Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sverige slutar betala ut garantipension till utlandet från årsskiftet

Publicerad 19.12.2022

Sverige har beslutat att från och med 1.1.2023 sluta betala ut garantipension till Finland för personer som är födda 1938 eller senare. Pensionsmyndigheten i Sverige skickar ut beslut om detta i mitten av december. För en del av mottagarna kan ändringen inverka på de förmåner som de får från FPA.

Sverige har beslutat att sluta betala ut vissa garantipensioner till utlandet från och med 1.1.2023. Ändringen gäller personer som är födda år 1938 eller senare och som får svensk garantipension eller familjepension (garantipension till omställningspension).

Garantipensionen upphör inte för personer som är födda 1937 eller tidigare. Beslutet gäller inte heller garantipension som betalas utöver efterlevandepension (garantipension till änkepension). Utbetalningen av den här pensionen fortsätter som vanligt.

Upphörandet av garantipensionen påverkar inte de arbetspensioner som betalas ut av Pensionsmyndigheten i Sverige eller av de svenska arbetspensionsanstalterna. De arbetspensioner (inkomstpension, premiepension, inkomstpensionstillägg och tilläggspension) som Pensionsmyndigheten betalar ut och de pensioner som betalas ut av arbetspensionsanstalterna betalas till utlandet på samma sätt som tidigare.

Pensionsmyndigheten skickar i mitten av december ut ett beslut till dem som har garantipension om att utbetalningen upphör.

Kontrollera om du har rätt till andra FPA-förmåner

Om en person som är född 1938 eller senare får garantipension från Sverige och dessutom från FPA får garantipension eller extra fronttillägg där den svenska garantipensionen har beaktats som inkomst, måste dessa FPA-förmåner justeras. 

Bostadsbidraget för pensionstagare kan justeras om indragningen av den svenska garantipensionen , eventuellt i kombination med andra förändringar, leder till en betydande förändring i årsinkomsten. Förändringen betraktas som betydande om inkomsterna minskar med 509 euro per år (år 2023).

Personen kan få rätt till garantipension från FPA när utbetalningen av den svenska garantipensionen upphör. För att få garantipension från FPA måste personen vara bosatt i Finland och det sammanlagda beloppet av hans eller hennes pensioner måste underskrida den inkomstgräns som berättigar till garantipension. År 2023 är inkomstgränsen 914,95 euro per månad. Om det sammanlagda beloppet av personens pensioner överskrider den inkomstgräns som berättigar till garantipension, kan garantipension inte beviljas.

FPA-förmåner eller justering av förmånerna kan sökas elektroniskt i MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa). Inloggningen kräver personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort. Man kan också ringa FPA och lämna en muntlig ansökan eller skicka en ifylld ansökningsblankett per post till FPA. Till ansökan ska fogas en utredning om eventuella pensioner som betalas från utlandet år 2023.

Om personen får vårdbidrag för pensionstagare och dessutom någon annan pension än den svenska garantipension som nu upphör, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget på normalt sätt. Om personen endast har svensk garantipension och inte beviljas någon annan pension från 1.1.2023, dras vårdbidraget dock in. Då kan personen ha rätt till handikappbidrag för personer över 16 år. Bidraget kan man söka i MittFPA, genom att skicka en ifylld ansökningsblankett till FPA eller genom att ringa FPA:s telefontjänst. Till ansökan ska fogas ett läkarutlåtande C eller någon annan medicinsk utredning med en aktuell beskrivning av funktionsförmågan.

Om en person som är född 1937 eller tidigare får svensk garantipension, fortsätter utbetalningen av pensionen på samma sätt som tidigare och personen behöver inte göra något.

Telefonnummer

  • Pensionsärenden 020 692 222 (från utlandet +358 20 692 222), måndag–fredag kl. 9–16
  • Internationella situationer 020 634 0300 (från utlandet +358 20 634 0300), måndag–fredag kl. 10–15
  • Vårdbidrag för pensionstagare/handikappbidrag för personer över 16 år 020 692 225 (från utlandet +358 20 692 225), måndag–fredag kl. 9–16

Ansökningsblanketter

  • Ansökan om justering Folkpension/Garantipension/Extra fronttillägg (E 285r)
  • Ansökan Bostadsbidrag för pensionstagare (AE 1r)
  • Ansökan Garantipension  (GE 1r)
  • Ansökan Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år (EV 256r)

Läs mer

Senast ändrad 16.12.2022