Familjerehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjerehabilitering (LAKU)

LAKU-familjerehabilitering är avsedd för barn och ungdomar i åldern 5–15 år, som har diagnostiserats med något av följande:

 • ADHD
 • ADD
 • autismspektrumstörning eller
 • Tourettes syndrom eller långvariga tic-symtom.

Dessutom har barnet eller unga

 • behov av långvarigt, mångsidigt rehabiliterande stöd och vägledning samt eventuella beteende- och känslomässiga symtom (till exempel beteendestörning eller ångestsyndrom) som behandlas inom hälso- och sjukvården
 • symtom som påverkar funktionsförmågan (till exempel överaktivitet, impulsivitet), som kan påverkas av rehabilitering.

LAKU-familjerehabilitering kan vara aktuellt när familjen redan har fått första stegets patient- och närståenderådgivning (psykoedukation) från hälso- och sjukvården.

LAKU-familjerehabilitering är inte lämplig

 • som första steg i rehabilitering omedelbart efter att diagnosen har ställts. Under första steget erbjuder Kela arrangemang för barnens familjekurser omfattande rådgivning och vägledning samt sätt att anpassa sig till den nya situationen. Familjekurser ger också möjlighet att träffa andra familjer som befinner sig i liknande livssituation. Läs mer om familjekurser.
 • om barnet eller tonåringen får krävande medicinsk rehabilitering
 • om barnet har betydande begränsningar i utförandet eller deltagandet. Det stöd som LAKU-familjerehabilitering erbjuder är inte tillräckligt för barn med betydande begränsningar i funktionsförmågan. I sådana fall kan krävande medicinsk rehabilitering vara ett lämpligt alternativ. Läs mer om krävande medicinsk rehabilitering.

Familjerehabilitering (LAKU) -serviceproducenter

Se uppgifter om serviceproducenter som erbjuder Familjerehabilitering (LAKU).  Sök en serviceproducent som har rätt att ge 
rehabilitering enligt prövning.

Serviceproducenter 

I rehabiliteringen deltar förutom barnet eller den unga också anhöriga eller andra närstående personer i barnets eller den ungas dagliga liv.

Om barnet eller den unga får krävande medicinsk rehabilitering, kan han eller hon inte beviljas familjerehabilitering (LAKU). Familjerehabiliteringen (LAKU) är avsedd för klienter som inte har rätt till krävande medicinsk rehabilitering.

Avbrott i beviljandet av LAKU-familjerehabilitering i början av året

Från och med 2024 ordnas LAKU-familjerehabilitering genom ett registreringsförfarande. Övergången till ett registreringsförfarande medför ett avbrott i beviljandet av LAKU-familjerehabilitering i början av året. 

Läs mer om ett avbrott.

Utformning och genomförande

Rehabiliteringen genomförs under 18 månader och innefattar

 • 38 möten
 • 2 rehabiliteringsveckoslut
 • 2–4 gemensamma sammankomster med barnets eller den ungas nätverk.

Mötena ordnas på det sätt som familjens behov och situationen kräver och de genomförs i serviceproducentens lokaler eller i barnets eller den ungas vardagsmiljöer. Platsen bestäms alltid utifrån det ämne som ska behandlas och utifrån deltagarnas behov och situationen. En del av mötena kan genomföras via distansförbindelse, om detta är lämpligt och möjligt med tanke på klientens situation. 

Målet för rehabiliteringen är att

 • familjen ska få information i frågor som gäller barnets eller den ungas växande och utveckling samt konkreta råd om hur familjen kan få en smidigare vardag och klara av svåra situationer
 • familjen och daghemmet eller skolan ska få konkreta verktyg för att stödja barnet eller den unga i daghemmets eller skolans vardag och i hans eller hennes interaktion med kamraterna.

Syftet med mötena är att familjen

 • ska lära sig att förstå barnets eller den ungas symtom och beteende och att förhålla sig konstruktivt till olika situationer
 • ska hitta metoder för att underlätta vardagen
 • ska hitta metoder som utvecklar de sociala och emotionella färdigheterna och stärker interaktionsförmågan
 • ska uppleva att samarbetet mellan t.ex. hemmet och daghemmet eller skolan fungerar och verkligen stöder barnets eller den ungas delaktighet
 • genom växelverkan med andra familjer ska få utbyta erfarenheter, kunskaper och råd i anslutning till sin livssituation.

Familjerehabilitering (LAKU) ordnas av följande aktörer:

 

 • Pro Neuron Oy Koncernen Coronaria Oy och
 • Medifamilia Oy Koncernen Attentio Oy och Vetrea
 • Terveys Oy Aamos Rehabiliterings- och terapitjänster
 • Kankaanpään Kangaspolku Oy
 • Norther Oy

Ansök så här

 1. Fyll i blanketten för ansökan om rehabilitering enligt prövning KU132r (pdf).
 2. Bifoga ett läkarutlåtande B offentliga från den offentliga hälso- och sjukvården eller en motsvarande medicinsk utredning, där sjukdomen, den rekommenderade rehabiliteringen och målen för rehabiliteringen framgår.
 3. Skicka ansökan i MittFPA. En vårdnadshavare kan ansöka om rehabilitering för ett minderårigt barns räkning i MittFPA.
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA.  Om du ansöker om rehabilitering för ett barn, gå till Sköta ärenden för en annan person. 
  • Gå till Gör ansökan. Välj Sjukdom och rehabilitering och Rehabilitering – gör ansökan. Välj förmånen Rehabilitering enligt prövning.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
 4. Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

 5. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Om rehabilitering beviljas kommer serviceproducenten att ta kontakt inom 2 veckor efter att den fått rehabiliteringsbeslutet.
Senast ändrad 20.2.2024

Vad tycker du om sidan?