Grundläggande utkomststöd i internationella situationer

Utlänningar som stadigvarande vistas i Finland har rätt till utkomststöd på samma grunder som de finska medborgare som bor här. FPA bedömer om vistelsen är stadigvarande. Utgångspunkten är att också utlänningar är skyldiga att försörja sig själva.

Alla dina disponibla inkomster och tillgångar inverkar på utkomststödets belopp.

Asylsökande

Om du är asylsökande och omfattas av mottagningstjänsterna har du inte rätt att få grundläggande utkomststöd. Staten svarar för din försörjning och erbjuder övriga tjänster i form av mottagningstjänster. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Tillfällig vistelse i landet

Om du vistas tillfälligt i Finland har du i regel rätt att få endast brådskande och nödvändigt utkomststöd (till exempel för mat och för läkemedel som du akut behöver). Stödet beviljas i form av betalningsförbindelser. Du måste dock först ta reda på om du kan få hjälp med penningfrågor och hemresan på något annat sätt, till exempel genom överföring av pengar, med hjälp av din försäkring eller genom att kontakta ditt hemlands beskickning. De sociala myndigheterna i kommunerna hjälper till med att ordna inkvartering i brådskande fall. 

Om du är i akut behov av utkomststöd kan du vända dig till FPA-serviceställen eller ringa vårt servicenummer.

Vistelse både i Finland och utomlands

Om du vistas stadigvarande i Finland och du har utkomststöd, kan du bibehålla full rätt till stödet också under korta utlandsresor som varar högst 7 dagar. Kostnader som uppkommit utomlands beaktas emellertid inte. Meddela FPA omedelbart om din vistelse utomlands varar längre än 7 dagar.

Om du vistas delvis i Finland och delvis utomlands kan du få grundläggande utkomststöd endast för sådana utgifter som godkänns i samband med det grundläggande utkomststödet och som har uppkommit under din vistelse i Finland. Om du vistas utomlands tar FPA ställning till din rätt till grundläggande utkomststöd utifrån din redogörelse för din situation.

Läs mer