Graviditetspenning och särskild graviditetspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Graviditetspenning och särskild graviditetspenning

Länkar till innehållet på denna sida:

Utbetalningen av graviditetspenning börjar före barnets beräknade födelsetidpunkt, när din graviditetsledighet börjar. För att få graviditetspenning måste du vara borta från arbetet.

Vem kan få graviditetspenning?

Endast den gravida föräldern kan få graviditetspenning. Föräldrarna kan inte dela på den sinsemellan.

Du kan ansöka om graviditetspenning när graviditeten har varat i 154 dagar. Du får ett graviditetsintyg från rådgivningen som du behöver som bilaga till ansökan.

För att du ska kunna få graviditetspenning måste du vara försäkrad enligt den finska sjukförsäkringslagen.

Så här ansöker du om graviditetspenning.

För vilken tid betalas graviditetspenning?

Graviditetsledigheten börjar 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Du kan också komma överens med din arbetsgivare att du blir graviditetsledig senare, men ledigheten måste ändå påbörjas senast 14 vardagar för den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Om du inte är i ett anställningsförhållande kan du inleda graviditetsledigheten enligt eget val 14–30 vardagar före den beräknade tidpunkten.

FPA betalar ut graviditetspenning för 40 vardagar oberoende av barnets faktiska födelsetidpunkt. Graviditetspenningsdagarna ska hållas i en följd och de kan inte flyttas fram för att tas ut senare. Om barnet föds innan du har hunnit bli graviditetsledig börjar graviditetspenningen betalas ut genast den följande vardagen efter att barnet fötts.

Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger. Söckenhelg är en helgdag som infaller på en annan veckodag än söndag. Räknaren anger längden på graviditetsledigheten.

Pröva FPA:s räknare

Med räknaren kan du räkna ut när din graviditetsledighet börjar och slutar. Du behöver uppgiften när du ansöker om graviditetspenning. Du kan också använda den information räknaren ger om graviditetspenningsperioden när du informerar din arbetsgivare om din graviditetsledighet.

Särskild graviditetspenning

Du kan få särskild graviditetspenning om du före du får den egentliga graviditetspenningen måste vara borta från arbetet på grund av att du i ditt arbete utsätts för något av följande:

  • kemiska ämnen
  • strålning
  • en smittsam sjukdom.

Du kan få särskild graviditetspenning om riskfaktorerna inte kan undvikas i ditt arbete och din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter för dig under graviditeten. En ytterligare förutsättning är att du är arbetsför.

Särskild graviditetspenning betalas tills den egentliga graviditetspenningsperioden börjar. Den särskilda graviditetspenningen minskar inte den egentliga graviditetspenningen.

Utbetalningen av den särskilda graviditetspenningen upphör om arbetsförhållandena görs trygga och du kan återgå till arbetet eller om anställningen upphör. När du får särskild graviditetspenning kan du inte arbeta vardagar för en annan arbetsgivare.

Om du får lön för tiden med särskild graviditetsledighet betalar FPA graviditetspenningen till din arbetsgivare för denna tid.

Så här ansöker du om särskild graviditetspenning.

Olika familjekonstellationer

Till en adoptivfamilj betalas inte graviditetspenning eller särskild graviditetspenning, men familjen får föräldrapenning.

Graviditetspenningen höjs inte och förlängs inte även om det skulle födas flera barn till familjen på en gång.

Vid flerbördsgraviditeter blir föräldern ofta sjukledig innan graviditetsledigheten börjar, även om graviditeten skulle ha förlöpt utan problem. Om du blir tvungen att sjukskriva dig under graviditeten ska du kontrollera med din arbetsgivare om du får lön för den tid du är sjukledig. Om du får lön betalar FPA ut sjukdagpenningen till din arbetsgivare. Om du inte får lön ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA.

Endast den förälder som föder barnet kan få graviditetspenning.

Familjeformen inverkar inte på graviditetspenningen.

Att man är ensamförsörjare inverkar inte på graviditetspenningens längd eller belopp. Endast den förälder som föder barnet kan få graviditetspenning.

Andra situationer under tiden med graviditetspenning

Om barnet föds mer än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten får du graviditetspenning från första vardagen efter förlossningen.

Om ditt barn föds mer än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten kan man få föräldrapenning för en längre tid än vanligt. Antalet tilläggsdagar beräknas enligt hur många vardagar tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten barnet föddes. Vardera föräldern kan använda hälften av dessa tilläggsdagar eller överlåta en del eller alla tilläggsdagar till en annan person. Läs mer om att överlåta föräldrapenning.

Om barnet exempelvis föds 42 vardagar före den beräknade tidpunkten, får föräldrarna sammanlagt föräldrapenning för ytterligare 12 vardagar. Dagarna fördelas jämnt mellan båda föräldrarna, så båda får 6 tilläggsdagar till föräldrapenningen.

Om det bara finns en förälder som har rätt till föräldrapenning kan denna förälder själv använda alla tilläggsdagar.

Du kan också få graviditetspenning om din graviditet har varat i minst 154 dagar och graviditeten slutar i missfall eller avbryts.

Graviditetspenning betalas för 40 vardagar. Därtill har du rätt till föräldrapenning för 65 på varandra följande vardagar genast efter graviditetspenningsperioden.

Graviditets- eller föräldrapenning betalas dock inte om du arbetar.

Graviditetspenning betalas inte för sådana dagar då du arbetar. Även om graviditetspenning inte betalas löper ändå graviditetspenningsperioden och dagarna kan inte användas senare.

Som arbete betraktas allt förvärvsarbete och till exempel

  • distansarbete i hemmet samt jour- och beredskapstid
  • arbete i eget eller en familjemedlems företag
  • jord- och skogsbruksarbete
  • självständigt vetenskapligt arbete och skötsel av förtroendeuppdrag, när det hänför sig till det egna arbetet eller när arvode betalas för det.

Du anses ändå inte arbeta när du

  • sköter verksamhet som förtroendevald enligt kommunallagen (med undantag för verksamhet som förtroendevald på hel- eller deltid enligt 80 § i kommunallagen)
  • är närståendevårdare eller fungerar som familjevårdare utifrån ett uppdragsavtal. Detta gäller inte professionell familjevård.

Om du arbetar under graviditetsledigheten ska du i MittFPA begära att dagarna med graviditetspenning dras in. På så sätt får du graviditetspenningen till rätt belopp och undviker återkrav. Löneuppgifter och arbete på söndagar eller söckenhelger behöver inte anmälas till FPA.

Du kan få graviditetspenning även om du samtidigt studerar. Studiepenningen hindrar inte att graviditetspenning betalas ut.

Du behöver inte meddela FPA att du studerar.

Du kan inte få graviditetspenning under lagstadgad semester eller annan avlönad ledighet som hänför sig till anställningsförhållandet. Eftersom arbetsgivaren betalar lön för denna tid har du inte något inkomstbortfall på grund av barnskötseln. Om du inte får lön under ledigheten eller frånvaron från arbetet kan du få graviditetspenning för den tiden.

Om du tar ut avlönad semester under graviditetsledigheten löper ändå din graviditetspenningsperiod och dessa graviditetspenningdagar kan inte tas ut senare.

Meddela förändringar i MittFPA. På så sätt får du graviditetspenningen till rätt belopp och undviker återkrav.

Graviditetspenning betalas endast till en gravid förälder, så du kan inte överlåta den till den andra föräldern även om du blir sjuk under graviditetsledigheten.

Om du på grund av din sjukdom inte kan ta hand om barnet kan detta inverka på den andra förälderns rätt till föräldrapenning för barnet. Kontakta i ett sådant fall FPA.

Också olika stöd som betalas under sjukdomstid ersätter vid behov kostnader och inkomstbortfall på grund av sjukdom. Du kan inte få graviditetspenning och sjukdagpenning för samma tid. Du kan få rehabiliteringspenning, men beloppet dras av från din graviditetspenning.

Om du är anställd och insjuknar när du får graviditetspenning ska du vid behov diskutera med din arbetsgivare huruvida din graviditets- eller föräldraledighet ska ändras till sjukledighet. Detta kan bland annat påverka eventuell lön som betalas för den tid du är frånvarande från arbetet.

Du kan inte samtidigt få graviditetspenning och föräldrapenning som betalas för ett annat barn. Du kan välja för vilket barn du ansöker om förmånen.

Meddela arbetsgivaren

Om du arbetar ska du informera din arbetsgivare om din graviditetsledighet senast två månader innan ledigheten börjar. Ta också i god tid reda på om din arbetsgivare betalar lön under graviditetsledigheten. Du behöver veta detta när du ansöker om graviditetspenning.

Om du får lön för tiden med graviditetsledighet betalar FPA graviditetspenningen till din arbetsgivare för denna tid. Din graviditetspenning påverkas inte av semesterersättning eller bonus som din arbetsgivare samtidigt betalar till dig för arbete som utförts före graviditetsledigheten.

Efter graviditetsledigheten

Efter graviditetsledigheten kan du bli föräldraledig och få föräldrapenning. Även den andra föräldern som sköter barnet kan ta ut föräldraledighet. Du kan också arbeta deltid och få partiell föräldrapenning.

Läs mer

Senast ändrad 3.11.2023

Vad tycker du om sidan?