Rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården

Den här sidan innehåller information för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om patientens rätt till offentlig hälso- och sjukvård i internationella situationer.

Vårdens omfattning och pris beror på huruvida personen har hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vård. Om personen har ett intyg över rätt till vård eller om det varit fråga om brådskande vård, kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning hos FPA.

Om personen har hemkommun i Finland har han eller hon rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Om personen inte har hemkommun i Finland beror omfattningen av rätten till vård på det intyg över rätt till vård som personen visar upp. Personen kan ha rätt till

  • alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster mot samma klientavgift som kommuninvånare
  • medicinskt nödvändiga tjänster mot samma klientavgift som kommuninvånare
  • brådskande vård på egen bekostnad.

Vård vid coronavirussjukdom, coronatestning och coronavaccinationer inom den offentliga hälso- och sjukvården

FPA har publicerat ett meddelande till den offentliga hälso- och sjukvården, där det redogörs för vem som har rätt till avgiftsfri vård vid coronavirussjukdom, coronatestning och coronavaccination.

Meddelandet innehåller också anvisningar för den offentliga hälso- och sjukvården om hur man ansöker om statlig ersättning för kostnader för vård, testning och vaccinationer.

Läs meddelandet

Rätt till vård i olika situationer

Rätt till alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster

Om en person har rätt till alla offentliga hälso- och sjukvårdstjänster måste han eller hon få vård inom samma tid och på samma villkor som kommuninvånare. Även rätten till hjälpmedel fastställs på motsvarande sätt som för kommuninvånare.

Om personen har hemkommun i Finland men ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland svarar för sjukvårdskostnaderna, kan den offentliga hälso- och sjukvården söka statlig ersättning hos FPA för de kostnader som överstiger klientavgiften.

Rätt till medicinskt nödvändig vård

Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan skjutas upp tills personen återvänt till sitt hemland.

Personer från EU-/EES-länderna, Schweiz, Storbritannien, Nordirland eller Australien har rätt att få medicinskt nödvändig vård mot en klientavgift då de visar upp ett intyg över rätt till vård. Den offentliga hälso- och sjukvården kan söka statlig ersättning

hos FPA för de kostnader som överstiger klientavgiften.

En yrkesutbildad person inom den offentliga hälso- och sjukvården bedömer huruvida vården är nödvändig. Vid bedömningen ska man beakta hur länge personen ännu är i Finland. Den sjukvård som personen behöver ges alltid enligt finsk vårdpraxis.

Medicinskt nödvändig vård omfattar också

  • behandling och uppföljning av en långvarig sjukdom eller en tidigare konstaterad sjukdom
  • vård i samband med graviditet eller förlossning
  • mödra- och barnrådgivningstjänster
  • undersökning och behandling i samband med smittsam sjukdom
  • medicinskt nödvändiga hjälpmedel, till exempel kryckor.

I fall som kräver arrangemang på förhand är patienten skyldig att på förhand komma överens om vården med den vårdgivande enheten. Den offentliga hälso- och sjukvårdsenheten svarar på personens förfrågan och meddelar om vården kan ges.

Rätt till brådskande vård

Var och en har rätt att få brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland oavsett från vilket land man kommit till Finland eller vilket medborgarskap man har.

Med brådskande vård avses sådan vård som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen eller kroppsskadan förvärras.

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning när brådskande vård har tillhandahållits en person som inte har hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vård och som inte har betalat vårdkostnaderna. Läs mer om ersättning för brådskande vård.

Läs mer