Forskningsfinansiering från FPA kan sökas 8.1–23.2.2024 | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Ansökningstiden för FPA:s riktade forskningsfinansiering är 8.1–23.2.2024.

Publicerad 8.1.2024

I år kan man ansöka om finansiering för forskning som gäller fem olika teman. FPA har publicerat en annons gällande ansökan om riktad forskningsfinansiering 2024. Ansökningstiden är 8.1–23.2.2024.


I år finns det fem forskningsteman som man kan söka finansiering för:
•    Mediesynlighet före inträde på marknaden och ersättningsstatus för nya läkemedel
•    Arbetslösa i det finska systemet för sjukdagpenning
•    Beskrivning av nuläget i fråga om rehabiliteringstjänster som ordnas av välfärdsområdena
•    Översikt över de nordiska rehabiliteringssystemen
•    Läkarutlåtanden om bedömning av arbetsförmågan som gjorts inom hälso- och sjukvården


Närmare information om alla teman finns på en separat webbplats.


Finansieringsbesluten fattas i början av maj och offentliggörs vid månadsskiftet maj-juni.


Mer information
•    Forskningsfinansiering som beviljas av FPA och närmare uppgifter om temana
•    Ansökan om forskningsfinansiering
•    Beviljandet av finansiering grundar sig på 12 § 3 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Senast ändrad 8.1.2024