Vem kan få grundläggande utkomststöd?

Grundläggande utkomststöd kan beviljas enskilda personer och familjer som bor eller vistas i Finland då deras inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna.

Det grundläggande utkomststödet är avsett för personer som inte klarar sig trots att de har förvärvsarbete, utövar företagsverksamhet, har sociala förmåner eller andra inkomster och tillgångar. Det är också avsett för dem som inte kan försörjas av en underhållsskyldig.

Om du inte har något arbete och är i åldern 17–64 år ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. I annat fall kan man bli tvungen att sänka grunddelens belopp.

Du behöver inte anmäla dig på arbets- och näringsbyrån i följande fall:

Kolla om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd

Med hjälp av den här räknaren kan du snabbt och enkelt kolla om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Till räknaren
 • du är löntagare eller företagare
 • du studerar på heltid
 • du är arbetsoförmögen, pensionerad, föräldraledig eller har slutat bedriva jordbruk och får avträdelsestöd, eller du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall på grund av rehabilitering
 • du kan inte ta emot ett arbete på grund av institutionsvård eller på grund av sjukdom som konstaterats av en läkare
 • du kan inte ta emot ett arbete av någon annan godtagbar orsak:
  • du jobbar som familjevårdare minst 4 timmar per dag
  • du jobbar som närståendevårdare minst 4 timmar per dag
  • du fullgör värnplikt
  • du sköter ett barn under tre år hemma.

Hela familjens inkomster, tillgångar och utgifter inverkar på stödet

Alla familjemedlemmars disponibla inkomster och tillgångar samt utgifterna inverkar på det grundläggande utkomststödets belopp.

Med familj avses följande personer som bor i gemensamt hushåll: föräldrar och förälderns minderåriga barn och adoptivbarn, äkta makar, sambor och personer som lever i registrerat partnerskap.

Personer som bor i samma bostad utgör inte alltid en familj

Personer som bor i samma bostad kan utgöra ett gemensamt hushåll men inte nödvändigtvis en familj. Då ska de ansöka om utkomststöd med en egen ansökan. Till exempel vuxna syskon, som bor tillsammans utgör var för sig en familj och ska därför ansöka om grundläggande utkomststöd med en egen ansökan. Deras inkomster, tillgångar och utgifter betraktas som skilda helheter.

Myndiga barn

Myndiga barn anses inte ingå i samma familj som föräldrarna, även om de bor i samma bostad. Ett myndigt barn ska ansöka om grundläggande utkomststöd med en egen ansökan.

Minderåriga barn

Minderåriga barn som inte bor tillsammans med sina föräldrar kan ansöka om grundläggande utkomststöd med en egen ansökan. När det gäller ett minderårigt barn reder FPA ut föräldrarnas inkomster och tillgångar samt vilka möjligheter föräldrarna har att fullgöra sin underhållsskyldighet.

Läs mer