Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet  | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet 

Publicerad 30.9.2022

Sverige har beslutat att från och med 1.1.2023 sluta betala ut garantipension till Finland för personer som är födda 1938 eller senare. För en del av mottagarna kan ändringen inverka på de förmåner som de får från FPA.

Sverige har beslutat att sluta betala ut vissa garantipensioner till utlandet från och med 1.1.2023. Ändringen gäller personer som är födda år 1938 eller senare och som får svensk garantipension eller familjepension (garantipension till omställningspension). Om du har rätt till svensk garantipension i september 2022 kan du få pensionen till årets slut.

Garantipensionen upphör inte för personer som är födda 1937 eller tidigare. Beslutet gäller inte heller garantipension som betalas utöver efterlevandepension (garantipension till änkepension). Utbetalningen av den här pensionen fortsätter som vanligt.

Upphörandet av garantipensionen påverkar inte de arbetspensioner som betalas ut av Pensionsmyndigheten i Sverige eller av de svenska arbetspensionsanstalterna. De arbetspensioner (inkomstpension, premiepension, inkomstpensionstillägg och tilläggspension) som Pensionsmyndigheten betalar ut och de pensioner som betalas ut av arbetspensionsanstalterna betalas till utlandet på samma sätt som tidigare.

Pensionsmyndigheten skickar i slutet av september ut ett brev till dem som har garantipension med information om att pensionen upphör. Själva beslutet om att utbetalningen upphör skickas ut till kunderna i december.

Kontrollera om du har rätt till andra FPA-förmåner

Om du är född 1938 eller senare och får garantipension från Sverige och dessutom från FPA får garantipension eller extra fronttillägg där den svenska garantipensionen har beaktats som inkomst, måste dessa FPA-förmåner justeras.

Bostadsbidraget för pensionstagare kan justeras om årsinkomsterna förändras betydligt då den svenska garantipensionen upphör. Gränserna för vad som anses som en betydande förändring har ännu inte fastställts för 2023, men 2022 är gränsen 472 euro per år om inkomsterna minskar. 

Du kan få rätt till garantipension från FPA när utbetalningen av den svenska garantipensionen upphör. Garantipension från FPA kan du få om det sammanlagda beloppet av dina pensioner underskrider inkomstgränsen för garantipension. Inkomstgränsen för 2023 har ännu inte fastställts, men för närvarande är gränsen 878,47 euro per månad. Om det sammanlagda beloppet av dina pensioner överskrider inkomstgränsen för garantipension, kan du inte få garantipension.

Du kan ansöka om en förmån från FPA eller om justering av en förmån via MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa). För att logga in behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort. Du kan också ansöka muntligt genom att ringa FPA, eller skicka en ifylld ansökningsblankett per post till FPA. Till ansökan ska fogas en utredning om eventuella pensioner som betalas från utlandet år 2023, när utredningen finns att tillgå.

Om du är för född 1937 eller tidigare och får garantipension från Sverige behöver du inte göra något. Garantipensionen betalas ut på samma sätt som tidigare.

Telefonnummer

  • Pensionsärenden 020 692 222 (från utlandet +358 20 692 222), måndag–fredag kl. 9–16
  • Internationella situationer 020 634 0300 (från utlandet +358 20 634 0300), måndag–fredag kl. 10–15

Ansökningsblanketter

Läs mer

Senast ändrad 30.9.2022