Studielånsavdragets belopp

Studielånsavdraget är 30 procent av den del av ditt studielån som överstiger 2 500 euro. Du ska alltså ha ett studielån på över 2 500 euro för att kunna få avdraget.

Du får studielånsavdrag för studielån som du lyft under högskolestudier som leder till examen och studierna måste ha börjat 1.8.2005 eller senare. Räntor som lagts till lånekapitalet räknas inte med i lånebeloppet. Eventuella studielån som du tidigare fått för studier på andra stadiet räknas inte heller med.

Om du betalar tillbaka delar av ditt studielån under studietiden minskar det på studielånsavdragets belopp. Det lönar sig alltså inte att betala tillbaka på sitt studielån under studietiden och inte heller under det år man då tar ut sin examen.

Du kan använda beräkningsprogrammet för att uppskatta hur mycket du kan få i studielånsavdrag.

Maximibelopp

Studielånsavdraget har ett maximibelopp som baserar sig på omfattningen av den examen som du avlägger.

Lägre + högre högskoleexamen eller enbart högre högskoleexamen som du avlägger i Finland
Examens omfattning, sp Lånets maximibelopp som beaktas, euro Studielånsavdragets maximibelopp, euro
300 18 000 4 650
330 20 000 5 250
360 21 600 5 730
Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen som du avlägger i Finland
Examens omfattning, sp Lånets maximibelopp som beaktas, euro Studielånsavdragets maximibelopp, euro
180 10 800 2 490
210 12 800 3 090
240 14 400 3 570
270 16 400 4 170

Om du avlagt din högskoleexamen utomlands är maximibeloppet av studielånsavdrag högre än om du avlagt examen i Finland. Om du utomlands avlägger en högre högskoleexamen vars målsatta tid för avläggande av examen är till exempel fem läsår,

  • är maximibeloppet för lånet 31 500 euro och
  • maximibeloppet för studielånsavdrag är 8 700 euro.

Studielånsavdragets maximibelopp beräknas så att för ett läsår beaktas lån för nio månader och för en termin beaktas lån för fem månader. Det lånebelopp som maximalt beaktas vid avdraget är

  • 400 euro/mån. för en examen som avläggs vid en finländsk högskola
  • 700 euro/mån. för en examen som avläggs vid en utländsk högskola.

Det har dock ingen betydelse hur stora studielånsrater du lyfter eller när du lyfter dem. Vi beaktar alla studielån som lyfts under högskolestudierna till sitt fulla belopp men i fråga om det sammanlagda beloppet högst upp till det maximala lånebeloppet.

Exempel

En studerande har inom tidsfristen avlagt en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng. Vid slutet av den termin då han tar sin examen har han ett studielån på 16 020 euro. Från denna summa subtraheras de lån han lyft för studier på andra stadiet före högskolestudierna (4 400 euro) och de räntor som kapitaliserats, dvs. lagts till kapitalet under högskolestudierna (440 euro). Som studielån som lyfts under högskoletiden återstår 11 180 euro.

Det lånebelopp som motsvarar den målsatta tiden för examen (3,5 läsår) är (3,0 läsår x 9 mån./läsår + 5 mån) x 400 €/mån. = 12 800 euro. Studielånsavdragets storlek beräknas likväl utgående från det personliga lånebeloppet eftersom det är mindre. Studielånsavdraget är (11 180 – 2 500) x 30 % = 2 604 euro.

Utbetalning

Om du beviljas rätt till studielånsavdrag lämnar FPA de uppgifter som behövs för skatteavdraget till skatteförvaltningen. FPA meddelar också skatteförvaltningen de avbetalningar som du gjort på ditt studielån. Du behöver inte själv göra någonting annat än betala av på ditt lån för att få avdraget.

Rätten till studielånsavdrag börjar året efter det då du tagit examen. Notera att amorteringar som du gjort det år du avlagt examen eller tidigare inte berättigar till avdrag. Det lönar sig alltså inte att betala tillbaka på sitt studielån under studietiden och inte heller under det år man tar ut sin examen.

När du betalar av på studielånet minskar den skatt du ska betala med det belopp som motsvarar studielånsavdraget. Avdraget görs varje år på den skatt som betalas för det år då amorteringen görs. Förfarandet fortsätter tills ditt studielånsavdrag har förbrukats. Avdrag kan ändå göras under högst 10 år räknat från året efter det då du tog din examen.

Om amorteringarna på ditt studielån och studielånsavdraget sammanlagt är mer än ditt skattebelopp kommer Skatteförvaltningen att ta beloppen i beaktande vid beskattningen under kommande år. Du får skatteavdraget när du har tillräckligt med inkomster och skatter att betala.

Studielånsavdrag som FPA beviljat dig förblir oanvänt om

  • du inte betalar skatter i Finland under de 15 år som följer efter ditt examensår eller
  • om du inte betalar tillbaka ditt studielån till banken.
Exempel: Den studerande har avlagt examen 1.8.2014 eller därefter
  Exempel 1 Exempel 2
Avlagd examen yrkeshögskoleexamen, 210 studiepoäng lägre och högre högskoleexamen, 300 studiepoäng
Studietid för examen som berättigar till studielånsavdrag 3,5 + 1,0 = 4,5 läsår 5,0 + 2,0 = 7,0 läsår
Maximalt studielån som beaktas (3,0 x 9 mån. + 5 mån.) x 400 €/mån. = 12 800 euro 5,0 x 9 mån x 400 €/mån. = 18 000 euro
Maximalt studielånsavdrag (12 800 € - 2 500 €) x 30 % = 3 090 euro (18 000 € - 2 500 €) x 30 % = 4 650 euro
Amortering 200 euro i månaden, dvs. 2 400 euro per år 2 000 euro/år
Skatteavdrag Det första året 2 400 euro och det andra 690 euro 2 000 euro de två första åren och 650 euro det tredje