Läkarutlåtande C för handikappförmåner

Kunden behöver läkarutlåtande C (EV 256Lr) som bilaga vid ansökan om handikappförmåner hos FPA.

Handikappförmåner är

 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare.

Läs mer om handikappförmånerna (Privatpersoner).

Blanketter i pdf-format och pappersblanketter

Blanketter i pdf-format finns på följande webbplatser:

Du kan också beställa pappersblanketter från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Notera att varken blanketterna i pdf-format eller pappersblanketterna uppdateras längre.

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov av att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

Utlåtanden som skrivits utgående från en distansmottagning

För ett läkarutlåtande som grundar sig på distansmottagning gäller samma informations- och kvalitetskrav som för läkarutlåtanden som skrivits på en mottagning. Av utlåtandet ska framgå att bedömningen har gjorts vid en distansmottagning. Ange dessutom

 • var och hur distansmottagningen genomfördes
 • hur patientens identitet fastställdes vid distansmottagningen.

Så här skriver du läkarutlåtandet

 1. Om utlåtandet gäller handikappbidrag för personer under 16 år ska du i utlåtandet redogöra för hur sjukdomen påverkar barnets vardag. Ta ställning till följande:
  • Vilka sjukdomar eller funktionsnedsättningar har barnet? Hur har de diagnostiserats? Hurdan vård eller rehabilitering har barnet fått eller får för närvarande?
  • Hur inverkar sjukdomen på barnets vardag? Hur skiljer sig vården av barnet från vården av ett friskt barn i motsvarande ålder?
 2. Om utlåtandet gäller handikappbidrag för personer över 16 eller vårdbidrag för pensionstagare ska du i utlåtandet beskriva
  • funktionsförmågan
   • Vilka sjukdomar försämrar funktionsförmågan?
   • Hur påverkar sjukdomen eller funktionsnedsättningen funktionsförmågan på lång sikt?
  • behovet av hjälp eller handledning och tillsyn i vardagen. Denna punkt kan också fyllas i av en hälsovårdare eller sjukskötare. Utlåtandet ska alltid grunda sig på en objektiv syn.

Hur läkarutlåtande C skickas till FPA

Kom överens med din patient huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ge patienten en kopia av C-utlåtandet.