Läkarutlåtande C för handikappförmåner

Kunden behöver läkarutlåtande C (EV 256Lr) som bilaga vid ansökan om handikappförmåner hos FPA.

Handikappförmåner är

 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare.

Läs mer om handikappförmånerna (Privatpersoner).

Ett noggrant uppgjort utlåtande är till patientens fördel

Ett läkarutlåtande som gjorts upp noggrant minskar FPA:s behov att begära tilläggsutredningar. Då går också handläggningen av ansökan snabbare. Ur patientens synvinkel är det viktigt att få FPA:s beslut på ansökan så snabbt som möjligt.

 

Så här skriver du läkarutlåtandet

 1. Om utlåtandet gäller handikappbidrag för personer under 16 år ska du i utlåtandet redogöra för hur sjukdomen påverkar barnets vardag. Ta ställning till följande:
  • Vilka sjukdomar eller funktionsnedsättningar har barnet? Hur har de diagnostiserats? Hurdan vård eller rehabilitering har barnet fått eller får för närvarande?
  • Hur inverkar sjukdomen på barnets vardag? Hur skiljer sig vården av barnet från vården av ett friskt barn i motsvarande ålder?
 2. Om utlåtandet gäller handikappbidrag för personer över 16 år eller vårdbidrag för pensionstagare ska du i utlåtandet beskriva
  • funktionsförmågan
   • Vilka sjukdomar försämrar funktionsförmågan?
   • Hur påverkar sjukdomen eller funktionsnedsättningen funktionsförmågan på lång sikt?
  • behovet av hjälp eller handledning och tillsyn i vardagen. Denna punkt kan också fyllas i av en hälsovårdare eller sjukskötare. Utlåtandet ska alltid grunda sig på en objektiv syn.

Hur läkarutlåtande C skickas till FPA

Kom överens med din patient huruvida han eller hon själv lämnar in utlåtandet till FPA eller om det ska skickas för hans eller hennes räkning. Se FPA:s postadresser.

Ge patienten en kopia av C-utlåtandet.