Grundläggande utkomststöd till företagare

Vid bedömningen av ditt behov av grundläggande utkomststöd beaktar FPA de särdrag som gäller din företagsverksamhet. Du måste kunna visa att du har rätt att få utkomststöd. Det kan du göra till exempel med en utredning från den revisionsbyrå som sköter ditt företags bokföring eller med någon annan motsvarande utredning.

Lämna in utredningen över dina inkomster med bilagor på FPA:s blankett Företagares inkomstutredning (TO4r).

Det är inte meningen att utkomststödet ska vara ett skydd mot de ekonomiska risker som hör till företagandet eller att det ska täcka utgifterna för företagsverksamheten.

Din rätt till primära förmåner måste redas ut till exempel i samarbete med arbets- och näringsbyrån. Primära förmåner för en företagare kan till exempel vara bostadsbidrag, startpeng för blivande företagare eller en arbetslöshetsförmån som betalas till personer som har företagandet som bisyssla.

Olönsam företagsverksamhet

Om du i egenskap av företagare ansöker om utkomststöd kommer företagets lönsamhet att redas ut. 

Företagsverksamheten anses vara lönsam om du har möjlighet att få ungefär lika stora inkomster av företagsverksamheten som du skulle få som arbetslös. Om din företagsverksamhet helt tydligt är olönsam ges du lite tid så att du kan ordna upp din situation och trygga din försörjning. Under den tiden kan det vara möjligt för dig att få grundläggande utkomststöd.

Om du fortsätter med din olönsamma företagsverksamhet kan det hända att FPA måste sänka beloppet av det grundläggande utkomststödets grunddel. Om det blir aktuellt, informerar FPA kommunen om situationen och uppmanar dig att kontakta kommunens socialväsende. Där gör man upp en plan för hur du ska kunna klara dig så självständigt som möjligt i fortsättningen och hur man bäst ska kunna hjälpa och stödja dig.

Om du har lagt ner din företagsverksamhet kan grundläggande utkomststöd beviljas för den tid då du ansöker om de primära förmåner som du kan ha rätt att få, till exempel arbetslöshetsförmåner. Efter det bedöms ditt behov av utkomststöd på nytt.

Läs mer