Studielånsavdrag

Om du lyfter studielån för dina högskolestudier som leder till examen och avlägger din examen inom tidsfristen kan du få studielånsavdrag.

Studielånsavdraget är ett skatteavdrag. När du betalar av på studielånet till banken minskar den skatt du ska betala med det belopp som motsvarar studielånsavdraget. Studielånsavdraget gäller bara studerande som före 1.8.2014 inlett sina första högskolestudier som leder till examen.

Vem kan få studielånsavdrag?

Du kan få studielånsavdrag om alla följande villkor uppfylls:

 • du har inlett dina första högskolestudier som leder till examen före 1.8.2014
 • du avlägger examen inom tidsfristen och
 • du har mer än 2 500 euro i studielån.

Examina som berättigar till studielånsavdrag är

 • lägre eller högre högskoleexamen
 • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.

Du kan få studielånsavdrag bara för din första högskoleexamen som du avlägger i Finland eller utomlands och som du har börjat avlägga 1.8.2005–31.7.2019. Om du har inlett dina studier för examen 1.8.2019 eller senare kan studielånsavdrag inte beviljas.

Du kan få studielånsavdrag för en lägre högskoleexamen bara om din studierätt gäller endast en lägre högskoleexamen.

Oftast får du beslutet om studielånsavdrag automatiskt efter att du avlagt din examen. Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det.

Du kan använda vårt beräkningsprogram för att uppskatta om du kan få studielånsavdrag.

Avlägg examen inom tidsfristen

Du kan få studielånsavdrag bara om du avlägger din examen inom tidsfristen. Tidsfristen beror på vilken examen du avlägger.

FPA räknar att din studietid inleds vid början av den termin då du tagit emot din första studieplats i vilken högskola som helst. Studierna antas börja

 • 1.1 alltid då din första studieplats är vid en utbildning som börjar på vårterminen (1.1–31.7)
 • 1.8 alltid då din första studieplats är vid en utbildning som börjar på höstterminen (1.8–31.12)

Studietiden avslutas sista dagen av den termin under vilken du avlägger din examen. Studierna antas vara avslutade

 • 31.7 alltid då du avlägger examen under vårterminen (1.1–31.7)
 • 31.12 alltid då du avlägger examen under höstterminen (1.8–31.12)

Också de terminer då du varit frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i din studietid.

Lägre och högre högskoleexamen eller endast högre högskoleexamen: tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examina + högst 2 läsår
Examens omfattning, sp Tidsfrist
300 7 läsår
330 7,5 läsår
360 8 läsår

Om du avlägger bara högre högskoleexamen beror den utsatta tiden på den sammanlagda omfattningen av lägre och högre högskoleexamen.

Exempel

Den studerande avlägger en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng. Hon kan få studielånsavdrag om hon avlägger examen på 7 läsår (120 + 180 = 300 studiepoäng, dvs. tidsfristen är 7 läsår). Den tid det tar att avlägga examen börjar räknas från början av den termin då den studerande tagit emot sin första studieplats vid någon högskola.

Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen: tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examen + högst 1 läsår
Examens omfattning, sp Tidsfrist
180 4 läsår
210 4,5 läsår
240 5 läsår
270 5,5 läsår

Kom ihåg att beräkningen av tiden för att avlägga en examen börjar löpa när du inleder dina första högskolestudier och att också terminer då du är frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i studietiden.

Exempel

En studerande tar emot en studieplats vid en yrkeshögskola hösten 2012. Han frånvaroanmäler sig läsåret 2012–2013. Läsåret 2013–2014 studerar han vid yrkeshögskolan. Hösten 2014 börjar han studera vid ett universitet. Han blir färdig 20.10.2019 med en lägre och en högre högskoleexamen som tillsammans omfattar 300 studiepoäng. FPA räknar att den studerande studerat 1.8.2012 – 31.12.2019, dvs. 7,5 läsår. Den studerande kan inte få studielånsavdrag (och inte heller studielånskompensation).

Tidsfristen kan förlängas

Du kan få studielånsavdrag även om du inte avlagt din examen inom tidsfristen, ifall det finns ett godtagbart skäl för att studierna dragit ut på tiden. Godtagbara skäl är

 • bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor
 • att ta hand om ett barn, om du fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • sjukdom om du fått sjukdagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom eller rehabiliteringsstöd, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga
 • dröjsmål i studierna på grund av coronavirusepidemin.

Den tid som du gör militärtjänst eller har en förmån måste utan avbrott vara minst en månad för att berättiga till förlängning av tidsfristen för studielånsavdrag.

Exempel 1

En studerande avlägger en yrkeshögskoleexamen som omfattar 240 studiepoäng. Hon kan få studielånsavdrag om hon avlägger sin examen på 5 läsår. Om hon tog emot studieplatsen hösten 2013 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast under tiden 1.8.2013 – 31.7.2018.

Exempel 2

En studerande avlägger en universitetsexamen som omfattar 300 studiepoäng. Han kan få studielånsavdrag om han avlägger sin examen på 7 läsår. Om han tog emot studieplatsen hösten 2013 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast under tiden 1.8.2013–31.7.2020.

Den studerande gör militärtjänst under hösten 2013 och våren 2014, så tidsfristen för studielånsavdrag kan förlängas med ett (1) läsår. Examen måste avläggas senast 31.7.2021.

Den studerande insjuknar under våren 2021 och får sjukdagpenning i minst en månad. Tidsfristen kan förlängas med 0,5 läsår. Han kan få studielånsavdrag om han avlägger sin examen senast 31.12.2021.

Om du gör militärtjänst eller har en förmån i minst en månad under en termin förlängs din tidsfrist med 0,5 läsår. Terminerna är 1.1–31.7 och 1.8–31.12. Om du under samma termin har flera perioder av militärtjänst eller en förmån kan din tidsfrist ändå bara förlängas med 0,5 läsår.

Om militärtjänsten eller förmånen varar minst en månad men inte en månad under en och samma termin kan tidsfristen ändå förlängas med 0,5 läsår.

När det gäller vård av eget barn kan den tid man har på sig att avlägga examen dock förlängas utan begränsningar förutsatt att du fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning. På grund av andra orsaker kan tidsfristen förlängas med sammanlagt högst 2 läsår.

Om din studietid varit för lång skickar FPA dig ett nekande beslutsförslag om studielånsavdrag. Om du har en godtagbar orsak till den långsammare studietakten kan du be FPA behandla ditt ärende på nytt.  Det står i beslutsförslaget när du senast måste be om en ny behandling.

Exempel

En studerande som avlagt examen har fått ett negativt beslutsförslag om studielånsavdrag. En lägre och en högre högskoleexamen som omfattar totalt 300 studiepoäng borde ha avlagts på 7,0 läsår, men det tog 7,5 år för den studerande att avlägga dem. Den studerande har fått ett barn under sin studietid, så hon lämnar in en begäran om ny behandling. FPA kontrollerar hennes moderskaps- och föräldrapenningsperioder, som var 27.2 – 11.1. Den tid man har på sig att avlägga en examen som berättigar till studielånsavdrag kan förlängas med 1,0 läsår. Den studerande får studielånsavdrag.

Fördröjdes din utexaminering på grund av coronavirusepidemin?

Om du avlade högskoleexamen under höstterminen 2020 (1.8–31.12.2020) och studierna fördröjdes på grund av coronavirusepidemin kan den maximala studietid som berättigar till studielånsavdrag förlängas med 0,5 läsår. Tidsfristen kan förlängas om du under höstterminen 2020 avlade en examen utifrån vilken rätten till studielånsavdrag avgörs.

Om du inte slutförde studierna inom den tidsfrist som berättigar till studielånsavdrag får du ett negativt beslutsförslag. Gör en begäran om ny behandling om studierna fördröjdes på grund av coronavirusepidemin. Ange i begäran om ny behandling vilka studier som krävs för examen som du inte avlade vårterminen 2020 (1.1–31.7.2020) på grund av coronavirusepidemin. Ange i begäran om ny behandling

 • vilka obligatoriska studier du inte avlade och
 • på vilket sätt coronavirusepidemin inverkade så att du inte kunde avlägga dessa studier.

Som begäran om ny behandling räcker det med en fritt formulerad utredning om din situation. Du behöver inte bifoga några intyg till din begäran. Orsakerna till att studierna fördröjts kan till exempel ha att göra med studiearrangemangen eller din eller en familjemedlems hälsa eller livssituation.

Läs mer