Grundläggande utkomststöd till studerande

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på dina möjligheter att få studiestöd och allmänt bostadsbidrag.

Om du inte kan få studiestöd måste du i första hand klara dig på något annat sätt än med hjälp av grundläggande utkomststöd (t.ex. med förvärvsarbete).

Under sommaren bör du jobba eller aktivt söka jobb, eller studera och ansöka om studiestöd för sommaren.

Som studerande kan du ha rätt till grundläggande utkomststöd. Detta kan vara fallet om du inte får studiestöd av följande orsaker:

 • du har inte fått studielån från banken
 • du har redan utnyttjat hela den tid för vilken du kan få studiestöd
 • ditt studiestöd har dragits in på grund av otillräcklig framgång i studierna
 • du har inte beviljats studiestöd eller studiestödet har dragits in av någon annan orsak.

Utkomststödet är en skattefri förmån, och det beaktas inte heller som inkomst i fråga om studiestödet.

Exempel

Kalle studerar vid en yrkeshögskola och ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Kalle har inte ansökt om studiestöd eller allmänt bostadsbidrag, fastän han kan få det.

Av den beräkning som görs hos FPA framgår det att Kalle är i behov av utkomststöd. Kalle kan beviljas grundläggande utkomststöd för högst en månad. Han uppmanas att ansöka om studiestöd och informeras samtidigt om att det utkomststöd som betalas ut kommer att dras av från studiestödet.

Kalle ansöker på nytt om grundläggande utkomststöd för sommarmånaderna. Han har inget sommarjobb, och han studerar inte heller på sommaren. Om det inte är möjligt för honom att få studiestöd eller ett jobb och om han inte heller kan ordna sin försörjning på något annat sätt, och bostadbidraget räcker inte, kan Kalle beviljas grundläggande utkomststöd.

De särskilda utgifter som studier på andra stadiet medför (t.ex. terminsavgifter, avgifter för inträdesprov och studentskrivningar samt utgifter för studiematerial) kan eventuellt täckas med det kompletterande utkomststöd som kommunen beviljar.

Sök studiestöd innan du söker grundläggande utkomststöd

Det förutsätts att alla studerande som har fyllt 18 år ansöker om studielån.

 • Om du inte har ansökt om studielån kan grundläggande utkomststöd beviljas för en kort tid, då dina möjligheter till lån kan redas ut.
 • Om du har beviljats statsgaranti för studielån och fått ett lånebeslut från banken kommer beloppet av studielånet att beaktas som inkomst för den tid för vilken lånet har beviljats.
 • Även om du inte ansöker om statsgaranti eller lån räknas de månatliga låneposterna som inkomst om det inte finns något hinder för beviljande av lån i ditt fall. Om du däremot har fått avslag på din ansökan om lån beaktas inga låneposter vid beräkningen av inkomst.

Både yrkesstuderande och gymnasiestuderande förutsätts ansöka om studielån. En myndig person förutsätts dock inte ansöka om studielån om det kan anses leda till en oskälig situation, t.ex. om

 • personen på grund av en svår sjukdom eller någon annan motsvarande orsak har svag arbetsförmåga och därför inte klarar av att försörja sig själv
 • det är oskäligt med tanke på den myndiga personens och föräldrarnas ekonomiska situation (t.ex. om de har utkomststöd), eller om
 • personen tidigare haft exceptionella svårigheter i studierna och målen för studierna därför också anknyter till rehabilitering eller förebyggande av marginalisering, t.ex. tidigare fångar och klienter inom missbrukarrehabilitering eller mentalvårdsklienter.

Sådana situationer bedömer FPA alltid från fall till fall.

Om studierna drar ut på tiden

Att studierna drar ut på tiden betyder

 • att du har fått studiestöd eller någon annan förmån som betalas på grund av studier för hela den maximala tiden, och att du inte kan få förlängd utbetalningstid, eller
 • att ditt studiestöd eller någon annan förmån har dragits in, eftersom du inte har haft tillräcklig framgång i studierna.

Om dina studier har dragit ut på tiden och du inte har rätt till primära stöd, som till exempel studiestöd, vuxenutbildningsstöd eller arbetslöshetsförmåner, kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA. FPA vill att du redogör för inom vilken tid du kan avlägga din examen. Högst ett läsår anses vara en skälig tid.

Om ditt studiestöd har dragits in för att du inte har haft tillräcklig framgång i studierna måste du så fort som möjligt avlägga de studier som förutsätts. Högst en termin anses vara en skälig tid.

Grundläggande utkomststöd kan beviljas för högst två månader åt gången, och samtidigt följer FPA hur dina studier framskrider.

Om du inte får studiestöd

Om du har avlagt en yrkesinriktad examen eller en högskoleexamen och sedan avlägger ytterligare en annan examen får du eventuellt inte längre något studiestöd. Det finns också studier som inte berättigar till studiestöd, till exempel studier vid ett vuxengymnasium eller vid en öppen högskola. Sådana studier måste du alltid finansiera själv, till exempel med någon arbetslöshetsförmån eller genom förvärvsarbete.

Du kan få grundläggande utkomststöd för högst två månader, en månad åt gången. Om du under den här tiden inte har fått jobb och inte heller får någon arbetslöshetsförmån och du efter två månader ansöker om grundläggande utkomststöd, kan grunddelens belopp sänkas. I sådana fall informerar FPA kommunen om situationen och uppmanar dig att kontakta kommunens socialväsende. Där gör man upp en plan för hur du ska kunna klara dig så självständigt som möjligt och hur man bäst ska kunna hjälpa och stödja dig.

Läs mer