Utbyte av läkemedel och referensprissystemet

Läkemedlen kan indelas på följande sätt enligt deras utbytbarhet:

 1. Läkemedel som omfattas enbart av systemet med utbyte av läkemedel.
  • Om det läkemedel som du köpt omfattas av ersättningssystemet får du ersättning utifrån det fulla priset för läkemedlet.
 2. Läkemedel som omfattas av systemet med utbyte av läkemedel och referensprissystemet.
  • Om priset på det läkemedel som du köpt är högre än referenspriset får du inte ersättning för den andel som överstiger referenspriset.
 3. Läkemedel som varken omfattas av systemet med utbyte av läkemedel eller av referensprissystemet. Dessa läkemedel kan inte bytas ut på apoteket.
  • Om det läkemedel som du köpt omfattas av ersättningssystemet får du ersättning utifrån det fulla priset för läkemedlet.

Utbyte av läkemedel

Du kan spara in på dina läkemedelskostnader genom att låta apoteket byta ut ditt läkemedel mot ett billigare likvärdigt preparat.

Det är tryggt att låta byta ut läkemedel. Sinsemellan utbytbara preparat innehåller samma mängd av samma verksamma substans och är biologiskt likvärdiga.

Söktjänsten för läkemedel

Se likvärdiga preparat och referenspriset för ditt läkemedel

Söktjänsten för läkemedel

Apoteket är skyldigt att informera dig om vilket av de sinsemellan utbytbara preparaten som är billigast. Med ditt samtycke kan ditt läkemedel bytas ut mot det billigaste likvärdiga preparatet, men du har alltid rätt att tacka nej till utbyte av läkemedlet. Också läkemedelsförskrivaren kan förbjuda utbyte av läkemedlet av medicinska eller terapeutiska skäl.

Referensprissystemet

En del av de ersättningsgilla utbytbara läkemedlen omfattas av referensprissystemet. Ett läkemedel som omfattas av referensprissystemet kan på apoteket bytas ut mot ett likvärdigt läkemedel. Referenspriset för ett läkemedel är det fastställda högsta pris utifrån vilket ersättningen kan betalas.

Om priset på det läkemedel du köper är högre än referenspriset måste du utöver självrisken betala den andel som överstiger referenspriset. Den här andelen räknas inte in vare sig i initialsjälvrisken eller i årssjälvrisken (takbeloppet) för läkemedelskostnader.

Om läkemedelsförskrivaren har förbjudit utbyte av läkemedlet får du ersättning utifrån det fulla priset för läkemedlet. Då inräknas också den andel som överstiger referenspriset i initialsjälvrisken och årssjälvrisken.

Utbytbarheten och referenspriserna fastställs fyra gånger om året

Fyra gånger om året fastställer man vilka läkemedel som omfattas av systemet med läkemedelsutbyte samt referenspriserna och substitutionsgrupperna, dvs. grupperna av sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat.

 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea beslutar om vilka läkemedelspreparat som omfattas av systemet med utbyte av läkemedel.
 • FPA fastställer substitutionsgrupperna. Läkemedelsförpackningar som ingår i samma grupp innehåller samma mängd av samma verksamma substans. FPA fastställer också de så kallade prisintervallen, dvs. prisgränserna för de preparat som ett läkemedel kan bytas ut mot på apoteket. Prisintervallen grundar sig på de priser som läkemedelsföretagen har anmält till FPA.
 • Läkemedelsprisnämnden fastställer referensprisgrupperna och referenspriserna för de läkemedel som ingår i grupperna. Läkemedelspreparat som ingår i samma grupp har samma referenspris.

Prisintervallen och referenspriserna träder i kraft den första dagen i januari, april, juli och oktober.

Apotekens prislistor uppdateras den 1 och 15 dagen i varje månad. På grund av priskonkurrensen mellan läkemedelsföretagen kan priserna på många läkemedel ändras två veckor efter att prisintervallen och referenspriserna trätt i kraft. Därför kan priset på ditt läkemedel och ersättningsbeloppet variera beroende på tidpunkten för köpet.

Läs mer