Hur vet man sin årsinkomst? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här kollar du din årsinkomst

Du får reda på din årsinkomst vid inkomstkontrollen för studiestödet genom att läsa den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Notera att de förhandsifyllda inkomstuppgifterna i skattedeklarationen kan vara bristfälliga eller på annat sätt felaktiga och att de inkomstuppgifter som används i beskattningen kan innehålla avdrag som inte görs på de inkomster som används vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

  • Du är själv ansvarig för att uppskatta dina årsinkomster korrekt och för att din årsinkomst inte överskrider din årsinkomstgräns (17 § i lagen om studiestöd).
  • Inkomstkontrollen i samband med studiestödet görs utgående från inkomstuppgifterna i den fastställda beskattningen av inkomsten.

Kontrollera de preliminära uppgifterna om dina årsinkomster i MittFPA (Egna förmåner> Studiestöd (eller Gamla uppgifter om studiestöd) > Stödmånader > Inkomstkontroll). Kontrollera med beräkningsprogrammet om du borde betala tillbaka studiestöd. Du måste göra de frivilliga återbetalningarna av studiestöd före utgången av april året efter stödåret.

Om du under året har inlett dina studier, utexaminerats eller förbrukat dina sista stödmånader kan du läsa anvisningarna för inkomstkontroll för nya studerande och utexaminerade.

Så här räknar du din årsinkomst genom den förhandsifyllda skattedeklarationen

Dra från eurobeloppet i punkten Förvärvsinkomster totalt av den studiepenning som ingår i punkten Förmåner. Dra av studiepenningen till sitt bruttobelopp. Bruttobeloppet är inte alltid den summa som du får på kontot. Kontrollera studiepenningen i MittFPA under punkten Studiestöd > Utbetalningar.

Notera dock följande:

  • Eurobeloppet i punkten Förmåner kan innehålla också andra skattepliktiga förmåner, såsom dagpenningar, barnavårdsstöd eller vuxenutbildningsstöd. Dra bara av studiepenningen.
  • I den förhandsifyllda skattedeklarationen har inte sådan studiepenning eller andra skattepliktiga förmåner som du betalat tillbaka efter februari (för näringsidkare december) beaktats. Du kan ändå dra av också dem från det totala beloppet av dina förvärvsinkomster.

Följande inkomster saknas helt eller delvis i förhandsuppgifterna för beskattningen, eller beloppet kan ändras i den slutliga beskattningen:

  • inkomster av näringsverksamhet
  • hyresinkomster
  • inkomster från utlandet
  • de förvärvs- och kapitalinkomster som man ska meddela själv (t.ex. inkomster från privat familjedagvård, frilansinkomster, betjäningsavgifter, vissa överlåtelsevinster)
  • en del inkomster från aktieutdelning.

Addera till din årsinkomst som ska beaktas de inkomster som inte finns på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Lägg till också andra inkomster som saknas. Andra inkomster som ska läggas till separat är utlandsinkomster.

Kapitalinkomster

Av aktieutdelningar och räntor på andelskapital är endast en del skattepliktigt och beaktas vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet. På aktieutdelning från börsnoterade bolag är 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent är skattefritt. Av överskott (räntor på andelskapital) från andelslag som inte är offentligt noterade är 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst upp till ett sammanlagt belopp av 5 000 euro per år.

Om du sålt aktier eller annan egendom den skattepliktiga överlåtelsevinsten beräknas genom att från försäljningspriset dra av anskaffningspris och utgifter för vinstförvärv, t.ex. försäljningskostnader, eller uppskattad anskaffningsutgift. Överlåtelseförluster avdras inte. Kom också ihåg att en mindre överlåtelsevinst är skattefri inkomst.

Beräkna det totala beloppet av kapitalinkomster som ska beaktas vid inkomstkontroller i samband med studiestödet utgående från den förifyllda skattedeklarationen. Räkna summan av kapitalinkomsterna. Överlåtelseförluster, skatteavdrag eller skulder dras inte av från de inkomster som beaktas vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Senast ändrad 30.4.2024