Rehabiliteringsplan för krävande medicinsk rehabilitering

FPA-kunden behöver en rehabiliteringsplan (KU 207r) som bilaga vid ansökan om krävande medicinsk rehabilitering hos FPA. I stället för en rehabiliteringsplan duger också ett B-utlåtande som bilaga till ansökan, förutsatt att det innehåller en rehabiliteringsplan. I uppgörandet av B-utlåtandet deltar kunden själv, den behandlande läkaren och ett multiprofessionellt team enligt behov.

Rehabiliteringsplanen är en bedömning av rehabiliteringsbehovet. Den görs alltid upp inom den offentliga hälso- och sjukvården. Rehabiliteringsplanen utarbetas tillsammans av 

 • kunden
 • den behandlande läkaren
 • ett multiprofessionellt team enligt behovet.

Av rehabiliteringsplanen ska framgå att läkaren som skrivit planen själv har träffat och undersökt patienten och på denna grund bildat sin uppfattning om rehabiliteringens ändamålsenlighet.

Läs mer om krävande medicinsk rehabilitering (Privatpersoner).

En noggrant uppgjord rehabiliteringsplan är till patientens fördel

En rehabiliteringsplan som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få ett beslut på sin ansökan så snabbt som möjligt.

Så här gör du upp rehabiliteringsplanen

Anteckna i rehabiliteringsplanen

 • i prioritetsordning och med hänsyn till rehabiliteringen de viktigaste diagnoserna (inklusive ICD-10-koderna) som försämringen av funktionsförmågan beror på
 • sjukdomens eller funktionsnedsättningens symtom, det nuvarande tillståndet, vårdsituationen, rehabiliteringen och hjälpmedel
 • en beskrivning av den rehabilitering som tidigare har genomförts och den nytta som uppnåtts genom rehabiliteringen
 • en beskrivning av observationer och resultaten av mätningarna av funktions- och arbetsförmågan (beskrivning av funktionsförmågan, hur patienten reder sig i vardagen, vad han eller hon klarar av, vilka begränsningarna är, vilka styrkorna är, hur omgivningen stöder)
 • sjukdomens eller funktionsnedsättningens inverkan på småbarnspedagogiken, studierna, arbetet och vardagslivet
 • eventuella begränsande faktorer i omgivningen, ändringar i dessa och hurdan handledning patienten behöver
 • patientens/barnets familjs motivation för den träning som stöder rehabiliteringen
 • målen för rehabiliteringen (läs mer om GAS-metoden)
 • en plan för utvärdering och uppföljning
 • en plan för hur behandlingen fortsätter under rehabiliteringstiden, för kommande undersökningar och uppföljningsbesök
 • en plan för samarbetet med vårdenheten, terapeuten, patienten och patientens övriga närmaste nätverk; tidpunkten för rehabiliteringen och rehabiliteringens längd
 • språkkunskaper och behovet av tolkning
 • en uppföljningsplan och uppgifter om vilken aktör som svarar för uppföljningen, vilka personer som deltagit i uppgörandet av rehabiliteringsplanen, vem patienten, terapeuten/serviceproducenten eller FPA kan kontakta om det behövs ändringar i planen, nätverkssamarbete eller ytterligare uppgifter.

Hur rehabiliteringsplanen eller läkarutlåtande B skickas till FPA

Kom överens med patienten huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Ge patienten en kopia av rehabiliteringsplanen.

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten ser utlåtandet i tjänsten Mina Kanta-sidor och i FPA:s e-tjänst.

Om den elektroniska tjänsten inte används, ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Ge patienten en kopia av B-utlåtandet. Se FPA:s postadresser.