Taxor för sjukvårdsersättningar

Genom förordning av statsrådet bestäms grunderna och maximibeloppen för de ersättningstaxor som tillämpas inom sjukförsäkringen. Med stöd av förordningen fastställer FPA ersättningstaxorna.

Taxorna publiceras i pdf-format och är tillgängliga för alla.

Vid uppdateringen av taxorna 12.6.2020 uppdaterades benämningarna på en del koder i enlighet med ändringarna på den nationella kodservern, och några nya koder infördes i taxafilen.

FPA:s taxafil uppdateras 1-2 gånger per år.

Nästä uppdatering (år 2021) meddelas senare. 

Dessutom publiceras för tandvården separata taxor och tillämpningsanvisningar i pdf-format (på finska) för tandvården.

Privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster kan kopiera taxorna för sjukvårdsersättning till sina arbetsstationer med hjälp av en taxafil i ASCII-format. Taxafilen är tänkt att användas i serviceproducenternas egna ersättningssystem. Filen innehåller endast sådana åtgärder som ersätts genom direktersättningsförfarande.

För taxafilen i ASCII-format krävs ett användarnamn. Man kan ansöka om ett sådant hos FPA per e-post till sairausvakuutus@kela.fi.

Benämningarna och koderna för de åtgärder och undersökningar som ingår i taxorna är till största delen tagna ur nationella klassifikationer och nomenklaturer:

  • Åtgärdsklassifikation (Institutet för hälsa och välfärd)
  • Klassifikation av åtgärder i mun och käkar (Institutet för hälsa och välfärd)
  • Klassifikation av laboratorieundersökningar (Finlands Kommunförbund)
  • Klassifikation av radiologiska undersökningar och åtgärder (Finlands Kommunförbund).

FPA kan vid behov ge en tolkning angående taxan för en undersökning eller åtgärd som förekommer i Åtgärdsklassifikationen eller i Finlands Kommunförbunds nomenklatur, men som inte har någon fastställd taxa. Om det inte finns någon kod för en viss åtgärd eller undersökning i de nämnda klassifikationerna kan en serviceproducent föreslå en sådan för den som underhåller nomenklaturen eller klassifikationen i fråga. På webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärds webbplats, THL finns anvisningar för hur man föreslår en ny åtgärd till åtgärdsklassifikationen. På Finlands Kommunförbunds webbplats finns anvisningar för hur man ansöker om en ny kod.

När det gäller en vanlig uppdatering av taxorna skickas inget separat förhandsmeddelande till privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster. En vanlig uppdatering av taxorna omfattar sådana uppdateringar av de koder som FPA infört i taxorna som gjorts på grund av ändringar på kodservern. 

Om riktlinjerna eller en helhet ändras i de koder som finns i taxorna skickar FPA ett förhandsmeddelande till privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster.

Om giltighetstiden för någon kod går ut på kodservern stryks koden och taxan hos FPA.

Många uppdateringar görs också på grund av ändrade benämningar.

Läs mer