Grundläggande utkomststöd i internationella situationer

Utlänningar som stadigvarande vistas i Finland har rätt till utkomststöd på samma grunder som de finska medborgare som bor här. Utgångspunkten är att utlänningar också ska se till sin egen försörjning.

Vid beräkningen av utkomststödets belopp beaktas alla de primära möjligheter till försörjning som du har. Du kan använda ett beräkningsprogram för att ta reda på om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Asylsökande

En asylsökande som omfattas av mottagningstjänster har inte rätt att få grundläggande utkomststöd. Staten svarar för de asylsökandes försörjning och erbjuder övriga tjänster i form av mottagningstjänster. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Tillfällig vistelse i landet

Om du vistas tillfälligt i Finland har du i regel rätt att få endast brådskande och nödvändigt utkomststöd (till exempel för mat, akut behov av läkemedel och resebiljetter). Stödet beviljas i form av betalningsförbindelser. Du måste dock först ta reda på om du kan få hjälp med penningfrågor och hemresan från något annat håll. Det kan vara fråga om till exempel överföring av pengar, försäkring eller hemlandets beskickning. Kommunernas socialvårdsorgan hjälper till med att ordna inkvartering i brådskande fall. 

Om du är i akut behov av utkomststöd kan du vända dig till FPA-serviceställen eller ringa vårt servicenummer.

Vistelse både i Finland och utomlands

Om du vistas stadigvarande i Finland och du har utkomststöd, kan du bibehålla den fulla rätten till stödet också under korta utlandsresor (högst 3 veckor). Kostnader som uppkommit utomlands beaktas däremot inte.

Om du vistas delvis i Finland och delvis utomlands kan du få grundläggande utkomststöd endast för sådana utgifter som har uppkommit under din vistelse i Finland.

Om du vistas utomlands tar FPA ställning till din rätt till grundläggande utkomststöd utifrån din redogörelse för din situation.

Läs mer