Skyddat belopp på 300 euro införs i samband med militärunderstödet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Skyddat belopp på 300 euro införs i samband med militärunderstödet

Publicerad 29.11.2021

Riksdagen har godkänt ett förslag enligt vilket ett skyddat belopp på 300 euro införs i samband med militärunderstödet. Lagändringen är avsedd att träda i kraft 1.1.2022. Den ska ännu stadfästas av presidenten.

FPA kan betala militärunderstöd till en värnpliktig och till hans eller hennes anhöriga under den tid som den värnpliktige fullgör sin tjänstgöring. Med värnpliktig avses här en person som fullgör beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst. Med anhörig avses den värnpliktiges partner eller barn som den värnpliktige har att försörja. En sambo betraktas som anhörig om den värnpliktige och sambon har ett gemensamt barn.

Beloppet av militärunderstödet påverkas av de nettoinkomster som den värnpliktige och den anhöriga med rätt till understödet har till sitt förfogande under tjänstgöringstiden. Understödsbeloppet minskar i motsvarighet till nettoinkomsterna.

Från början av nästa år införs ett skyddat belopp på 300 euro i samband med militärunderstödet. Det här innebär att den värnpliktige kan ha löne- eller företagarinkomster på 300 euro i månaden netto utan att det inverkar på beloppet av militärunderstödet. Det skyddade beloppet gäller inte den värnpliktiges anhörigas inkomster.

Syftet med att införa ett skyddat belopp i samband med militärunderstödet är att göra arbete under tjänstgöringstiden mera lönsamt och sporrande. Även om permissionerna under tjänstgöringstiden i första hand är avsedda för vila, är det till nytta för sysselsättningen och verksamheten efter tjänstgöringstiden om den värnpliktige bevarar kontakten med arbetslivet eller den egna företagsverksamheten.

Om en kund redan har fått ett positivt beslut om militärunderstöd, och man i avgörandet har beaktat att den värnpliktige har inkomster, kontaktar FPA kunden vid behov. Om tjänstgöringen fortsätter över årsskiftet och ansökan om militärunderstöd tidigare har avslagits på grund av för höga inkomster, ska kunden själv vid behov ansöka om militärunderstöd på nytt.

Senast ändrad 14.1.2022