Inlämning av redovisningsuppgifter

Redovisningsuppgifterna alltid först lämnas in på pappersblanketter till FPA. Serviceproducenten ska meddela FPA om den vill övergå till det elektroniska redovisningsförfarandet. Nedan följer anvisningar för

Så här lämnar du in redovisningsuppgifter på blanketter

Serviceproducenten ansöker om sjukvårdsersättningar hos FPA genom att lämna in redovisningsuppgifter till FPA. Nedan ges anvisningar om hur man lämnar in redovisningsuppgifter på blanketter. Ersättning ska sökas inom 6 månader från det att tjänsten tillhandahållits.

 1.  Fyll i ansökningsblankett SV 132r (pdf)
  • kundens namn
  • kundens personbeteckning
  • kostnader
  • beloppet av sjukvårdsersättningen
  • det självriskbelopp som kunden har betalat (datum för kontantbetalning eller förfallodag på en utgiven giroblankett)
  • uppgifter om serviceproducenten
   • serviceproducentens nummer
   • kontonummer
   • kontaktinformation.
 2. Meddela inte följande kostnader:
  • kostnader som inte ersätts från sjukförsäkringen
  • avgifter som tagits ut för ogenomförda åtgärder.
 3. Meddela alltid undersökningarna SAA01, SAA02 och SAA03 av munnen. De måste anges i redovisningsuppgifterna, även om ersättning inte har betalats för dem. FPA behöver uppgifter om hur ofta munnen behöver undersökas.
 4. Den som lämnat redovisningen ska underteckna blanketten.
 5. Posta blanketterna till FPA på adressen
  • Folkpensionsanstalten, Skanningscentret, PB 10, 00056 FPA
  • Undantag är
   • elektroniska redovisningar

   • redovisningar som gäller helikoptertransport

   • ambulansredovisningar i norra försäkringsdistriktet

  • De ovannämnda redovisningarna ska skickas till den adress som FPA och serviceproducenten kommit överens om.

  • För inte blanketterna till något av FPA:s serviceställen.

 6. Du kan ringa telefontjänsten för myndigheter om du har frågor om inlämning av redovisningsuppgifter. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.

Serviceproducentens egna blanketter

Serviceproducenten kan i stället för FPA:s blankett SV 132r använda egna blanketter för inlämning av redovisningsuppgifter. Serviceproducentens egna blanketter måste vara godkända av FPA.

Blanketterna skickas för godkännande till adressen svkorvaus(at)kela.fi. Observera att du inte kan lämna in elektroniska redovisningar som gäller

 • tandvård för krigsveteraner och minröjare.

De här uppgifterna ska alltid lämnas in till FPA på blanketter. Se anvisningarna om inlämning av redovisningsuppgifter på blanketter.

Anvisningar om övergång till det elektroniska redovisningsförfarandet

Nedan följer anvisningar om hur serviceproducenten kan övergå till det elektroniska redovisningsförfarandet.

 1. Redovisningsuppgifter ska alltid först lämnas in på pappersblanketter till FPA. Serviceproducenten ska meddela om den vill övergå till det elektroniska redovisningsförfarandet. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.
 2. FPA och serviceproducenten kommer överens om implementeringstestningen.
 3. Under testningsskedet lämnar serviceproducenten in redovisningsmaterial både på blanketter och elektroniskt. Redovisningsuppgifterna måste lämnas in med hjälp av ett godkänt datasystem. Godkända datasystem.
 4. När FPA har godkänt implementeringstestningen ingår FPA och serviceproducenten ett nytt anslutningsavtal där man kommer överens om elektronisk inlämning av redovisningsuppgifter.

Serviceproducentens ansvar när elektroniskt redovisningsförfarande tillämpas har fastslagits i ramavtalet. Se ramavtalet (pdf).

Så här lämnar du in redovisningsuppgifter elektroniskt

Ersättnings ska sökas senast inom 6 månader från det att tjänsten tillhandahållits.

 1. Lämna in redovisningsuppgifterna till FPA en gång i veckan om inte serviceproducenten och FPA har avtalat om något annat.
 2. En redovisning består av betalningstillfällen. Med betalningstillfälle avses läkararvoden och undersöknings- och vårdkostnader som kunden på en och samma gång betalat eller blivit debiterad för och som FPA betalar sjukvårdsersättning för.
  • En redovisning får omfatta endast sådana kostnader som betalats eller fakturerats samma kalenderår.
 3. Meddela inte följande kostnader:
  • kostnader som inte ersätts från sjukförsäkringen
  • avgifter som tagits ut för ogenomförda åtgärder.
 4. Meddela alltid undersökningarna SAA01, SAA02 och SAA03 av munnen. De måste anges i redovisningsuppgifterna, även om ersättning inte har betalats för dem. FPA behöver uppgifter om hur ofta munnen behöver undersökas.
 5. Undersöknings- och behandlingsordinationer ska lämnas in till FPA i original när serviceproducenten första gången söker ersättning för undersökning och behandling. Se vilka undersökningar och behandlingar FPA ersätter.
  • Undersöknings- och behandlingsordination ska ges på följande blanketter: blankett SV 3r (ljusbehandling, behandling som getts av sjukskötare, undersökningar utförda av psykolog) eller SV 3 FMr (undersöknings- och behandlingsordination för fysioterapi).
  • Blanketter som gäller radiologiska undersökningar och laboratorieundersökningar behöver inte lämnas in till FPA. Undersöknings- och behandlingsordinationer ska dock bevaras i 2 år, eftersom FPA kan be att få dem av serviceproducenten i efterhand.
 6. Lämna in redovisningarna till FPA via tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter. Så här identifierar du dig i e-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter.

 Arvode per betalningstillfälle

Arvode per betalningstillfälle är en ersättning som FPA betalar till de serviceproducenter som omfattas av det elektroniska redovisningsförfarandet. Arvodet är 0,59 euro per betalningstillfälle. Om hela den ersättning som hänför sig till ett betalningstillfälle avslås, betalas inget arvode för betalningstillfället.

Med betalningstillfälle avses att kunden på en och samma gång betalat eller blivit fakturerad för följande kostnader som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

 • läkararvoden
 • tandläkararvoden
 • undersöknings-, vård- och fysioterapikostnader.

Betalning av ett arvode per betalningstillfälle förutsätter att

 • serviceproducenten använder ett datasystem som godkänts av FPA för inlämning av redovisningsuppgifter
 • serviceproducenten har ingått ett avtal med FPA om elektronisk inlämning av redovisningsuppgifter 
 • betalnings- eller faktureringsdatumet för betalningstillfället infaller under avtalets giltighetstid
 • minst ett i betalningstillfället ingående behandlings- eller undersökningsbesök har infallit under avtalets giltighetstid.

Läs mer