Läkarutlåtande B för rehabiliteringsstöd eller sjukpension

När en FPA-kund ansöker om rehabiliteringsstöd eller sjukpension behöver han eller hon ett aktuellt B-utlåtande som bilaga till ansökan. Rehabiliteringsstöd är en tidsbegränsad sjukpension eller invalidpension. Utlåtandet skrivs av den behandlande läkaren.

FPA kan bevilja sjukpension eller rehabiliteringsstöd om kundens sjukdom eller funktionsnedsättning hindrar arbete som tryggar en skälig försörjning. För att få rehabiliteringsstöd måste kunden också ha en aktuell vård- eller rehabiliteringsplan.

Kunden kan ansöka om pension eller stöd från FPA om han eller hon inte alls får rehabiliteringsstöd eller invalidpension från ett arbetspensionsbolag eller bara får ett litet belopp. Kunden kan ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjuk-/invalidpension när maximitiden för sjukdagpenning (300 vardagar) håller på att ta slut.

Delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd och arbetslivspension söks alltid hos arbetspensionsbolaget. Om arbetsoförmågan orsakats av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom ska kunden ansöka om ersättning hos ett olycksfallsförsäkringsbolag.

Sjukdom och arbetsoförmåga är inte samma sak

Observera att sjukdom och arbetsoförmåga inte är samma sak. Även om kunden har en diagnostiserad sjukdom, är han eller hon inte nödvändigtvis arbetsoförmögen. Sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd och sjuk-/invalidpension beviljas endast på grund av arbetsoförmåga.

Läs mer om rehabiliteringsstöd och sjukpension (Privatpersoner).

Bedömning av arbetsförmågan

Kom i håg att definitionen av arbetsoförmåga är olika beroende på om FPA bedömer rätten till sjukdagpenning eller rätten till sjukpension. I fråga om sjukdagpenning ställs arbetsförmågan i relation till de krav som personens eget arbete ställer (= yrkesrelaterad arbetsoförmåga).

I fråga om rehabilitering och rehabiliteringsstöd bedöms kundens arbetsförmåga i relation till vanligt arbete, därmed motsvarande arbete eller ett annat arbete som tryggar en skälig försörjning (s.k. allmän arbetsoförmåga).

När det gäller en person över 60 år uppskattas arbetsförmågan i relation till det egna arbetet om personen har en lång arbetskarriär bakom sig. En person som är permanent blind eller rörelsehindrad kan få sjukpension från FPA även om han eller hon har arbete.

Använd i första hand det elektroniska B-utlåtandet

Använd det elektroniska B-utlåtandet om det finns att tillgå. Du får i första hand intyg och utlåtanden ur det patientdatasystem som organisationen använder.

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Om du inte kan använda elektroniska intyg hittar du blanketterna i pdf-format på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov av att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Utlåtanden som skrivits utgående från en distansmottagning

För ett läkarutlåtande som grundar sig på distansmottagning gäller samma informations- och kvalitetskrav som för läkarutlåtanden som skrivits på en mottagning. Av utlåtandet ska framgå att bedömningen har gjorts vid en distansmottagning. Ange dessutom

 • var och hur distansmottagningen genomfördes
 • hur patientens identitet fastställdes vid distansmottagningen.

Så här skriver du läkarutlåtandet

Utlåtandet ska innehålla tillräckliga uppgifter om de sjukdomar som inverkar på patientens arbets- och funktionsförmåga, om funktionsförmågan, arbetet (arbetsuppgifterna) och adekvat vård och rehabilitering.

Anteckna följande i läkarutlåtandet:

 1. De sjukdomar (inklusive ICD-10-koderna) som inverkar på arbets- och funktionsförmågan, i viktighetsordning.
 2. Yrke, nuvarande arbete och arbetsuppgifter samt patientens utbildnings- och arbetshistoria.
 3. Det väsentliga i anamnesen, sjukdomshistorien och undersökningsfynd som med avseende på funktionsförmågan är viktiga.
  •  Ange vad diagnoserna grundar sig på, hur behandlingen och rehabiliteringen har framskridit och hurdana resultaten är.
 4. Sjukdomens nuvarande status och aktuella statusfynd.
 5. En helhetsbedömning av funktionsförmågan. Beakta den fysiska, psykiska, sociala och kognitiva funktionsförmågan.
  •  Gör i utlåtandet en bedömning av de begränsningar som sjukdomen/sjukdomarna orsakar med avseende på en fungerande vardag. Det är viktigt att du bedömer och antecknar undersökningsresultat och dina objektiva iakttagelser från mottagningen utöver det som patienten eller en anhörig berättar. Skilj på vad som berättas av patienten eller den anhöriga och vad som är dina egna iakttagelser.
  • Beskriv i utlåtandet också styrkor i fråga om funktionsförmågan och sådant som patienten klarar av trots begränsningarna.
  • Det är viktigt att i bedömningen beskriva den aktuella funktionsförmågan och prognostisera hur den utvecklas.
 6. En aktuell vård- och rehabiliteringsplan.
  • Ge din syn på huruvida arbetsförmågan kan återställas genom vård och eventuell yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering. Den behandlande läkarens syn är särskilt viktig om du förespråkar fortsatt rehabiliteringsstöd.
  • Observera att vård och rehabilitering alltid är primära alternativ i förhållande till sjukpension.
 7. Arbets- eller funktionsförmågan i relation till förvärvsarbete i allmänhet.
 8. Den återstående funktionsförmågan och arbetsuppgifter som kunden fortfarande kan utföra.
 9. Slutledningar om arbetsförmågan.
  • Ge din bedömning av patientens arbetsförmåga
  • Ta hjälp av vård- och rehabiliteringsplanen när du uppskattar hur länge arbetsoförmågan varar.

Företagshälsovården och FPA ska redan under perioden med sjukdagpenning undersöka kundens förutsättningar att rehabiliteras med hjälp av yrkesinriktad eller medicinsk rehabilitering så att han eller hon kan återgå till arbetslivet. När en kund ansöker om sjukpension eller rehabiliteringsstöd hos FPA bedömer FPA och arbetsförsäkringsbolagen också alltid förutsättningarna för och möjligheterna till rehabilitering.

Hur läkarutlåtande B skickas till FPA

Skicka B-utlåtandet elektroniskt till FPA, om det är möjligt. Patienten kan se utlåtandet i tjänsterna Mina Kanta-sidor eller MittFPA. Läs anvisningarna om det elektroniska B-utlåtandet.

Om du inte kan skicka utlåtandet elektroniskt ska du komma överens med patienten om huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ge patienten en kopia av B-utlåtandet

Vem fattar beslut?

Beslut om rehabilitering och sjuk-/invalidpension fattas av

 • FPA
 • ett arbetspensionsbolag eller
 • båda.

FPA avgör rätten till rehabiliteringsstöd och sjukpension när det gäller folkpension. När det gäller arbetspension är det arbetspensionsbolaget som avgör.

FPA:s sakkunnigläkare och förmånshandläggare bedömer kundens återstående arbetsförmåga utifrån läkarutlåtandet och uppgifterna i ansökan.

Om kunden har ansökt om stöd eller pension hos både FPA och ett arbetspensionsbolag diskuterar dessa beslutet sinsemellan. Målet är att få till stånd ett synkroniserat avgörande gällande kundens ansökan där kundens ekonomiska helhetssituation har beaktats.

Läs mer