Begränsningar i fråga om sjukvårdsersättningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Begränsningar i fråga om sjukvårdsersättningar

FPA betalar inte sjukvårdsersättning för

 • förebyggande behandling (frånsett tandvård: läs mer om ersättning för tandvård)
 • protetiska och tandtekniska kostnader (frånsett frontveteraner: läs mer om ersättning för frontveteraners tandvård)
 • kostnader för anskaffning av vårdtillbehör, hjälpmedel och proteser
 • vårddags-, poliklinik-, expeditions- eller andra motsvarande avgifter som tas ut av privata eller offentliga serviceproducenter inom hälso- och sjukvården 
 • kostnader för estetisk behandling
 • läkemedel som en läkare eller en tandläkare har gett kunden på mottagningen
 • hälsoundersökningar och resekostnader på grund av dem
 • vård som inte hör till tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården.

Olycksfall och företagshälsovård

Uppmana kunden att ansöka om ersättning hos försäkringsbolaget om sjukvårdskostnaderna uppkommit i samband med

 • en trafikskada
 • ett olycksfall i arbetet
 • en yrkessjukdom.

FPA betalar inte sjukvårdsersättning för sjukvårdskostnader som omfattas av ett avtal om företagshälsovård. Begränsningen gäller också kostnader som överskrider maximigränserna för kostnader för företagshälsovård.

FPA kan betala ersättning för sjukvårdstjänster som arbetsgivaren bekostar som personal- eller tilläggsförmån. Läs mer om ersättning för företagshälsovård (Arbetsgivare).

Ersättning för privat sjukvård som ordnats i lokaler inom den offentliga hälso- och sjukvården 

FPA kan betala sjukvårdsersättning för privata hälso- och sjukvårdstjänster som ordnats av en självständig yrkesutövare eller serviceproducent i en lokal som hen hyrt av välfärdsområdet.

Den självständiga yrkesutövaren eller serviceproducenten ska ha tillstånd av regionförvaltningsverket (RVF) eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster i lokaler som hyrts av den offentliga hälso- och sjukvården.

Undersöknings- och behandlingsordination som getts inom den offentliga hälso- och sjukvården

FPA betalar inte sjukvårdsersättning om en ordination gällande undersökning eller behandling av kunden har skrivits inom den offentliga hälso- och sjukvården och undersökningen och behandlingen ges inom den privata hälso- och sjukvården.

Ett undantag är sådana fall där en läkare eller tandläkare vid en hälsovårdscentral ordinerar behandling för helprotes för en frontveteran eller minröjare och behandlingen utförs av en privat specialtandtekniker. I dessa fall kan FPA betala sjukförsäkringsersättning för behandlingen.

Kunden använder både privata och offentliga hälso- och sjukvårdstjänster

Om en kund på remiss av en läkare eller tandläkare som verkar inom den privata hälso- och sjukvården genomgår undersökningar inom den offentliga hälso- och sjukvården, betalar FPA inte sjukvårdsersättning för kostnaderna.

FPA betalar inte heller ersättning om den offentliga hälso- och sjukvården har köpt tjänsterna av en privat serviceproducent.

Kunden har servicesedel

FPA betalar inte sjukvårdsersättning för vård eller behandling som har betalats med en servicesedel.

Kunden kan med en servicesedel köpa de tjänster han eller hon behöver av en privat serviceproducent. Tjänster som skaffas med servicesedlar är ett alternativ till de tjänster som välfärdsområdet producerar.
 

Senast ändrad 28.9.2023