Hans årsinkomstgräns är 18 026 euro (5 x 696 euro + 7 x 2 078 euro).

Skatteförvaltningen meddelar FPA att den studerandes inkomster för hela året är 22 500 euro, vilket överskrider årsinkomstgränsen. Den studerande får ett beslutsförslag om återkrav, som säger att FPA återkräver 4 månaders stöd.

Han lämnar in en begäran om ny behandling där han intygar att han fått 19 500 euro under 7 månader (1.6 – 31.12) efter månaden för utexamineringen.

 • Från denna inkomst avdras den del som i genomsnitt överstiger 2 078 euro per månad.
 • Från inkomsten avdras således 4 954 euro (= 19 500 euro - 7 månader x 2 078 euro/månad).
 • Efter avdraget är den årsinkomst som beaktas 17 546 euro (= 22 500 euro - 4 954 euro).

Beloppet är mindre än årsinkomstgränsen och således får den studerande ett beslut om att FPA inte återkräver stödet.

Det blir inget återkrav eftersom de inkomster (22 500 euro - 19 500 euro = 3 000 euro) den studerande haft under studietiden (1.1 – 31.5) inte överskrider det belopp som formeln ”696 euro x antalet stödmånader under studietiden + 2 078 euro x antalet stödfria månader under studietiden” ger. Den studerandes inkomster under studietiden 1.1 – 31.5 skulle få uppgå till högst 3 480 euro (= 5 x 696 euro).

Hur beaktas inkomster under det år studierna inleddes eller året för utexamineringen år 2018 och 2019?

Av inkomster som du haft före den månad studierna inleddes eller efter den månad studierna avslutades beaktas inte den del som överstiger 1 990 euro i medeltal per månad.

Om dina inkomster för hela kalenderåret överstiger årsinkomstgränsen måste du se till att inkomsterna du har under studietiden håller sig inom följande formel.

 • 667 euro x antalet stödmånader under studietiden + 1 990 euro x antalet studiemånader utan studiestöd (+ 222 euro)

Om dina inkomster under studietiden inte överskrider beloppet får inkomsterna före den månad studierna inleddes eller efter den månad du utexaminerades vara hur stora som helst. Uppskatta slutresultatet för inkomstkontrollen med beräkningsprogrammet.

Exempel

En studerande utexamineras 31.5.2018 och har fått studiestöd från januari till maj, dvs. under 5 månader. Den studerandens årsinkomstgräns är 17 265 euro (5 x 667 euro + 7 x 1 990 euro).

Skatteförvaltningen meddelar FPA att den studerandes inkomster för hela året är 21 500 euro, vilket överskrider årsinkomstgränsen. Den studerande får ett beslutsförslag om återkrav, som säger att FPA återkräver 4 månaders stöd.

Han lämnar in en begäran om ny behandling där han intygar att han fått 18 800 euro under 7 månader (1.6 – 31.12) efter månaden för utexamineringen.

 • Från denna inkomst avdras den del som i genomsnitt överstiger 1 990 euro per månad.
 • Från inkomsten avdras således 4 870 euro (= 18 800 euro - 7 månader x 1 990 euro/månad).
 • Efter avdraget är den årsinkomst som beaktas 16 630 euro (= 21 500 euro - 4 870 euro).

Beloppet är mindre än årsinkomstgränsen och således får den studerande ett beslut om att FPA inte återkräver stödet.

Det blir inget återkrav eftersom de inkomster (21 500 euro - 18 800 euro = 2 700 euro) den studerande haft under studietiden (1.1 – 31.5) inte överskrider det belopp som formeln ”667 euro x antalet stödmånader under studietiden + 1 990 euro x antalet stödfria månader under studietiden” ger. Den studerandes inkomster under studietiden 1.1 – 31.5 skulle få uppgå till högst 3 335 euro (= 5 x 667 euro).

När anses man vara studerande?

Begynnelsemånaden för studierna syftar på den första månaden som FPA kan bevilja dig studiestöd för studierna i fråga. Det är alltså inte alltid den månad när du börjar få studiestöd. Om du till exempel börjar studera 1.9 men beslutar att lyfta studiestöd först i november betraktar FPA dig vid inkomstkontrollen som studerande från och med september.

I regel är september begynnelsemånaden för de högskolestudier som avläggs i Finland, då det är fråga om utbildning som börjar på hösten. Om du har ansökt om och beviljats studiestöd för augusti, är studiernas begynnelsemånad augusti.

Om studierna börjar vid en sådan tidpunkt att du kan få studiestöd först från början av följande månad betraktas inte begynnelsemånaden som studietid vid inkomstkontrollen.

Exempel

Den första studiedagen det år studierna inleds är den 20 augusti. Eftersom det i augusti finns endast 12 dagar som ingår i studietiden (20–31.8), så är det inte en månad som berättigar till studiestöd. Vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet är september begynnelsemånaden för studierna.

Om du anmäler dig som frånvarande innan studierna börjat betraktar FPA dig vid inkomstkontrollen som studerande när du närvaroanmäler dig. Om du utgående från kompletteringsansökan inleder studierna senare än normalt kan begynnelsemånaden fastställas utgående från din personliga begynnelsetidpunkt.

Om du bedriver vetenskapliga påbyggnadsstudier eller studier för enskilt vitsord vid ett universitet betraktar FPA dig vid inkomstkontrollen som studerande först från början av den månad då du för första gången får studiestöd.

Om du avbryter dina studier och börjar studera vid en annan läroanstalt året efter avbrytandet betraktar FPA dig vid inkomstkontrollen som

 • studerande under hela det år som du avbröt studierna
 • som en studerande som inleder sina studier under det år du påbörjar dina nya studier. Detta gäller inte för gymnasiestudier.

När anses studierna slutförda?

Vid inkomstkontrollen anses du ha slutfört dina studier när du utexamineras, blivit klar med dina studier eller du förbrukat din maximala stödtid. Studietiden slutar den månad du sista gången är berättigad till studiestöd för studierna i fråga. Om examensdagen infaller så att du inte får studiestöd för den månad du utexamineras betraktas månaden i fråga inte som studietid.

Om dagen då du fullgör dina sista studier eller avlägger din examen är

 • den 1–17 dagen i månaden räknas den föregående månaden som månaden då du slutför dina studier
 • den 18 dagen i månaden eller senare räknas den pågående månaden som månaden då du slutför dina studier (dvs. den räknas som studiemånad).

Månaden då studierna slutförts fastställs vid inkomstkontrollen enligt den officiella examensdagen, dvs. datumet på examensbetyget. Även om du slutfört alla de studier som ingår i examen anser FPA dig vid inkomstkontrollen ha slutfört studierna först då du fått examensbetyget.

Om du antagits för att avlägga både lägre och högre högskoleexamen, anser FPA inte studierna vara slutförda om du endast avlagt den lägre examen. Om du emellertid inte fortsätter med avläggandet av den högre högskoleexamen, kan studierna anses slutförda när du avlagt den lägre högskoleexamen. En förutsättning är att du inte närvaroanmält dig efter läsåret för avläggandet av den lägre högskoleexamen. Vidare förutsätts att du inte haft studiestöd eller genomfört studieprestationer för den högre högskoleexamen efter att du avlagt den lägre högskoleexamen.

Om FPA anser dig ha avslutat dina studier då du avlagt den lägre högskoleexamen och du senare fortsätter på samma studier uppfattar FPA vid inkomstkontrollen inte dina fortsatta studier som inledande av nya studier. FPA beaktar således dina inkomster i sin helhet för det kalenderår då du återupptar de avbrutna studierna.

Om du studerar utan syfte att avlägga examen anser FPA vid inkomstkontrollen dig ha slutfört dina studier när du förbrukat din maximala stödtid eller när du avslutat studierna som berättigar dig till studiestöd. Om utbildningens arrangör har angett en målsatt tid för studierna definieras slutförandet av studierna enligt när den målsatta studietiden tar slut. Om du avbryter dina studier innan den målsatta studietiden är slut anses du vid inkomstkontrollen ha avbrutit dina studier.

Vad händer om man avbryter studierna?

Om du avbryter studierna eller utbetalningen av studiestöd räknas hela kalenderåret som studietid vid inkomstkontrollen. Vid inkomstkontrollen räknas du som studerande under hela året också om du avslutat dina studier men har kvar studier som hör till din examen eller en examen.

Om du avbryter studierna och inleder nya studier under samma kalenderår räknas hela året som studietid vid inkomstkontrollen.

Om du börjar studera efter året som du avbröt studierna kommer FPA att betrakta dig vid inkomstkontrollen enligt följande:

 • Om du året efter att du avbrutit studierna inleder nya studier räknas inte månaderna före de nya studierna som studietid. Detta gäller inte för gymnasiestudier.
 • Om du inleder nya studier inom ett helt annat område vid samma läroanstalt räknas inte månaderna före de nya studierna som studietid.
 • Om du vid samma läroanstalt återupptar studierna som du avbrutit räknas hela kalenderåret som studietid.

Vad händer när den maximala stödtiden tar slut?

Om du förbrukat hela din maximala stödtid för studierna i fråga jämställer FPA detta vid inkomstkontrollen med att studierna slutförts. Månaderna efter att stödtiden tagit slut räknas inte som studietid vid inkomstkontrollen.

Om du frivilligt betalar tillbaka studiestöd efter att den maximala stödtiden gått ut och sedan under samma kalenderår tar ut studiestöd för dina gamla eller nya studier anser FPA vid inkomstkontrollen dig inte längre vara utexaminerad.

Den maximala stödtiden tar slut

 • för högskolestudier som leder till examen när du förbrukat det maximala antalet stödmånader
 • för studier som leder till examen på andra stadiet när du avlagt en så stor del av dina studier att de återstående studierna inte ger dig rätt till studiestöd
 • för studier som inte leder till examen när du beviljats och förbrukat den maximala stödtiden som kan beviljas för studierna i fråga.

Om du vid antagningen av studerande har antagits för att avlägga både en lägre och en högre högskoleexamen, upphör den studiestödsberättigande maximitid som beaktas vid inkomstkontollen först när den sammanlagda maximitiden som berättigar till studiestöd för lägre och högre högskoleexamen upphör.

Om den maximala stödtiden tar slut under samma kalenderår som du utexamineras, anser FPA vid inkomstkontrollen dina studier slutförda redan då den maximala stödtiden tagit slut. Om den maximala stödtiden t.ex. tar slut i april och du utexamineras i september, anses vid inkomstkontrollen studierna slutförda i april.

Om du förbrukat den maximala stödtiden för dina studier och har beviljats en förlängning av den maximala tiden efter att stödtiden gått ut, anser FPA dina studier vara slutförda om den beviljade förlängningstiden har gått ut eller om du blivit färdig före det.

Om du avlägger olika utbildningar under samma år

Om du efter utexamineringen påbörjar en ny utbildning under samma kalenderår och du får studiestöd för båda utbildningarna, räknas inte tiden mellan utbildningarna som studietid vid inkomstkontrollen. Om du till exempel utexamineras 31.5 och påbörjar de nya studierna 1.9 räknas juni–augusti inte som studietid.

Om du deltar i flera utbildningar under ett kalenderår beaktar vi vid inkomstkontrollen endast sådana studier för vilka du har fått studiestöd under året i fråga.

Exempel

En studerande har under året för inkomstkontrollen lyft studiestöd för universitetsstudier och utexamineras från yrkeshögskola 31.5.

Vid inkomstkontrollen räknas han emellertid som studerande under hela kalenderåret eftersom han inte påbörjat eller slutfört de studier för vilka han fått stöd. Om han hade fått stöd för endast yrkeshögskolestudier hade månaderna juni–december inte räknats som studietid vid inkomstkontrollen.

Ytterligare information