Inkomstkontroll | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inkomstkontroll

 1. Efter att beskattningen fastställts för det år inkomstkontrollen gäller får FPA uppgifter om dina skattepliktiga inkomster från Skatteförvaltningen. Från dessa inkomster drar FPA av studiepenningen och lägger till utlandsinkomster.
 2. Efter det jämför FPA dina årsinkomster med årsinkomstgränsen, som bestäms utgående från hur många stödmånader du har haft under året.
 3. Om inkomsterna överskrider årsinkomstgränsen skickar FPA ett beslutsförslag om återkrav till dig.
 4. När FPA gör en inkomstkontroll innebär det att FPA kontrollerar dina inkomster i beskattningsuppgifterna och i inkomstregistret. Tidpunkten för när du påbörjat studierna, utexaminerats eller uppnått den maximala stödtiden kan tyvärr inte alltid beaktas i beslutsförslaget. Om du fått inkomsterna eller en del av dem under en tid som inte hör till studietiden kan du lämna in begäran om ny behandling.

Om du anser att dina skatteuppgifter är felaktiga kan du be Skatteförvaltningen om rättelse av beskattningen. Om Skatteförvaltningen rättar beskattningsbeslutet ska du be FPA behandla din inkomstkontroll på nytt.

Länkar till innehållet på denna sida:

Begäran om ny behandling

Om du har fått ett beslutsförslag om återkrav kan du inom 30 dagar begära att FPA behandlar ärendet på nytt.

Det lönar sig att göra en begäran om ny behandling i följande situationer:

 • Du har inlett dina studier mitt i året och dina inkomster eller en del av dem är från tiden före studiestarten.
 • Du har utexaminerats mitt i året och dina inkomster eller en del av dem är från tiden efter utexamineringen.
 • Du har förbrukat den maximala studiestödstiden och dina inkomster eller en del av dem är från tiden efter din sista studiestödsmånad.

Begäran om ny behandling kan formuleras fritt. Du kan göra den med ett meddelande i MittFPA eller genom att ringa FPA:s telefonservice. Du kan också skicka din begäran per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Gör så här:

 1. Gör en begäran om ny behandling i MittFPA. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Gå till Meddelanden. Som ämnen för meddelandet ska du välja Ärenden som gäller studerande och Inkomstkontroll i samband med studiestöd. Handläggningen av ditt ärende går snabbare om du väljer rätt ämnen. Välj alltså inte till exempel Överbetalningar och indrivningsärenden eller Annat ärende som ämne för ditt meddelande. Framställ inte heller din begäran om ny behandling under Överklagande.
 3. Om du har studerat vid en finländsk läroanstalt och uppgifterna om dina inkomster finns i inkomstregistret räcker oftast ett meddelande som en begäran om ny behandling. Du kan också ringa FPA:s telefonservice. Ange i meddelandet eller under samtalet
  • vilket beslut din begäran om ny behandling gäller
  • när du inledde dina studier, utexaminerades eller hade förbrukat din maximala stödtid.

   Du kan säga till exempel så här: "Kan ni behandla på nytt det beslutsförslag som jag har fått gällande inkomstkontrollen i samband med studiestödet. Beslutsförslaget meddelades dd.mm.åååå. Jag har utexaminerats dd.mm.åååå. Ni kan kontrollera mina inkomster i inkomstregistret."
 4. Om du har studerat utomlands eller om du har haft inkomster som inte syns i inkomstregistret ska du lämna in de bilagor som behövs. Till din begäran om ny behandling ska du bifoga
  • intyg över de inkomster som du haft utanför studietiden. Av intygen ska framgå betalningsdagen för inkomsterna och bruttobeloppet.
  • intyg över antagningen till läroanstalten, avlagd examen eller utexamineringen.

Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.

Du behöver inte lämna in intyg över löner, arvoden och förmåner som det finns uppgift om i inkomstregistret. Du behöver inte heller skicka in något examensbetyg om examen har avlagts vid en finländsk läroanstalt.

Du kan lämna in nödvändiga uppgifter också på något av FPA:s serviceställen om du har studerat vid en finländsk läroanstalt och uppgifterna om dina inkomster finns i inkomstregistret.

Du får ett nytt beslut om återbetalningen

Om du begär ny behandling behöver det belopp som återkrävs enligt beslutsförslaget inte betalas senast på förfallodagen. Information om återbetalningen ges i det nya beslutet.

Din begäran om ny behandling behandlas av FPA och du får därefter ett nytt beslut i ärendet. Du kan söka ändring i detta beslut hos besvärsnämnden för studiestöd.

Om du inte lämnar in någon begäran om ny behandling inom den utsatta tiden återkräver FPA studiestöd av dig enligt uppgifterna i beslutsförslaget.

Beloppet av stöd som återkrävs: stöd som betalats ut 2023 eller 2024

Om du överskrider årsinkomstgränsen med högst 348 euro behöver du inte betala tillbaka något studiestöd. Om du överskrider gränsen med mer än 348 euro, ska du i följande tabell kontrollera hur många månaders studiestöd du måste betala tillbaka.

FPA höjer det belopp som återkrävs med 7,5 procent. Det här grundar sig på lagen om studiestöd. Om du är högskolestuderande återfår du inte de stödmånader som återkrävts.

Du kan uppskatta det belopp som kommer att återkrävas med hjälp av beräkningsprogrammet för den studerandes egna inkomster.

Antalet stödmånader som återkrävs: stöd som betalats ut 2023 eller 2024
Överskridning av årsinkomstgränsen (euro)Stödmånader som återkrävs
348,01–2 080,001
2 080,01–4 160,002
4 160,01–6 240,003
6 240,01–8 320,004
8 320,01–10 400,005
10 400,01–12 480,006
12 480,01–14 560,007
14 560,01–16 640,008
16 640,01–18 720,009
18 720,01–20 800,0010
20 800,01–22 880,0011
22 880,01–12

FPA gör återkravet i omvänd kronologisk ordning med början från kalenderårets sista stödmånad. FPA återkräver stödet högst till det belopp som du har fått studiepenning och bostadstillägg under kalenderåret.

Exempel från inkomstkontrollen 2023 (genomförs 2025)

En studerande har fått 268 euro i månaden i studiepenning under 9 månader. Årsinkomstgränsen för 9 stödmånader är 18 720 euro. Den studerandes årsinkomster är 21 500 euro. Om hen betalar tillbaka 2 månaders studiepenning (536 euro) höjs årsinkomstgränsen till 22 880 euro och hen undviker återkrav. Om den studerande inte betalar tillbaka något stöd överskrids årsinkomstgränsen med 2 780 euro. Då återkräver FPA två månaders studiepenning av den studerande. Det belopp som återkrävs är 536 euro, och det höjs med 7,5 procent. Sammanlagt återkrävs alltså 576,20 euro.

Beloppet av stöd som återkrävs: stöd som betalats ut 2022

Om du överskrider årsinkomstgränsen med 290 euro eller mindre behöver du inte betala tillbaka något studiestöd. Om du överskrider gränsen med mer än 290 euro, kan du i följande tabell kontrollera hur många månaders studiestöd du måste betala tillbaka.

FPA höjer det belopp som återkrävs med 7,5 procent. Det här grundar sig på lagen om studiestöd. Om du är högskolestuderande återfår du inte de stödmånader som återkrävts.

Du kan uppskatta det belopp som återkrävs med hjälp av beräkningsprogrammet för den studerandes egna inkomster.

Antalet stödmånader som återkrävs: stöd som betalats ut 2022
Överskridning av årsinkomstgränsen (euro)Stödmånader som återkrävs

290,01–1 730,00

1

1 730,01–3 460,00

2

3 460,01–5 190,00

3

5 190,01–6 920,00

4

6 920,01–8 650,00

5

8 650,01–10 380,00

6

10 380,01–12 110,00

7

12 110,01–13 840,00

8

13 840,01–15 570,00

9

15 570,01–17 300,00

10

17 300,01–19 030,00

11

19 030,01–

12

FPA gör återkravet i omvänd kronologisk ordning med början från kalenderårets sista stödmånad. FPA återkräver stödet högst till det belopp som du fått studiepenning och bostadstillägg under kalenderåret.

Exempel från inkomstkontrollen 2022 (genomförs 2024)

En studerande har fått 250 euro i månaden i studiepenning under 9 månader. Årsinkomstgränsen för 9 stödmånader är 15 630 euro. Den studerandes årsinkomster är 18 500 euro. Om hon betalar tillbaka 2 månaders studiepenning (500 euro) höjs årsinkomstgränsen till 19 090 euro och hon undviker återkrav. Om den studerande inte betalar tillbaka något stöd överskrids årsinkomstgränsen med 2 870 euro. Då återkräver FPA 2 månaders studiepenning. Det belopp som ska återkrävas är 500 euro, och det höjs med 7,5 procent. Sammanlagt återkrävs alltså 537,50 euro.

Återkrav och betalningsarrangemang

Om man har beslutat att återkräva studiestöd av dig kan du komma överens med FPA:s indrivningscenter  om betalningsarrangemangen. Du kan föreslå avbetalning eller att din skuld kvittas mot en förmån som FPA betalar. Med kvittning avses att det studiestöd som betalats med för stort belopp dras av från en annan förmån som betalas till dig.

Gör något av följande:

 • Föreslå kvittning genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.
 • Föreslå avbetalning genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Välj Egna förmåner - Indrivningsärenden - Föreslå en betalningsplan.
 • Fyll i och skriv ut blanketten Förslag om återbetalning Y81r (pdf) och skicka den per post till FPA på adressen FPA:s indrivningscenter, PB 31, 00056 FPA.

Om du betalar tillbaka studiepenning uppger FPA automatiskt den återbetalda summan för Skatteförvaltningen som beaktar den i beskattningen. FPA skickar också ett meddelande om återbetalningen till dig för kännedom – du behöver inte själv göra någonting. Ett meddelande skickas ut årligen. Meddelandeförfarandet gäller inte det allmänna bostadsbidraget och inte heller studiestödets bostadstillägg eftersom de inte är skattepliktiga inkomster.

Läs mer

Senast ändrad 19.2.2024

Vad tycker du om sidan?